Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Osobou se zdravotním postižením je vždy občan, který


Povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením

Povinnost, zaměstnávat osoby se zdravotním postižením má každý zaměstnavatel ve výši povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu svých zaměstnanců. Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4%. (§ 81 zákona č. 435/2004 Sb.).

Povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením plní zaměstnavatel:

  • zaměstnáváním v pracovním poměru
  • odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
  • odvodem do státního rozpočtu; výše odvodu do státního rozpočtu bude činit od roku 2005 za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí příslušného kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.

Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. Vyhláška č. 518/2004 Sb.

Příklad:

Počet hodin odpracovaných zaměstnanci firmy Kabel s.r.o.55 000,0
Neodpracované hodiny za dovolenou, překážky v práci, nemoc2 780,0
Počet hodin celkem57 780,0
Roční fond pracovní doby jednoho zaměstnance 
pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními předpisy2 133,5
roční přepočtený počet zaměstnanců (57 780 : 2 133,5) = 27,0827
povinný podíl (4% z 27) = 1,081,0

Příklad: Firma Kolovrátek s.r.o., má výši povinného podílu stanovenou na 3 zaměstnance. Firma zaměstnávala jednoho zaměstnance celý rok na plný pracovní úvazek a 1 zaměstnance se ZPS s TZP na pracovní úvazek ve výši 0,6. Stanovení povinného podílu:

Zaměstnanec se ZPS1
Zaměstnanec se ZPS s TZP 0,6 x 3 = 1,8 zaokrouhleno2
Celkem občanů se ZPS3

Povinný podíl firma splňuje.

Zaměstnavatel je povinen do 15. února následujícího kalendářního roku písemně oznámit příslušnému úřadu práce plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění. Pokud zaměstnavatel nesplní povinný podíl fyzickými silami, nebo odebíráním výrobků, odvede do státního rozpočtu na účet, který mu sdělí příslušný úřad práce nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku finanční plnění. Zaplacení prokáže úřadu práce do 15. února.Výpověď osobě se zdravotním postižením

Výpověď zaměstnanci se zdravotním postižením může zaměstnavatel od 1.3.2004 dát bez předchozího souhlasu příslušného úřadu práce. Souhlas se nevyžaduje u zaměstnance staršího 65 let nebo při výpovědích podle § 52 odst. 1 písm. a), b) a g) ZP. Rovněž při okamžitém zrušení pracovního poměru podle § 55 ZP se souhlas úřadu práce nevyžaduje. Také u vedlejších pracovních poměrů není k výpovědi potřeba souhlas úřadu práce.

Pokud zaměstnanec se zdravotním postižením dosahuje neuspokojivých pracovních výsledků (§ 52 odst.1 písm. f) ZP)nemusí být rovněž udělen souhlas úřadu práce.

Končí-li pracovní poměr dohodou, úřad práce se k ní také nevyjadřuje.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist