Zkratky a pojmy

Čistá mzdaje hrubá mzda po odečtení zálohy na daň, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na zdravotní pojištění

ČSSZČeská správa sociálního zabezpečení

DNPdávka nemocenského pojištění

Druhy důchodůstarobní, částečný nebo plný invalidní, vdovský (vdovecký), sirotčí

Důchodový věkje to jedna z podmínek pro přiznání starobního důchodu. Stanoví se v závislosti na časových obdobích

ELDPevidenční list důchodového pojištění

Hrubá mzdaje poskytnutá mzda a ostatní plnění nepovažované za mzdu (např. náhrady mzdy, odměny za pracovní pohotovost)

Hrubá mzda pro průměrný výdělekje mzda zúčtovaná k výplatě v rozhodném období (čtvrtletí) bez vyplacených náhrad (dovolená, svátek)

Kolektivní smlouvaje uzavírána mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Kolektivní smlouvy upravují individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, zejména pracovní podmínky a nároky zaměstnanců.

Mzdajsou veškerá peněžitá plnění včetně naturální mzdy poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Nezapočítávají se do ní plnění nesouvisející přímo s prací (např. náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, odměna za pracovní pohotovost).

Naturální mzdatuto mzdu je možno poskytovat formou výrobků, výkonů, prací nebo služeb za cenu obvyklou

Nepřetržitý odpočinekje to doba alespoň 12-ti hodin mezi koncem jedné směny a začátkem další směny po sobě jdoucích během 24 hodin. Interval může být zkrácen až na 8 hodin tam, kde to dovoluje ZP.

Nezaopatřené dítěza nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky, nejdéle však do 26. roku věku

OSSZokresní správa sociálního zabezpečení

OSVČosoba samostatně výdělečně činná

OSŘobčanský soudní řád / zákon č. 99/1963 Sb.

OZobčanský zákoník / zákon č. 89/2012 Sb.

Pojistné na sociální zabezpečenízahrnuje pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pojistné je příjmem státního rozpočtu.

Pojistné na zdravotní pojištěníse odvádí na účty příslušných zdravotních pojišťoven. Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá pojištěnci

PPVpracovněprávní vztah

Práce přesčasje práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn

Pracovněprávní vztahje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který upravují pracovněprávní předpisy

Pracovní dobaje doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci. Součástí pracovní doby není doba odpočinku

Pracovní pohotovostje doba v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce mimo rámec pracovní doby zaměstnance. Pracovní pohotovost může být na pracovišti nebo na jiném se zaměstnancem dohodnutém místě

Průměrný výdělekse zjišťuje pro pracovněprávní účely (např. pro výpočet náhrad mezd za dovolenou)

Pružná pracovní dobazavádí se v zájmu lepšího využívání pracovní doby a uspokojování osobních potřeb zaměstnanců

Rodinaza rodinu se považuje, dle zákona o státní sociální podpoře oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby

Srážky ze mzdylze je provést jen na základě dohody o srážkách. Pořadí srážek stanoví vláda nařízením.

Státní sociální podporaje soubor sociálních dávek, kterými se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích, stanovených v zákoně č. 117/1995 Sb.

Příprava na budoucí povoláníza soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje studium na středních a vysokých školách

Vnitřní předpisje interním dokumentem vydaným zaměstnavatelem. Nahrazují kolektivní smlouvu tam, kde nepůsobí odborová organizace.

Výkon soudního rozhodnutíZasláním nařízení výkonu rozhodnutí přikáže soud plátci mzdy, aby po doručení tohoto nařízení prováděl ze mzdy povinného (zaměstnance - dlužníka) příslušné srážky a tyto částky mu nevyplácel.

Záloha na daňje částka sražená z měsíční zdanitelné mzdy zaměstnance dle zákona o daních z příjmů

Zaměstnanecje fyzická osoba, která má uzavřen pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem

Zaměstnavatelzaměstnavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává zaměstnance v pracovněprávních vztazích

Zdanitelná mzdaje základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně

ZDPřzákon o daních z příjmu / zákon č. 586/1992 Sb.

ZPzákoník práce / zákon č. 262/2006 Sb.

ZPlzákon o platu a odměně vojáků z povolání / zákon č. 143/1992 Sb.

ZPSzměněná pracovní schopnost

ZTP/Pzvlášť těžké postižení s potřebou průvodce

ZZzákon o zaměstnanosti / zákon č. 435/2004 Sb.

Životní minimumčástka potřebná k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana a nákladů na domácnost za měsíc

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist