Stavební spoření

Je to forma účelového spoření, kdy účastník stavebního spoření vkládá vklady, a pak je mu poskytnut příspěvek (pouze fyzickým osobám) - "státní podpora" a případně úvěr. Přesnou definici stavebního spoření a dalších náležitostí obsahuje zákon č. 96/1993 Sb..

Účastníkem stavebního spoření může být buď fyzická nebo právnická osoba splňující jednu z podmínek:

  • občan České republiky
  • občan EU, kterému byl vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území ČR a přiděleno RČ fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR a přiděleným RČ
  • fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR a přiděleným RČ

Účastník po sepsání smlouvy vkládá vklady ve stanovené výši a též, pokud je fyzickou osobou, přiloží ke smlouvě prohlášení s žádostí o přiznání státní podpory. Smlouva je sepsána na dobu nejdéle šesti let a musí obsahovat úrokovou sazbu z vkladů a úrokovou sazbu z úvěru ze stavebního spoření. Rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladů a úrokovou sazbou z úvěru ze stavebního spoření může činit nejvýše 3 procentní body, kdy výše úročení vkladů může být až do výše 4% ročně.

Úrokovou sazbu z vkladů uvedenou ve smlouvě může stavební spořitelna jednostranně změnit v případě, že účastník po splnění podmínek stanovených stavební spořitelnou pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření ve všeobecných obchodních podmínkách nabídku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nepřijme a ode dne uzavření smlouvy uplyne nejméně 6 let. Oprávnění k této změně a způsob stanovení změněné úrokové sazby z vkladů musí být uvedeny ve smlouvě.

Státní podpora (§10 zákona č. 96/1993 Sb.) náleží účastníkovi - fyzické osobě ve formě ročních záloh ve výši 10% z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč. Ačkoliv účastník může mít uzavřených více smluv ke stavebnímu spoření, součet ročních záloh též nesmí být vyšší než 10% z uspořené částky (maximálně z 20 000 Kč). Částka úspor přesahující 20 000 Kč v jednom roce se z hlediska posuzování nároků účastníka na státní podporu převádí do následujícího roku. Z toho tedy vyplývá, že s platností od 1.1.2011 je výše příspěvku omezena na 2 000 Kč u všech smluv.

Daň

Veškeré státní příspěvky připsané na účet klienta po  1.1.2011 a na něž vznikl nárok v roce 2010 jsou zdaněny dle §36 odst. 8. Příspěvek fyzickým osobám, na který vznikl nárok v roce 2010 a který byl poukázán stavební spořitelně po 31. prosinci 2010, podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ve výši 50 %. Výše daně, resp. připsaného příspěvku je tedy 1 500 Kč, případně u starších smluv 2 250 Kč.

Zálohy státní podpory, připsané na účet účastníka do konce doby spoření, vyplatí stavební spořitelna účastníkovi, pokud splňuje jednu ze dvou podmínek:

  • pokud účastník po dobu 6 let ode dne uzavření smlouvy nenakládal s uspořenou částkou
  • pokud účastník v období do 6 let ode dne uzavření smlouvy uzavřel smlouvu o úvěru ze stavebního spoření a použije uspořenou částku, peněžní prostředky z tohoto úvěru a tyto zálohy státní podpory na bytové potřeby

Ve smlouvě je stanovena cílová částka, kterou si klient zvolil sám. Cílová částka se rovná součtu vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a státní podpory, po odečtení daně z příjmů z těchto úroků. Tato částka je určena pouze na bytové potřeby. Pokud by nebyla použita na tyto účely, má majitel stavebního spoření nárok pouze na částku uspořenou, tedy na součet vkladů, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory, snížený o daň z příjmů z těchto úroků a o úhrady účtované stavební spořitelnou.

Pokud účastník požádá o úvěr, může být použit pouze na financování bytových potřeb - např. nákup domu, bytu, pozemku pro stavbu, opravu domu,... Přesné vymezení bytových potřeb je stanoveno v §6 zákona č. 96/1993 Sb.

Typy úvěrů

  • spořeno nejméně dva roky - úvěr ze stavebního spoření
  • spořeno méně než dva roky - překlenovací úvěr

Překlenovací úvěr s úroční mírou až do výše 6,7% ročně - je čerpán zároveň s původní smlouvou o stavebním spoření, na kterou účastník i nadále spoří (pouze tehdy, nenaspořil-li požadovanou částku), dokud účastník nesplňuje všechny podmínky pro přidělení úvěru ze stavebního spoření úročeného až do 6 % ročně. Tento úvěr je maximaálně ve výši cílové částky.

Podmínky úvěru ze stavebního spoření

  • účastník spoří nejméně 2 roky
  • účastník naspořil požadovanou částku (tedy 40% nebo 50% cílové částky)
  • účastník získá stavební spořitelnou vyžadovaný tzv. hodnotící parametr

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist