Nové právní předpisy

Sdělení MV 75/2014 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Účinnost: 1.7.2014

Nařízení vlády 409/2011 Sb. o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Účinnost: 1.1.2012

Nařízení vlády 408/2011 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Účinnost: 1.1.2012

Vyhláška 286/2011 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce 2012
Účinnost: 1.1.2012

Vyhláška 350/2010 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011
Účinnost: 1.1.2011

Nařízení vlády 414/2010 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Účinnost: 1.1.2011

Vyhláška MPSV 377/2010 Sb. , kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
Účinnost: 1.1.2011

Sdělení MV 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
Účinnost: 1.7.2009

Sdělení MPSV 148/2009 Sb. kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Účinnost: 28.5.2009

Sdělení MPSV 80/2009 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost: 30.3.2009

Zákon 2/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů a některé další zákony
Účinnost: 1.1.2009

Zákon 482/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů
Účinnost: 31.12.2008

Vyhláška 461/2008 Sb., kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty
Účinnost: 1.1.2009

Vyhláška 451/2008 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
Účinnost: 1.1.2009

Nařízení vlády 449/2008 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2009 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva a částky normativních nákladů na bydlení
Účinnost: 1.1.2009

Nařízení vlády 447/2008 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání ...
Účinnost: 29.12.2008

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí 435/2008 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2008 pro účely zákona o zaměstnanosti
Účinnost: 1.1.2009

Vyhláška 417/2008 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009
Účinnost: 1.1.2009

Zákon 414/2008 Sb., kterým se mění zákon 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře a zákon 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
Účinnost: 1.1.2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí 396/2008 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2009
Účinnost: 1.1.2009

Zákon 382/2008 Sb., kterým se mění zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a zákon 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky ...
Účinnost: 1.1.2009

Zákon 381/2008 Sb., kterým se mění zákon 218/2002 Sb. o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců ...
Účinnost: 20.10.2008

Nařízení vlády 366/2008 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů
Účinnost: 1.1.2009

Nařízení vlády č. 365/2008 Sb. kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Účinnost: 1. ledna 2009

Nařízení vlády č. 364/2008 Sb. o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2009
Účinnost: 1. ledna 2009

Nařízení vlády č. 363/2008 Sb. o zvýšení důchodů v roce 2009
Účinnost: 1. ledna 2009

Nařízení vlády č. 212/2008 Sb. o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008
Účinnost: 1. srpna 2008

Nařízení vlády č. 211/2008 Sb. o druhém zvýšení důchodů v roce 2008
Účinnost: 1. srpna 2008

Zákon č. 178/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost: 23. dubna 2008

Zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů
ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DRUHÁ Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
ČÁST TŘETÍ Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o dani z přidané hodnoty
ČÁST PÁTÁ Změna zákona o dani z nemovitostí
ČÁST ŠESTÁ Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
ČÁST SEDMÁ Změna zákona o registračních pokladnách
ČÁST OSMÁ Změna zákona o správě daní a poplatků
ČÁST DEVÁTÁ Změna zákona č. 545/2005 Sb.
ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o správních poplatcích
ČÁST JEDENÁCTÁ Změna zákona o spotřebních daních
ČÁST DVANÁCTÁ Změna zákona o životním a existenčním minimu
ČÁST TŘINÁCTÁ Změna zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
ČÁST ČTRNÁCTÁ Změna zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
ČÁST PATNÁCTÁ Změna zákona o státní sociální podpoře
ČÁST ŠESTNÁCTÁ Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
ČÁST SEDMNÁCTÁ Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
ČÁST OSMNÁCTÁ Změna zákona o sociálních službách
ČÁST DEVATENÁCTÁ Změna zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců
ČÁST DVACÁTÁ Změna zákona o nemocenské péči v ozbrojených silách
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ Změna zákona o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ Změna zákona o důchodovém pojištění
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ Změna zákona o nemocenském pojištění
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ Změna zákoníku práce
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ Změna zákona o vojácích z povolání
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
ČÁST TŘICÁTÁ Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ Změna zákona o obcích
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ Změna zákona o krajích
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ Změna zákona o hlavním městě Praze
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ Změna služebního zákona
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ Změna zákona o zaměstnanosti
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ Příspěvek na zvýšené životní náklady
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ Změna zákona č. 585/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ Změna zákona o vysokých školách
ČÁST ČTYŘICÁTÁ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ Změna zákona o elektronických komunikacích
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ Daň z pevných paliv
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ Daň z elektřiny
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ Změna zákona o cenách
ČÁST PADESÁTÁ Změna zákona o účetnictví
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ Zrušovací ustanovení
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ Účinnost

Účinnost: 1. ledna 2008

Nařízení vlády č. 258/2007 Sb. o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008
Účinnost: 1. ledna 2008

Nařízení vlády č. 257/2007 Sb. kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Účinnost: 1. ledna 2008

Nařízení vlády č. 256/2007 Sb. o zvýšení důchodů v roce 2008
Účinnost: 28. března 2008

Sdělení MPSV č. 137/2007 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory.
Účinnost: 5. června 2007

Sdělení MPSV č. 87/2007 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.
Účinnost: 20. dubna 2007

Nařízení vlády č. 595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).
Účinnost: 1. ledna 2007

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých a osobních překážek v práci.
Účinnost: 1. ledna 2007

Nařízení vlády č. 588/2006 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů.
Účinnost: 1. ledna 2007

Zákon č. 585/2006 Sb., kterým se mění zákon o nemocenském pojištění, zákoník práce, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a další související zákony.
Účinnost: 1. ledna 2007 a čl. V, čl. VI bodů 1 až 5, 7, 10 až 12 a čl. VII nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2008

Zákon č. 567/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 514/2005 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů.
Účinnost: 1. ledna 2007

Nařízení vlády č. 462/2006 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu.
Účinnost: 1. ledna 2007

Nařízení vlády č. 461/2006 Sb. upravuje zvýšení důchodů v roce 2007.
Účinnost: 1. ledna 2007

Sdělení č. 302/2006 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2005.
Účinnost: 7. července 2006

Zákon č. 262/2006 Sb. je nový zákoník práce, který došel oproti původnímu zákoníku práce z roku 1965 k určitým změnám.
Účinnost: 1. ledna 2007

Zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
Účinnost: 1. ledna 2007

Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
Účinnost: 1. ledna 2008

Zákon č. 113/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
Účinnost: 1. dubna 2006

Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
Účinnost: 1. ledna 2007

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist