Aktualizováno: 10.7.2015

Průměrný výdělek

Pro stanovení a následné vyplácení náhrady mzdy je důležité správné určení tzv. průměrného výdělku. Ten se používá pro výpočet různých příplatků a náhrad mezd.

Pro pracovně právní účely se průměrný výdělek zjišťuje z hrubé mzdy zúčtované k výplatě v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat. Za rozhodné období se považuje předchozí kalendářní čtvrtletí (bezprostředně předcházející). Důležité je správně určit co patří do základu pro výpočet průměrného výdělku. Zahrnují se do něj částky, které jsou mzdou a nikoliv ostatním plněním (např. u zaměstnanců, kteří jsou odměňováni mzdou, se svátek, který připadl na obvyklý pracovní den, nezahrnuje do odpracované doby, protože je za něj poskytována náhrada mzdy). To znamená, že se do něj zahrnují částky jejichž výplata se přímo váže na výkon práce. Jejich součet se pak vydělí počtem odpracovaných hodin nebo dní podle toho, které měrné jednotky se zaměstnavatel rozhodl používat.

Pokud zaměstnanec v rozhodném období nepracoval alespoň 21 dnů, používá se místo průměrného výdělku pravděpodobný výdělek. Pravděpodobný výdělek se zjistí z hrubé mzdy, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy, které by zřejmě dosáhl.

K uplatnění pravděpodobného výdělku může dojít nejen z důvodu data nástupu do pracovního poměru, ale i z jiných důvodů, např. déletrvající nemoci, neplaceného či studijního volna aj. Je důležité si uvědomit, že se pro výpočet průměrného výdělku používá bezprostředně předchozí čtvrtletí.

Průměrný výdělek se zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek. Pokud je nutné pro pracovně právní účely použít průměrný měsíční výdělek, je stanoven jednotný přepočtový koeficient a není možné jej počítat jiným způsobem. Koeficient se stanovuje jako univerzální (pro všechny roky), není nutné jej měnit. Vychází se z zoho, že průměrný rok má 365,25 dne. Průměrný hodinový výdělek (PHV) se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance a dílčím koeficientem 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném roce (365,25:12:7).

Vzorec pro výpočet průměrného měsíčního výdělku (PMV) je tedy následující:
PMV = PHV x (TPD x 4,348)
TPD = stanovená týdenní pracovní doba kratší týdenní pracovní doba zaměstnance

Je-li průměrný výdělek nižší než minimální průměrný výdělek vycházející z minimálního mzdového tarifu, na který by zaměstnanci vznikl nárok, je třeba zaměstnanci poskytnout doplatek do minimálního průměrného výdělku.

Údaj o průměrném měsíčním čistém výdělku se vydává v odděleném potvrzení pouze na žádost zaměstnance při skončení pracovněprávního vztahu.

V případě, že zaměstnavatel poskytuje formy mezd, které jsou vypláceny za delší časové období než jedno čtvrtletí, do základu pro výpočet průměrného výdělku se započítá pouze ta část, která připadá na dané čtvrtletí (za které byla vyplácena).

Za mzdu a plat se pro účely průměrného výdělku považuje i odměna z dohod o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Vykonává-li zaměstnanec více zaměstnání u stejného zaměstnavatele, provádí se výpočet průměrného výdělku pro každý pracovní vztah samostatně.

Zjišťování průměrného výdělku může zaměstnavatel upravit v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise.

Příklad 1: Zaměstnanec byl celé I. čtvrtletí roku 2006 zaměstnán. V tomto čtvrtletí odpracoval 496 hodin a 16 hodin čerpal řádnou dovolenou. Za odpracovanou dobu dostal mzdu v celkové výši 25 845 Kč, struktura mzdy byla následující:

  • základní mzda 20 000 Kč
  • osobní ohodnocení 3 900 Kč
  • periodické prémie 1 200 Kč
  • náhrada mzdy za dovolenou činila 745 Kč.

Jaký je průměrný výdělek za I. čtvrtletí roku 2006?

Do výpočtu se nezahrnuje náhrada mzdy za dovolenou ani počet hodin čerpané dovolené – bezprostředně nesouvisí s vykonávanou prací, tudíž není mzdou.

Průměrný výdělek za I. čtvrtletí = 25 100 : 496 = 50,60 Kč

Příklad 2: Zaměstnanec byl v pracovním poměru od 1.11.2006. V listopadu odpracoval 170 hodin, v prosinci 152,5 hodiny, z toho 25,5 hodiny ve svátek a 16 hodin přesčasů. V pracovní smlouvě byla dohodnuta základní mzda 65 Kč/hod. (pravděpodobný výdělek 65 Kč/hod.). Jaká bude hrubá mzda v každém z měsíců a průměrný výdělek pro I. čtvrtletí roku 2007?

Hrubá mzda za měsíc listopad:   
HM = 170 x 65 =11 050,00 Kč
Hrubá mzda za měsíc prosinec:   
ZM = (152,5 + 16) x 65 =10 952,50 Kč
+ příplatek za 25,5 hodin práce ve svátek =1 657,50 Kč
+ příplatek za 16 hodin práce přesčas =260,00 Kč
Celkem hrubá mzda =12 870,00 Kč
Průměrný výdělek pro I. čtvrtletí roku 2001   
PV = (11 050 + 12 870) : (170 + 168,5) =70,66 Kč/hod.

Příklad 3: Zaměstnankyně byla zaměstnána jako uklizečka od 1.4.2006. Ve IV. čtvrtletí činily její hrubé výdělky 9.500 Kč. Za toto čtvrtletí odpracovala celkem 504 hodin. V lednu roku 2007 zaměstnankyně nastoupila na dovolenou na zotavenou. Jaký průměrný výdělek bude použit při výpočtu náhrady mzdy za dovolenou?

(9.500 x 3) : 504 = 56,50 Kč/hod.


TIP: Výpočet čisté mzdy 2023
Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist