Aktualizováno: 14.11.2015

Oddlužení fyzické osoby

V současné době je v platnosti insolvenční zákon, který umožňuje řešit neschopnost splácet dluhy. Možností jak řešit tuto životní situaci je vícero, ovšem pro dlužníka je nejzajímavější variantou oddlužení. Při porovnání s konkurzem je oddlužení jasně výhodnější. Z konkurzu je možné se vyvázat pouze splacením veškerých dluhů. Oproti tomu při oddlužení musí dlužník splatit minimálně 30 % svých dluhů, přičemž se použije jeho majetek, nebo příjmy v následujících pěti letech. O tom, který ze způsobů se uplatní, hlasují věřitelé dle §399.

Pokud dlužník získá v průběhu oddlužení další příjmy, jsou použity na úhradu dluhů. Hranice 30 % je minimální, proto se také může stát, že dříve, než bude oddlužen, splatí podstatnou část, či veškeré své závazky.

Oddlužení je výhodné i pro věřitele (především pro velké, kapitálově silné). Dlužník je klient, a je-li na něj uvalen konkurz, pozbývá motivace k výdělku, který padne na úhradu dluhů, není spotřebitelem. Věřitel sice nezíská při oddlužení zpět veškeré prostředky, ale to by při konkurzu zřejmě také nezískal, získá ale zpět svého klienta.

Žádost o oddlužení

Žádost o oddlužení může podat pouze fyzická osoba nepodnikatel, která je v úpadku nebo jí hrozí úpadek (o hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků) a která podala návrh na zahájení insolvenčního řízení.

Dle §3 je dlužník v úpadku, jestliže má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže

  • zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo
  • je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo
  • není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo
  • nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v §104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Dále §3 uvádí, že dlužník je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat.

Řešení dluhů

Prvním krokem je podání návrhu dle §390 na zahájení insolvenčního řízení, které může skončit více závěry §4, jedním z nich je oddlužení. Chce-li být dlužník oddlužen §389, musí po podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení nejpozději do 30 dnů podat návrh na povolení oddlužení. Zpravidla se ale podává zároveň s prvním návrhem.

Při podání návrhu na zahájení insolventního musí dlužník doložit, že je skutečně v úpadku, soupis majetku a vše s úředně ověřeným podpisem (dle §391 a §392). Formulář pro návrh na povolení oddlužení je volně dostupný na stránkách ministerstva spravedlnosti. Ve formuláři se uvádí soupis majetku včetně pořizovacích či odhadcem stanovených (u nemovitostí) cen, dokládají se příjmy za tři roky zpětně a uvádí se výhled příjmů v příštích pěti letech, vše s přílohami (např. znaleckými posudky apod.) a ověřenými podpisy.

Výsledek insolvenčního řízení

Výsledek řízení ovšem není jistý, závisí na mnoha okolnostech. Např. je-li zahájeno insolvenční řízení a dlužník nedodal potřebné doklady k žádosti o povolení oddlužení, je vyzván soudem, aby náležitosti doplnil do 7 dnů dle §393. Pokud dlužník nedoplní patřičné dokumenty včas, může soud rozhodnout o jiném způsobu řešení insolvence než oddlužení - např. o konkurzu (pro dlužníky mnohem méně výhodná varianta).

Oddlužení musí také povolit většina věřitelů dle §399. Pokud je podán návrh na povolení oddlužení, ale dlužník nemá zajištěný souhlas věřitelů, může se také stát, že insolventní řízení skončí konkurzem místo oddlužením.

Jak by mohlo vypadat vaše výsledné oddlužení, resp. osobní bankrot, si můžete spočítat v naší kalkulačce osobního bankrotu.

Zásady, kterých je dobré se držet

Před podáním návrhu na povolení oddlužení je vhodné:

  • se dobře připravit (zkompletovat veškeré nezbytné podklady jak k insolvenčnímu řízení, tak k oddlužení),
  • komunikovat s věřiteli (tzn. mimo jiné zajistit si ještě před podáním návrhu souhlas věřitelů s oddlužením a způsobem jeho provedení),
  • nechat si poradit odborníky (např. advokáty, občanskými poradnami, daňovými poradci, účetními).


Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist