Doba důchodového pojištění

Nárok na důchod je podmíněn získáním potřebné doby pojištění, stanovené zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, pro konkrétní druh důchodu. Celková délka pojištění a výše ročních vyměřovacích základů dosažených v rozhodném období má vliv na výpočet procentní výměry důchodu.

Vznik nároku na starobní důchod je od 1.1.2010 omezen věkem a splněním doby pojištění:

(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně

a) 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen "důchodový věk") před rokem 2010,

b) 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010,

c) 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011,

d) 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012,

e) 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013,

f) 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014,

g) 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015,

h) 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016,

i) 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017,

j) 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018,

k) 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018.

(2) Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže nesplnil podmínky podle odstavce 1 a získal dobu pojištění nejméně

a) 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let,

b) 16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle §32 pro muže stejného data narození,

c) 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle §32 pro muže stejného data narození,

d) 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle §32 pro muže stejného data narození,

e) 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle §32 pro muže stejného data narození,

f) 20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle §32 pro muže stejného data narození.

(3) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. g) až k), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal aspoň 30 let doby pojištění uvedené v §11 a §13 odst. 1.

(4) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavcích 1, 2 nebo 3, má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let a splnil podmínky nároku na invalidní důchod stanovené v §38 písm. a) nebo b).

Doba účasti na důchodovém pojištění se prokazuje Evidenčním listem důchodového pojištění, který zakládá a vede organizace či okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu pojištěnce.

Dalšími důkazními prostředky k prokázání doby pojištění a náhradní doby pojištění jsou například:

 • doba výkonu vojenské služby: vojenská knížka, potvrzení okresní vojenské správy
 • doba výkonu civilní služby: potvrzení orgánu státní správy, který vydal povolávací příkaz k nastoupení civilní služby
 • doba nezaměstnanosti: potvrzení úřadu práce
 • doba studia po skončení povinné školní docházky: výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom

  Osoby uvedené v § 5 odst.1 písm. a) až d), f) až l) a odst. 2 jsou účastny důchodového pojištění jen za předpokladu, že jejich činnost zakládá účast na nemocenském pojištění. Nemocenské pojištění vzniká dnem vstupu do zaměstnání, které zakládá účast na pojištění, a zaniká dnem skončení takového zaměstnání.

  Podmínky účasti na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných (§ 5 odst.1 písm. e) jsou stanoveny odchylně (§ 9 a § 10 zákona 155/1995 Sb. zákona 155/1995 Sb.). Účast na nemocenském pojištění nezakládá výdělečná činnost:

  • Cizích státních příslušníků, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR a kteří jsou činní v ČR pro zaměstnavatele, kteří požívají diplomatických výsad a imunit, pokud mohou být účastni nemocenského pojištění v jiném státě, nebo pro zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,
  • Zaměstnanců činných v ČR pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území ČR,
  • Zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce,
  • Zaměstnanců vykonávajících pouze příležitostné zaměstnání (tento pojem vymezen v § 6 zákona 54/1956 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

  Splnění zákonné podmínky, že vykonávaná výdělečná činnost je takového rozsahu, že zakládá účast na nemocenském pojištění, neznamená, že je v témže rozsahu splněna i podmínka účasti na pojištění důchodovém. Jako dobu důchodového pojištění nelze hodnotit ty kalendářní měsíce účasti na nemocenském pojištění, v nichž není splněna ani jedna z následujících podmínek:

  • Dosažení příjmu započitatelného do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného,
  • Vykonávání činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění alespoň v jednom dni,
  • Pobírání dávek nemocenského pojištění nahrazujících ušlý příjem alespoň jeden den

  Další skupina osob účastných důchodového pojištění jsou ty, které s výdělečnou činností ani s placením pojistného na sociální zabezpečení nejsou spjatí, ale je uznáván důvod, proč tomu tak není. Okruh těchto osob je vymezen § 5 odst. 1 písm. m) až u) zákona 155/1995 Sb. Doba pojištění tímto důvodem založená se nazývá náhradní doba. Podmínkou pro to, aby se tato doba účasti na pojištění hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že byla získána na území České republiky, a že doba pojištění trvala aspoň jeden rok. To neplatí pouze, jde-li o dobu péče o dítě věku do čtyř let nebo o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě ve věku do 18 let, vyžadující mimořádnou péči.

  Tisknout

 • neškrábeme.cz
  Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
  Hypotecnikalkulacka.cz

  TOPlist