Zahájení pracovního poměru

Před zahájením a po zahájení pracovního poměru musí zaměstnavatel splnit několik zákony daných povinností spojených s dokladováním vzniku nového pracovního poměru.

Od nového zaměstnance by měl zaměstnavatel obdržet:

 • Zápočtový list vyplněný předchozím zaměstnavatelem
 • potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených daňových zálohách (pokud zaměstnanec nastupuje v průběhu roku) od předchozích zaměstnavatelů a to jen v případě, že si zaměstnanec nebude sám zpracovávat roční daňové přiznání

Dále uvedené povinnosti musí zaměstnavatel zajistit v uvedených termínech:

 • Uzavřít Pracovní smlouvu – nejpozději v den nástupu
 • Uzavřít platový (mzdový) výměr, pokud není tento součástí pracovní smlouvy
 • Provést školení o bezpečnosti práce – nejpozději v den nástupu
 • Nechat vyplnit tiskopis Prohlášení k dani z příjmů (lze jej získat na finančním úřadě) - do výpočtu mezd za 1. měsíc zaměstnání
 • Pokud bude zaměstnanec (zaměstnankyně) uplatňovat zákonné odpočty z daňového základu na nezletilé děti (dítě) nebo děti připravující se na budoucí povolání žijící s ním (ní) ve společné domácnosti, je nutno nejpozději do 30 dnů od nástupu do zaměstnání prokázat potvrzením, že nikdo jiný odpočty neuplatňuje. U zletilých dětí musí být doklad o tom, že se připravuje na budoucí povolání (potvrzení školy).
 • Přihlásit zaměstnance na OSSZ pokud je zaměstnavatel tzv. malá organizace (Od 1. července 2005 se tato povinnost týká všech zaměstnavatelů.) - do 8 dnů od nástupu k zaměstnání (formulář Přihláška zaměstnance k soc. pojištění) – k přihlášce se vyžaduje kopie pracovní smlouvy a kopie zápočtového listu. Pokud je mezi nově navázaným pracovním poměrem a posledním zaměstnáním tzv.přetržka – nenavazují, je nutno doložit buď čestným prohlášením, pokud zaměstnanec nepracoval nebo jiným potvrzením např. z Úřadu práce.
 • Přihlásit zaměstnance k jeho zdravotní pojišťovně (přihlášku lze získat na příslušné pojišťovně) - do 8 dnů od nástupu do zaměstnání (kód P kromě cizinců).
 • Výše uvedené povinnosti (tzn. přihlašování na OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu včetně povinnosti vést evidenční list) se vztahují především na zaměstnance v hlavním pracovním poměru. Na zaměstnance ve vedlejším pracovním poměru se vztahují jen v případě, že zaměstnanec splňuje podmínky účasti na sociálním a zdravotním pojištění.
 • Zaznamenat údaje do Mzdového listu nutné pro zpracování mzdy zaměstnance
 • Založit evidenční list důchodového pojištění (lze získat na OSSZ) a pro každý další kalendářní rok nový evidenční list důchodového pojištění, který musí obsahovat:
  a) identifikační údaje organizace,
  b) jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo občana,
  c) druh výdělečné činnosti,
  d) doba účasti na důchodovém pojištění,
  e) doba důchodového pojištění,
  f) vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
  g) doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu podle zákona č. 155/1995 § 16 odst. 4 písm. a) a d) zákona o důchodovém pojištění vylučují,
  h) doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu.

Dále uvedené náležitosti může zaměstnavatel požadovat:

 • Lékařský posudek, který na základě vstupní lékařské prohlídky prokazuje způsobilost zaměstnance vykonávat sjednanou práci
 • Písemně stvrzenou Dohodu o hmotné zodpovědnosti pokud zaměstnanec převezme odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je povinen vyúčtovat např. hotovost, ceniny, zboží, zásoby nebo jiné hodnoty, (osoby starší 18 let)
 • Doklady, podle kterých bude zaměstnavatel provádět zaměstnanci srážky (výživné apod.)
Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist