Žádost o důchod

Žádost v předstihovém řízení

Žádost v předstihovém řízení (§ 82 zákona č. 582/1991 Sb.) má význam pro žádost o starobní důchod. Důležité je, aby ještě před podáním žádosti o starobní důchod byl občan přesně informován, které doby pojištění z jeho celoživotního pojištění má evidovány na ČSSZ v Praze. Občan tak získá možnost obstarat si scházející doklady ještě před uplatněním žádosti o  důchod. Jen tyto doby, v evidenci ČSSZ nezanesené, prokazuje potřebnými doklady spolu se žádostí o starobní důchod.

Ke dni 31.12.2005 zanikla povinnost organizací požádat pro své zaměstnance nejpozději dva roky před dovršením nároku na starobní důchod o výpis dob pojištění z evidence ČSSZ v rámci předstihového řízení (§ 40). Od 1.1.2006 mohou občané sami požádat Českou správu sociálního zabezpečení (Odbor správy údajové základny) o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Tento informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob pojištění, uložených v evidenci ČSSZ a za dobu od roku 1986 obsahuje i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok. Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, příjmení, jméno, rodné příjmení a adresu, na kterou bude informativní osobní list zaslán.

Ve všech případech sepisuje žádosti o důchod OSSZ příslušná podle místa trvalého pobytu občana.

Vždy platí: OSSZ, které jsou k sepsání žádosti příslušné, nesmějí odmítnout její sepsání, i když na základě znalostí vědí, že na důchod nemá žadatel nárok, ani nemohou odmítnout sepsání žádosti s poukazem na to, že tato žádost není občanem doložena potřebnými doklady.

Žádost o starobní důchod

Občan se obrátí na OSSZ s uplatněním nároku na starobní důchod a sepíše s ní žádost. Vybrat si okamžik odchodu do starobního důchodu a uplatnit na něj nárok náleží k výhradnímu právu občana. Nemůže tak za něj učinit nikdo jiný, ani organizace, kde je zaměstnán. Kdyby byl občan zbavený, nebo omezený ve způsobilosti k právním úkonům, uplatnil by nárok ustanovený opatrovník a s ním by se také žádost sepisovala.

Projeví-li žadatel o důchod vůli odejít do starobního důchodu k určitému datu, je vhodné upozornit, že k sepsání žádosti by mělo dojít asi tři měsíce přede dnem, od kterého si přeje přiznat starobní důchod. Je to z důvodu zajištění plynulé návaznosti výplaty důchodu na poslední výplatu příjmu ze zaměstnání.

K sepsání žádosti se použije tiskopis ČSSZ, který se přikládá s tiskopisem žádostí pro OSSZ, druhá je pro potřeby organizace.

Zaměstnavateli je zaslána výzva okresní správy sociálního zabezpečení sepisující žádost o dávku důchodového pojištění. Povinností zaměstnavatele (§ 83 zákona č. 582/1991 Sb.) je do 8 dnů ode dne, kdy ji obdržel, sdělit písemně této správě, zda

 • provádí z příjmu žadatele srážky a jaká je jejich výše
 • trvá pracovněprávní vztah žadatele ke dni, od něhož občan žádá o přiznání důchodu, a na jakou dobu byl tento vztah sjednán
 • vyplácí náhradu mzdy nebo snížený plat (sníženou odměnu) v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a datum vzniku této neschopnosti nebo datum, od něhož byla nařízena karanténa

V důchodovém řízení není organizace účastníkem řízení, proto jí není zasíláno rozhodnutí o přiznaném důchodu občana, ani nemá právo podat proti němu opravný prostředek.

Žádosti o plný nebo částečný invalidní důchod

se rozlišují podle toho zda:

 • O důchod požádá sám zaměstnanec
 • Předchází z podnětu OSSZ

V důsledku toho je rozdílný způsob a okamžik zastavení výplaty nemocenského před přiznáním výplaty invalidního důchodu (§ 93 až § 98 zákona č.582/1991 Sb.).

OSSZ nemůže odmítnout sepsání žádosti o plný nebo částečný invalidní důchod, i když je přesvědčena, že zaměstnanec nárok na důchod mít nebude. Sepisuje žádost i se zaměstnancem, který není práce neschopen.

Žádosti o vdovský, vdovecký a sirotčí důchod

Žádost o tyto důchody (pozůstalostní dávky) sepisuje OSSZ, která by zajišťovala důchod pro zemřelého.

Pokud již zemřelá osoba

 • pobírala důchod, předkládá se:
  • OP, u cizinců pas či povolení k pobytu
  • úmrtní list zesnulého
  • oddací list - při žádosti o vdovský/vdovecký důchod
  • rodné listy dětí - při žádosti o sirotčí důchod
 • dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod.

Změna data přiznání důchodu a jeho výplaty

Od 1.1.2007 má žadatel o jakýkoliv typ důchodu možnost do 30 dnů od doručení rozhodnutí o přiznání důchodu požádat o změnu data přiznání důchodu a jeho výplaty (počítáno od následujícího dne ode dne doručení, připadne-li konec této lhůty na nepracovní den, je posledním dnem lhůty následující pracovní den). Po podání žádosti je Česká správa sociálního zabespečení (ČSSZ) povinna vydat nové rozhodnutí, které bude odpovídat údajům v žádosti. Žádost je možné podat dvakrát.

Příklad
Zaměstnanec, který splnil všechny podmínky, dosáhl 25. února 2007 důchodového věku a požádal o přiznání důchodu od 25. května 2007. Následně mu přišlo rozhodnutí, kde mu nebylo přiznáno za dobu pracovní činnosti vykonávané po vzniku nároku na důchod od 25. února 2007 do 24. května 2007 navýšení důchodu, protože tato doba činí pouze 89 dní a je tedy kratší než doba 90 dní, za kterou lze zvýšení poskytnout.

Žadatel tedy využil 30-ti denní lhůty od obdržení rozhodnutí a požádal o změnu data přiznání důchodu (včetně jeho výplaty) a požádal o přiznání důchodu až od 25. května 2007. Důchod mu na základě žádosti bude přiznán od 26. května 2007 a bude mu náležet i zvýšení důchodu.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist