Aktualizováno: 28.12.2015

Dávky nemocenského pojištění

Zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.) stanoví, že dávky nemocenského pojištění jsou peněžité dávky:

Pro výpočet výše dávky nemocenského pojištění můžete použít výpočtový formulář.

Za 1. - 14. den pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci náhrada mzdy. Více naleznete v rubrice Náhrada mzdy.

Nemocenské se poskytuje za kalendářní dny a náleží zaměstnanci od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti do skončení pracovní neschopnosti nebo do uznání plné nebo částečné invalidity. Nemocenské se však poskytuje nejdéle po dobu jednoho roku od počátku pracovní neschopnosti.

Od 15. dne pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci nemocenské ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

Nemocenské náleží zaměstnanci, který je uznán dočasně neschopným k výkonu svého dosavadního zaměstnání v činnosti, která je nemocensky pojištěna. Kdo vykonává několik činností zakládajících pojištění podle zákona o nemocenském pojištění, je pojištěn z každé z nich.

Výše dávek se vypočítává z denního vyměřovacího základu, což je hrubý příjem (započitatelný příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení) v rozhodném období vydělený počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla pracovní neschopnost.

Výpočet denního vyměřovacího základu, redukční hranice a způsob zredukování upravuje § 18 až 22 zákona č. 187/2006 Sb. . Postup redukce je shodný s redukcí při výpočtu náhrady mzdy. Aktuální redukční hranice a postup výpočtu naleznete zde.

Příklad: Zaměstnanec nastoupil k novému zaměstnavateli k 1.1.2016. Byl uznán práce neschopným od 11.4. do 11.6.2016. Nemoc trvala 62 kalendářních dnů a denní vyměřovací základ za I. čtvrtletí činí 1455 Kč. V jaké výši budou vyplaceny nemocenské dávky?

Denní vyměřovací základ (I. čtvrtletí)1455 Kč
Denní vyměřovací základ upravený [(901 * 0,9) + ((1351 - 901) * 0,6) + ((1455 – 1351) * 0,3)] 1 113 Kč
DNP celkem (1 113 * 0,6 * (62 - 14)) 32 064 Kč


Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist