Zaměstnávání cizinců

Cizinci neboli fyzické osoby, které nejsou státními občany České republiky, občany Evropské unie ani jejich rodinnými příslušníky, mají v pracovně právních vztazích stejné právní postavení, jako naši občané za podmínky (§ 85 zákona č. 435/2004 Sb.), že jim bylo uděleno povolení k zaměstnání (§ 89 NV 264/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb.) a povolení k pobytu na našem území.

Výjimku z obecného režimu povolování zaměstnání (§ 98 zákona č. 435/2004 Sb.) má cizinec:

 • který má udělen trvalý pobyt na území ČR;
 • kterému byl udělen azyl;
 • který je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní organizace;
 • jehož výkon práce je na území ČR pouze příležitostný a jedná se zároveň o specifickou činnost – obě podmínky musí být splněny současně;
 • o němž to stanoví mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů – zaměstnávání občanů Slovenské republiky;
 • který je členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc na základě mezistátní dohody;
 • zaměstnávaného v mezinárodní hromadné dopravě;
 • akreditovaného v oblasti sdělovacích prostředků;
 • který je vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil vysílajícího státu podle zvláštního zákona;
 • který vykonává práci v rámci přípravy na budoucí povolání ve školách a školských zařízeních zařazených do sítě škol, předškolních a školských zařízení, nebo
 • který byl vyslán na území České republiky v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie.

Povolení bez ohledu na situaci na trhu práce § 97 zákona č. 435/2004 Sb. se uděluje u cizinců, kteří nemohou ohrozit náš trh práce nebo jiné specifické skupiny:

 • vykonávajícímu v České republice soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník ve výzkumných institucích,
 • který bude zaměstnán na časově vymezené období za účelem zvyšování svých dovedností a kvalifikace ve zvoleném zaměstnání (stáž), avšak na dobu nejdéle jednoho roku. Toto období může být prodlouženo, nejdéle však na dobu potřebnou pro získání odborné kvalifikace podle předpisů platných v České republice,
 • do 26 let věku zaměstnávaného příležitostnými a časově omezenými pracemi v rámci výměny mezi školami nebo v rámci programů pro mládež, jichž se Česká republika účastní,
 • který je duchovním církve registrované v České republice nebo náboženské společnosti registrované v České republice,
 • o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána,
 • kterému bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu nebo mu za stejným účelem bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu,
 • který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu, nejdříve však po uplynutí 12 měsíců ode dne podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany nebo kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu, nebo
 • který je osobou požívající doplňkové ochrany podle zvláštního právního předpisu.

Zaměstnavatel může získávat cizince pouze na pracovní místa, která jsou zaměstnavatelem nahlášena ÚP jako volná nebo nově vytvořená a nelze je obsadit občany ČR.

Zaměstnavatel před potvrzením žádosti o povolení k zaměstnání cizince na pracovní místo, musí nabídnout toto volné pracovní místo příslušnému úřadu práce. Zároveň musí na příslušném ÚP podat žádost o povolení získávat zaměstnance ze zahraničí (příslušný tiskopis je k dispozici na ÚP). K žádosti přiloží úředně ověřenou kopii dokladu, na jehož základě vyvíjí svou činnost (výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění, jiné potvrzení statutu organizace, např. zakládací listinu společenské organizace apod.). Tímto podáním se zahajuje správní řízení na návrh účastníka řízení, jímž je zaměstnavatel. Ode dne podání této žádosti běží lhůty pro vydání správního rozhodnutí o udělení (neudělení) povolení zaměstnavateli získávat zaměstnance ze zahraničí.

Před vydáním správního rozhodnutí ÚP přezkoumá specifikaci jednotlivých volných míst uvedených v žádosti, případně si dožádá další podklady k jejímu upřesnění a snaží se tato místa obsadit občany ČR, zejména uchazeči o zaměstnání. Zároveň může požádat zaměstnavatele o doložení způsobu řešení nedostatku pracovních sil před podáním žádosti.

Pokud není ÚP schopen v dané lhůtě (do 30 dnů, ve výjimečných případech do 60 dnů) tato místa obsadit občany ČR, vydává správní rozhodnutí o udělení povolení zaměstnavateli získávat zaměstnance ze zahraničí, přičemž nadále zachovává možnost nabízet volné místo všem zájemcům z řad českých uchazečů až do okamžiku, kdy je na toto místo vydáno povolení k zaměstnání cizinců.

Vydání kladného povolení zaměstnavateli k získávání zaměstnanců ze zahraničí podléhá správnímu poplatku ve výši 2.000 Kč (kolková známka).

Úřad práce může, ale také nemusí vydat cizinci povolení k zaměstnání podle situace na místním trhu práce a za předpokladu, že se jedná o volné pracovní místo, které s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo dočasný nedostatek pracovních volných sil nelze jinak obsadit. V povolení musí být uvedeno místo výkonu práce, druh práce, přesné označení zaměstnavatele a doba, na kterou se povolení k zaměstnání vydává. Povolení k zaměstnání se vydává nejdéle na dobu jednoho roku a neprodlužuje se. O nové povolení lze žádat opakovaně, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

Povolení k získávání zaměstnanců ze zahraničí ještě neopravňuje žádného konkrétního cizince k tomu, aby v ČR pracoval. K tomu musí získat povolení k zaměstnání. Do vyřízení povolení nesmí zaměstnavatel cizince zaměstnat (ani na dohodu).

Pokud daná volná pracovní místa úřad práce obsadí, vydává záporné rozhodnutí, které není zpoplatněno.

Platnost povolení k zaměstnání zaniká z důvodů v zákoně uvedených, kterými jsou:

 • uplynutí doby, na kterou bylo vydáno
 • skončení zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno
 • uplynutí doby, na kterou bylo cizinci vydáno povolení k pobytu, nebo zánik oprávnění k pobytu z jiného důvodu.

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci všech cizinců, které zaměstnává nebo kteří jsou k němu vysláni k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem.

Pokud kontrolní orgán zjistí zaměstnání cizince bez povolení k zaměstnání a pobytu, vystavuje se zaměstnavatel možnému uložení pokuty až do výše 250 000 Kč a při opětovném porušení až 1 000 000 Kč.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist