Sociální zabezpečení OSVČ

Za osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) se považují osoby, které:

  • vykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nebo
  • spolupracují při výkonu samostatné výdělečné činnosti, tj. osoby, na které lze podle zákona o daních z příjmů rozdělit příjmy a výdaje.

Všechny OSVČ jsou povinny bez ohledu na výši očekávaného nebo dosahovaného příjmu (to znamená i OSVČ "ve ztrátě"):

  • podat na OSSZ na předepsaném tiskopise a ve stanovené lhůtě oznámení o zahájení činnosti,
  • podávat každoročně přehled o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok,
  • podat na OSSZ ve stanovené lhůtě oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti.

OSVČ, která je v kalendářním roce důchodově pojištěna, je povinna za takový rok zaplatit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

OSVČ, která zahajuje nebo znovu zahajuje samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat Oznámení o zahájení činnosti, a to na tiskopise, který je k dispozici na okresní správě sociálního zabezpečení.

Oznámení o zahájení činnosti je třeba podat do osmého dne měsíce po měsíci, v němž bylo podnikání zahájeno (např. den zahájení činnosti 1. nebo 31. května, oznámení musí být podáno do 8. června).

Místo oznámení může OSVČ podat i přihlášku. Od měsíce, v němž podala přihlášku, musí platit zálohy a je povinně účastná důchodového zabezpečení ode dne zahájení činnosti, i kdyby v roce zahájení činnosti dosáhla nižšího příjmu, než který zakládá povinnou účast na důchodovém pojištění.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist