Aktualizováno: 28.12.2015

Příklady ke zdravotnímu pojištění při zaměstnávání studentů

 1)   Student obchodní akademie uzavřel v průběhu prázdnin se společností s ručením omezeným pracovní smlouvu na období 9. července do 24. srpna. Jeho hrubý příjem činil za červenec 7 800 Kč, za srpen pak 9 950 Kč.
Nejpozději do 17. července přihlašuje s.r.o. tohoto studenta u zdravotní pojišťovny k placení pojistného za současného použití kódů "P" a "G". Pro účely placení pojistného na zdravotní pojištění předkládá student zaměstnavateli potvrzení o studiu, čímž dokladuje, že je za něho po  oba tyto měsíce plátcem pojistného stát. Na základě této skutečnosti zaměstnavatel odvádí pojistné ze skutečné výše dosaženého příjmu, tedy bez dopočtu do minimálního vyměřovacího základu v měsíci červenci. Odhlášení kódem "O" rovněž proběhne v zákonné osmidenní lhůtě.

 2)   Student vysoké školy uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce na období od 1. srpna do 28. srpna a při splnění zákonných podmínek mu byl zúčtován hrubý příjem 10 850 Kč.
Tento pracovněprávní vztah nezakládá účast na nemocenském (a tedy ani na zdravotním) pojištění, z hlediska placení pojistného a případného plnění ostatních zákonných povinností zaměstnavatel nesděluje zdravotní pojišťovně žádné skutečnosti, pojistné se neplatí. Pojistný vztah studenta je v daném kalendářním měsíci řešen jeho zařazením do "státní" kategorie.

 3)   Student střední průmyslové školy ukončil studium maturitou v květnu a nadále již nebude pokračovat ve studiu. Od 9. července uzavřel pracovní smlouvu s akciovou společností. V měsíci červenci měl hrubý příjem 7 000 Kč, v měsíci srpnu 10 400 Kč.
Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole se považuje doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky v květnu nebo v červnu do konce období školního vyučování školního roku, tj. do 30. června příslušného roku, bez ohledu na skutečnost, zda dítě vykonává nebo nevykonává výdělečnou činnost. To tedy znamená, že do konce června platí za tohoto studenta pojistné na zdravotní pojištění stát.
Vzhledem k tomu, že uzavřená pracovní smlouva (a tedy i účast na nemocenském pojištění) trvá po část kalendářního měsíce července, je student v tomto měsíci ještě osobou, za kterou platí pojistné stát, v měsíci srpnu však již není nezaopatřeným dítětem. Zaměstnavatel přihlašuje tohoto zaměstnance ke zdravotní pojišťovně k datu 9. července, pojistné odvede za měsíc červenec (i srpen) ze skutečné výše příjmu. Pokud by hrubá mzda v měsíci srpnu nedosáhla výše minimální mzdy, musel by být proveden dopočet do minimálního vyměřovacího základu 9 900 Kč s tím, že doplatek ve výši 13,5% z rozdílu mezi minimální mzdou a skutečnou výší příjmu by hradil zaměstnanec. V případě, že by byla nižší výše příjmu zapříčiněna ze strany zaměstnavatele, přecházela by povinnost úhrady předmětného doplatku na akciovou společnost. V tomto případě nesmí zaměstnavatel zapomenout oznámit zdravotní pojišťovně kódem "F" k datu 31. července ukončení zařazení studenta jako nezaopatřeného dítěte v kategorii osob, za které platí pojistné stát.

 4)   Student vysoké školy je současně zaměstnán na zkrácený pracovní úvazek s pravidelným měsíčním příjmem 7 500 Kč.
Zaměstnavatel odvádí pojistné ze skutečné výše příjmu 7 500 Kč v úhrnné částce 1 013 Kč bez dopočtu do minimálního vyměřovacího základu 9 900 Kč. Ve mzdové evidenci musí mít doloženo potvrzení o studiu.

 5)   Student vysoké školy mladší 26 let začal vykonávat samostatnou výdělečnou činnost dne 10. července 2006, v této souvislosti se do 8 dnů přihlásil u své zdravotní pojišťovny jako OSVČ, zálohy neplatil. V měsíci březnu 2007 podal zdravotní pojišťovně Přehled, ve kterém vykázal příjmy 165 312 Kč a výdaje 72 516 Kč.
Protože je student evidován u zdravotní pojišťovny jako osoba, za kterou je plátcem pojistného stát, nebyl v prvním roce své samostatné výdělečné činnosti povinen jako OSVČ platit zálohy na pojistné, nicméně dosažený příjem podléhá jak povinnosti placení pojistného za rok 2006, tak placení záloh od měsíce podání Přehledu v roce 2007. Výše pojistného za rok 2006 se vypočte následovně:

P = 0,135 x 0,5 x (165312 - 72516) = 6264 Kč
Toto pojistné je student povinen zaplatit na příslušný účet zdravotní pojišťovny nejpozději do 8 dnů po podání daňového přiznání za rok 2006. Protože nadále pokračuje ve své činnosti, je povinen platit měsíční zálohy, jejichž výše se vypočte takto:
Z = 6264/6 = 1044 Kč
kde 6 = počet měsíců trvání samostatné výdělečné činnosti v roce 2006.
Zálohu ve výši 1 044 Kč student poprvé zaplatí za měsíc březen 2007, a to nejpozději do 10. dubna 2007. Pokud by však student například nedosahoval v roce 2007 příznivých výsledků, může v jeho průběhu (od 1. dubna 2007) požádat zdravotní pojišťovnu o snížení záloh. Kdyby byl v průběhu roku 2007 například v "mínusu", nemusel by na základě podané žádosti a rozhodnutí vydaného zdravotní pojišťovnou platit (na dobu nejdéle 3 měsíců) žádné zálohy. Žádost o snížení zálohy lze v rozhodném období kalendářního roku podávat i opakovaně.

 6)   Student vysoké školy publikuje tématiku strojního inženýrství v odborných časopisech a za tuto činnost je mu vyplácen honorář.
Autoři, píšící články do novin a časopisů či přispívající do rozhlasu a televize, obdrží za tuto svoji činnost honorář zdaněný 15% sazbou přímo u subjektu, který honoráře vyplácí. Tyto osoby mají ve sféře zdravotního pojištění stejné povinnosti jako OSVČ. Musí provést oznámení (o zahájení a ukončení) této činnosti u zdravotní pojišťovny, podat Přehled a zaplatit příslušné pojistné. Při stanovení vyměřovacího základu se vychází z "hrubého" příjmu před zdaněním. To tedy znamená, že za příjem se považuje plná, 100% výše honorářů, od které se odečítají výdaje.

 7)   Jak má postupovat z hlediska dalšího řešení pojistného vztahu student, který řádně ukončí studium na vysoké škole?
Student, který řádně ukončí studium na vysoké škole (například složením státní zkoušky), je ve vazbě na ustanovení §14 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb. nezaopatřeným dítětem, tedy ve zdravotním pojištění osobou, za kterou platí pojistné stát:

  • v kalendářním měsíci, v němž řádně ukončil studium na vysoké škole
  • a dále v kalendářním měsíci, následujícím po kalendářním měsíci, v němž student řádně ukončil studium na vysoké škole za podmínky, že:
    • nevykonává po celý tento kalendářní měsíc výdělečnou činnost podle §10 zákona č. 117/1995 Sb. nebo
    • nemá po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci
Například pokud student ukončí studium na vysoké škole státní zkouškou 16. června a splňuje výše uvedené podmínky, je ve zdravotním pojištění nezaopatřeným dítětem (osobou, za kterou platí pojistné stát) do 31. července.
Vyjdeme-li z výše uvedeného příkladu, je úspěšný absolvent vysoké školy krytý ve zdravotním pojištění "státní" kategorií do 31. července. Po tomto datu, tedy fakticky od 1. srpna, již musí postupovat v souladu s platnou právní úpravou, což znamená, že musí být v systému veřejného zdravotního pojištění zařazen u své zdravotní pojišťovny v některé z těchto kategorií:
  • zaměstnanec v zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění,
  • osoba samostatně výdělečně činná,
  • osoba, za kterou platí pojistné stát (např. uchazeč o zaměstnání),
  • osoba bez zdanitelných příjmů,
přičemž jsou v rámci platné právní úpravy akceptovatelné i přípustné souběhy vybraných kategorií (například souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností).


Pozn.: Od 1. ledna 1999 je ve zdravotním pojištění stát plátcem pojistného u studentů pouze do 26. roku jejich věku. Pokud student v průběhu studia dovrší 26 let, přestává být ve zdravotním pojištění z důvodu věku osobou, za kterou platí pojistné stát, a musí mít svůj pojistný vztah řešen jiným způsobem, zpravidla zařazením mezi tzv. osoby bez zdanitelných příjmů.


Zdroj: Mzdová účetní 6/2007Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist