Aktualizováno: 6.1.2021

Zahájení samostatné výdělečné činnosti

Za osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) se považují osoby, které:

  • vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo
  • spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení,
  • ukončila povinnou školní docházku a dosáhla aspoň 15 let věku.

V roce, ve kterém OSVČ zahájila výdělečnou činnost, je povinna platit měsíční zálohy na sociálním pojištění, a to ve výši 2 588 Kč v roce 2021, pokud si sama nestanovila zálohy vyšší. Na zdravotním pojištění potom v roce 2021 částku 2 393 Kč.

Měsíční zálohy na pojistné zde nemusí platit OSVČ, která:

  • je současně zaměstnancem, zaměstnání je hlavním zdrojem jejích příjmů a samostatná výdělečná činnost jen vedlejším zdrojem. Taková osoba zaplatí pojistné do osmi dnů po podání přehledu o příjmech a výdajích. OSVČ, která daňové přiznání nepodává, doplatí pojistné za celý rok do 8. dubna.

Za zahájení výdělečné činnosti se nepovažuje, pokud OSVČ měla již v předchozím roce příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů, byť v jiném oboru, případně na jiný živnostenský list apod. V tom případě nejde o zahajování výdělečné činnosti, ale o další rok výdělečné činnosti.

V dalších letech samostatné výdělečné činnosti musí již platit OSVČ měsíční zálohy na pojistné (kromě výjimek uvedených dále) vypočtené z průměrného měsíčního vyměřovacího základu dosaženého v předchozím roce. Výpočet zálohy je uveden v přehledu o příjmech a výdajích. Přihlíží se jen k těm kalendářním měsícům, v nichž byla samostatná výdělečná činnost vykonávána alespoň po část tohoto měsíce.

Takto vypočtené zálohy je nutno poprvé zaplatit za kalendářní měsíc, ve kterém byl, nebo měl být podán přehled a musí být placeny ve stejné výši za všechny další měsíce (kromě případu, kdy OSVČ požádala o snížení zálohy nebo kdy je placeno pojistné z minimálního vyměřovacího základu, tj. minimální mzdy a ta je zvýšena) až do platby za kalendářní měsíc předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém je, nebo měl být podán přehled za další rok.

Zálohy nemusí platit OSVČ, která je současně zaměstnancem, zaměstnání je hlavním zdrojem příjmů a samostatná výdělečná činnost pouze vedlejším zdrojem jejích příjmů. Taková osoba je povinna zaplatit pojistné za celý rok do osmi dnů od podání přehledu o příjmech a výdajích. Osoby, které daňové přiznání nepodávají, doplatí pojistné do 8. dubna.Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist