Zaměstnávání občanů Slovenska

Podle smlouvy (č. 227/1993 Sb.) o vzájemném zaměstnávání mohou občané Slovenska pracovat na našem území za předpokladu, že jsou registrováni u příslušného úřadu práce (podle sídla zaměstnavatele) a mají povolení k pobytu, udělené oddělením Cizinecké policie.

Dne 15.6.2001 bylo zveřejněno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 50/2001 Sb. m.s. o sjednání Správního ujednání ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů, mající na zřeteli zabezpečení podmínek pro provádění této smlouvy. Toto Správní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou, jeho případnou změnu dohodnou obě smluvní strany vždy do 31. října kalendářního roku.

Podepsané správní ujednání se zásadně dotýká těchto změn:

  • je nová Registrační karta při vzniku pracovněprávního vztahu a Registrační karta při ukončení pracovněprávního vztahu,
  • je nová Informační karta pro krátkodoba zaměstnání nebo výkon práce, které nepřesáhnou 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů v průběhu kalendářního roku,
  • Registrační karta má platnost nejdéle po dobu 1 roku a potom lze registrovat opakovaně,
  • Úřad práce, který zaregistroval občana státu druhé smluvní stany podle sídla zaměstnavatele, odešle kopii Registrační karty úřadu práce, v jehož působnosti se výkon práce uskutečňuje,
  • Slovenský úřad práce podle trvalého bydliště se o výkonu práce dozví, pokud k této informace dá občan písemný souhlas,
  • pro vznik nároku na podporu musí být splněna mimo jiné podmínka odpracování 12 měsíců nepřetržitě na území druhého státu
  • dočasné zapůjčování zaměstnanců podle zákoníku práce nelze provádět, jde-li o přeshraniční dočasné přidělování

Podle smlouvy není potřeba povolení k zaměstnání občana druhého smluvního státu, ale zaměstnavatelům vzniká povinnost registrace při zaměstnávání občanů SR nejpozději v den nástupu k výkonu práce. Registrace se provádí na úřadech práce dle sídla zaměstnavatele. V případě trvání zaměstnání po dobu delší než jeden rok je možné požádat o prodloužení platnosti registrační karty. Toto prodloužení potvrdí úřad práce opět nejdéle na dobu jednoho roku - na druhé straně již založené registrační karty. Dojde-li k předčasnému ukončení zaměstnaní, tj. před uplynutím doby, na kterou byla registrační karta vystavena, nahlásí zaměstnavatel údaje tomu úřadu práce, kde provedl registrace, a to nejpozději do 8 kalendářních dnů od skončení zaměstnání. Registrační karty se archivují 5 let od ukončení zaměstnání.

Slovenským občanem pro případ registrace je občan SR, který má trvalý pobyt v SR. Slovenský občan s trvalým pobytem v ČR se neregistruje.

Občan, který má trvalý pobyt na území SR, ale není jejím občanem, je posuzován při zaměstnávání na našem území jako cizinec.

Registrační kartu vyplní zaměstnavatel ve dvou stejnopisech a předloží je na územně příslušném úřadu práce:

  • pro úřad práce jeden, ze kterého bude pořízena fotokopie pro Cizineckou policii, uřad práce podle výkonu práce a pro slovenský úřad práce (se souhlasem občana),
  • pro zaměstnavatele druhý, který si pořídí jeho fotokopii a original předá zaměstnanci, který si s ním dojde na Cizineckou policii za účelem vyřízení pobytu.

Povinnost registrace se nevztahuje na zaměstnání příležitostná (méně než 7 dnů po sobě jdoucích), výkonné umělce a vědecké pracovníky (maximálně však na 30 dnů v roce), obsluhující personál osobní a nákladní dopravy, akreditované pracovníky sdělovacích prostředků. K těmto zaměstnancům má zaměstnavatel informační povinnost, kterou splní vyplněním Informační karty. Informační karta se vyplní nejpozději v den nástupu k výkonu práce. Nesplnění informační povinnosti je rovněž považováno za porušení zákona.

Zaměstnavatelem pro účely registrace v ČR se též rozumí slovenská právnická nebo fyzická osoba, která podniká na území ČR a současně zaměstnává občany, jak ČR, tak SR. Každý takový zaměstnavatel musí být zapsán v obchodním rejstříku v souladu se Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992.

Upozorňujeme na povinnost občana SR zajistit si odpovídající povolení k pobytu na území a povinnost zaměstnavatele zkontrolovat (nejlépe i pořídit fotokopii), zda k podání žádosti o povolení k pobytu došlo. Potvrzení o přechodném pobytu za účelem zaměstnání občanů SR na základě jejich žádosti doplněné Registrační nebo Informační kartou vydává Cizinecká policie v příslušném okrese.

Pro vznik nároku na hmotné zabezpečení z ČR musí občan SR splnit podmínku nepřetržitého zaměstnání na území ČR po dobu alespoň 12 měsíců (dosud stačilo 6 měsíců), a to i u více zaměstnavatelů, kde musejí na sebe pracovní poměry bezprostředně navazovat. Výše podpory bude vycházet z průměrného výdělku u posledního zaměstnavatele (článek 5 správního ujednání).

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist