Zaměstnávání důchodců

Organizace je povinna vést záznam o tom, zda občan, který je u ní výdělečně činný, pobírá starobní důchod, plný invalidní nebo částečný invalidní důchod, a kdo jej vyplácí. Je to nezbytné z důvodu plnění ohlašovací povinnosti dle § 41 zákona 582/1991 Sb.

O nástupu poživatelů plného invalidního a částečného invalidního důchodu, starobního důchodu přiznaného před dosažením důchodového věku organizace podává hlášení vždy.

O nástupu poživatele starobního důchodu podává hlášení jen v případě, kdy starobní důchodce podle § 37 zákona 155/1995 Sb. v platném znění, nesplňuje podmínky pro výplatu důchodu. Podmínka příjmu starobních důchodců maximálně do dvojnásobku částky životního minima byla zrušena zákonem č. 425/2003 Sb. Podmínkou nadále zůstává, že pracovně právní vztah byl sjednán na dobu určitou. Délka pracovněprávního vztahu uzavřeného na dobu určitou může činit maximálně jeden rok, lze-li jej podle zvláštních právních předpisů na tuto dobu sjednat. Po skončení pracovního poměru na dobu určitou může být uzavřen nový pracovní poměr na dobu určitou, max. jeden rok.

Pokud nastoupí do zaměstnání poživatel starobního důchodu přiznaného dle § 29 zákona 155/1995 Sb. na dobu neurčitou plní organizace ohlašovací povinnost vždy. Uzavře-li poživatel starobního důchodu pracovně právní vztah na dobu neurčitou, výplata starobního důchodu mu od vstupu do takového zaměstnání nenáleží.

Pokud občanu bylo pozastaveno vyplácení důchodu po dobu výdělečné činnosti organizace hlásí ukončení výdělečné činnosti, aby občan mohl opět požádat o výplatu důchodu.

Organizace hlásí změny do 8 dnů, není-li určeno jinak.

Hlášení se podává plátci důchodu, nejčastěji je to ČSSZ v Praze, pokud je plátce jiný např. ministerstvo obrany, vnitra nebo spravedlnosti podává se hlášení těmto plátcům důchodu. Výjimku tvoří hlášení u poživatelů plného nebo částečného invalidního důchodu, v těchto případech se hlášení posílá na OSSZ (MSSZ), příslušné dle místa trvalého bydliště důchodce.

Ke všem typům hlášení se používá tiskopisů vydaných orgány sociálního zabezpečení. Tyto tiskopisy poskytnou OSSZ.

Stejnou ohlašovací povinnost má i poživatel dávek důchodového pojištění. Jeho povinnost se považuje za splněnou spolupodepsáním hlášení, které zasílá organizace. Organizace musí splnit ohlašovací povinnost vždy a bez vyzvání. Pokud tak neučiní může jí být uloženo nahradit neprávem vyplacené částky důchodu.

Povinnost poživatele částečného invalidního důchodu předkládat organizaci tiskopis "Přehled o příjmu poživatele částečného invalidního důchodu " a posílat jej prostřednictvím OSSZ příslušné dle místa trvalého pobytu do 10. dubna byla zrušena právním předpisem č. 24/2006 Sb.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist