Rodina

Za rodinu se považuje pro účely zákona o státní sociální podpoře §7 zákona č. 117/1995 Sb. oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, není-li dále stanoveno jinak. Jestliže není posuzovaných osob, považuje se za rodinu sama oprávněná osoba.

Společně posuzovanými osobami jsou:

  • nezaopatřené děti;
  • nezaopatřené děti a rodiče těchto dětí, přičemž za rodiče se považují rovněž osoby, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby;
  • manželé nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované dle textu v předcházejícím bodu;
  • nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče (ve smyslu textu druhého bodu) těchto rodičů.

Výše uvedené osoby jsou společně posuzovanými osobami za podmínky, že s oprávněnou osobou žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Tato podmínka se považuje vždy za splněnou, jde-li o:

  • nezletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče; bylo-li nezletilé nezaopatřené dítě rodičů svěřeno do střídavé nebo společné výchovy, posuzuje se toto dítě s rodičem na základě dohody rodičů, přičemž tuto dohodu lze změnit vždy jen k 1. dni kalendářního čtvrtletí;
  • zletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče, jestliže jsou v témže bytě hlášeni k trvalému pobytu;
  • manželé.

Jestliže je nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti a mládež, považuje se za rodinu samo toto dítě.

V případě příspěvku na bydlení (kromě dětí v přímém zaopatření ústavu) se považují za rodinu všechny osoby, které jsou v témže bytu hlášeny k trvalému pobytu. Když některá ze společně posuzovaných osob prokazatelně byt nejméně po dobu 3 měsíců neužívá, může Okresní Úřad rozhodnout, že se k ní při posuzování nároku a na jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu.

Za osamělého rodiče se pro účely tohoto zákona považuje rodič, který je svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. K druhovi (družce) se jako ke společně posuzované osobě přihlíží, žije-li s oprávněnou osobou alespoň 3 měsíce.

V odůvodněných a naprosto prokazatelných případech, kdy osoby spolu prokazatelně po dobu 3 měsíců nežijí (např. rozvedený manžel je stále hlášen k trvalému pobytu v bytě, kde žije jeho původní rodina), může Okresní Úřad rozhodnout, že se tato osoba neposuzuje jako osoba společně posuzovaná a je třeba o to požádat.

Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních zdržují mimo místo, kde jsou hlášeny k trvalému pobytu.

Osoba, která je ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, se nepovažuje za osobu společně posuzovanou po uplynutí 1. kalendářního měsíce trvání vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Pokud na dobu vazby navazuje doba výkonu trestu odnětí svobody, obě doby se pro stanovení kalendářního měsíce sčítají.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist