Leasing

Slovo leasing je převzato z angličtiny a v překladu znamená "pronájem". V praxi obvykle definujeme leasing jako pronájem s následnou koupí (ta ale není vždy podmínkou). Na základě leasingové smlouvy jsou k sobě ve vzájemném právním vztahu pronajímatel a nájemce. Narozdíl od nákupu na splátky pronajímaná hodnota není nájemcem vlastněna. Do jeho vlastnictví přechází až ve chvíli, kdy končí leasingová smlouva, která byla platná určité období za úplatu.

Společnosti zabývající se leasingem realizují pronájem výrobků a výrobních zařízení po určitou dobu na základě úhrady splátek. Využívá se jak na hmotný, tak i nehmotný majetek. Leasing realizují banky nebo specializované firmy, obvykle dvěma způsoby:

 • finanční leasing - s následnou koupí
 • provozní leasing - hodnota zařízení nebude uhrazena, nestane se majetkem nájemce

Nevýhody:

 • pořízení na leasing bývá dražší než pořízení na úvěr či za hotové
 • po dobu platnosti smlouvy nájemce nevlastní předmět leasingu
 • v případě, špatné finanční situace leasingové společnosti nebo bankrotu, musí nájemce vrátit předmět pronajímateli a jednat o vyrovnání
 • nájemce nemůže vypovědět smlouvu (popř. pouze může jen s rizikem vysokého penále)

Předejít možným problémům je možné důkladným pročtením smlouvy a prověřením leasingové společnosti. Jedním z ukazatelů serióznosti společnosti (ne však jediným a zaručeným) je členství v Asociaci leasingových společností.

Leasingový koeficient
je podíl celkové částky, kterou zaplatíme a ceny předmětu (vč. DPH). Skutečný odraz toho, kolik nás leasing bude stát je v tomto koeficientu odražen pouze tehdy, když jsou v celkové částce zahrnuty nejen všechny splátky, ale i akontace, zůstatková hodnota vč. DPH, poplatky. Pak nám hodnota koeficientu říká, kolikrát jsme zaplatili původní cenu předmětu. Koeficient je vždy větší než 1. Může nabýt např. hodnoty 1,213. Toto číslo říká, že jsme zaplatili 21,3% z původní ceny navíc. Tento koeficient je směrodatný pouze tehdy, obsahuje-li všechny výše uvedené položky, jinak je pouze orientační. Vzhledem k tomu, že ne všechny společnosti mají koeficient tvořen všemi položkami, je dobré si koeficient přibližně spočítat nebo přihlédnout k jiným ukazatelům. Např.: poplatek za zprostředkování a další poplatky, konečná zůstatková hodnota předmětu, výše zálohy, výše splátek a jejich součet,...

Typickými doklady pro uzavření leasingové smlouvy jsou:

 • občanský průkaz a jeho kopie
 • druhý doklad totožnosti (pas, rodný list)
 • současné zaměstnání a zaměstnavatel
 • potvrzení o výši čistého měsíčního příjmu od zaměstnavatele s vyčíslením jiných závazků
 • počet vyživovaných osob
 • souhlas manžela (manželky) s uzavřením leasingové smlouvy
 • u cizinců se vyžaduje povolení k pobytu a jeho kopie
U živnostníků a právnických osob (zástupce firmy) jsou potřeba další doklady, např.:
 • doklad o registraci, živnostenský list a jeho kopie nebo koncesní listina a její kopie nebo doklad o přidělení IČO a jeho kopie nebo jiný platný doklad o registraci spolu s kopií, stav účtu u banky
 • oprávnění k uzavření leasingové smlouvy, stav účtu u banky, u firmy, která si vede jednoduché účetnictví kopii daňového přiznání, u firmy, která si vede podvojné účetnictví výkaz zisků a ztrát a rozvahu, která nesmí být starší šesti měsíců, přiznání k DPH za poslední 3 období, výpis z běžného účtu za poslední dva měsíce, jiné doklady

Zánik leasingové smlouvy

 • řádný - uplynutím sjednané doby a splněním dohodnutých podmínek
 • mimořádný (řeší se finančním vyrovnáním leasingové smlouvy)
    - na žádost nájemce
    - při ztrátě
    - při odcizení, totální škodě na předmětu leasingu nebo neplacením splátek nájemcem
    - při neplacení splátek nájemcem

Finanční vyrovnání leasingové smlouvy je pro nájemce poměrně nákladné - má povinnost uhradit pronajímateli všechny dosud nezaplacené splátky za dobu, na kterou byla smlouva uzavřena a dále výdaje pronajímatele spojené s ukončením smlouvy a odebráním předmětu, úroky z prodlení, smluvní pokuty a náhradu škody.

Právní úprava
Leasing není výslovně definován v platném českém soukromém právu, soukromé právo je na leasingové operace aplikovatelné především ve svých obecných ustanoveních (v Obchodním a Občanském zákoníku), díky tomu je posouzení některých aspektů leasingových obchodů v praxi často nejednotné a sporné. Podrobnější rozebrání sporných právních úprav naleznete na stránkách ČLFA.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist