Zaměstnáváme prvního zaměstnance

Před přijetím prvního zaměstnance je nutné mít ujasněny odpovědi na následující otázky:

 • Mám zajištěnou práci, pracovní prostředí a finanční prostředky pro zaměstnance ?
 • Mám zajištěno vedení osobní agendy zaměstnance a výpočet jeho mzdy ?
 • Mám určen způsob odměňování za práci (včetně postihů za nekvalitní práci) ?
 • Mám zajištěno nahlášení této skutečnosti všude, kde je to potřeba ?
 • Je potřeba připravit zaměstnance na výkon jeho práce ?

Zajištění práce a pracovního prostředí a finančních prostředků pro zaměstnance

Toto je nejdůležitější předpoklad pro úspěšné zaměstnávání zaměstnanců, ale není úkolem této stránky řešit tuto problematiku.

Zajištění vedení osobní agendy a výpočet jeho mzdy

Zpracování mezd u zaměstnavatelů patří k náročným činnostem. Touto prací bývá pověřena zpravidla mzdová účetní nebo jiný zaměstnanec dle konkrétních podmínek u zaměstnavatele.

I při malém počtu zaměstnanců musí mzdová (-ý) účetní často zabezpečovat i osobní (tj. personální) a případně i jiné agendy související se zaměstnanci. Musí obsáhnout značné kvantum vědomostí z oblasti pracovního práva, předpisů sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, daňových zákonů, účetnictví a řady jiných souvisejících oborů, jejichž obsah přímo nebo jen okrajově do oblasti mezd zasahuje.

Určení způsobu odměňování za práci (včetně postihů za nekvalitní práci)

Zde se nabízí několik možností jak uvedené zajistit.

 • Převážnou část podmínek zaměstnání definovat v pracovní smlouvě. V případě změny výše mzdy (mzdového nebo platového výměru) je nutno sepisovat dodatek nebo doplněk k pracovní smlouvě (pokud by se jednalo o snížení mzdy nemusí zaměstnanec s tím souhlasit-nepodepsat).
 • Část podmínek definovat v pracovní smlouvě a část ve mzdovém předpisu. Zaměstnanec dostává platový (mzdový) výměr v souladu se mzdovým předpisem.
 • V komplexní variantě vydává zaměstnavatel navíc ještě pracovní řád, který vymezí základní podmínky zaměstnání včetně práv a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnanců.
 • V případě existence odborové organizace u zaměstnavatele bývají mzdové podmínky a část práv a povinností specifikovány v kolektivní smlouvě.
 • V případě neexistence odborové organizace u zaměstnavatele mohou být mzdové podmínky a část práv a povinností specifikovány ve vnitřním předpisu.

Zajištění nahlášení této skutečnosti všude, kde je to potřeba

 • Správa sociálního zabezpečení – dbá mj. na plnění povinností spojených s odvodem pojistného na jedné straně a s prováděním nebo kontrolou čerpání všech dávek, náležejících zaměstnancům jako účastníkům pojištění. Registrace musí být provedena do 8 dnů od vzniku prvního pracovněprávního vztahu a týká se zaměstnavatelů, jejichž počet zaměstnanců není vyšší než 25 (jedná se o tzv. malou organizaci). Větší organizace si sami zajišťují výplatu dávek nemocenského pojištění.
 • Zdravotní pojišťovna (-y) – Registrace musí být provedena do 8 dnů od vzniku prvního pracovněprávního vztahu u všech pojišťoven, u nichž jsou registrováni zaměstnanci.
 • Finanční úřad – registrace daně příjmů ze závislé činnosti musí být provedena do 15 dnů od vzniku prvního pracovněprávního vztahu
 • Komerční pojišťovna - zaregistrování zaměstnavatelského subjektu pro účely zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené při pracovních úrazech nebo nemocích z povolání.

Připravení zaměstnance na výkon jeho práce

Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit budoucího zaměstnance s právy a povinnostmi, s pracovními a mzdovými podmínkami. Zejména seznámit budoucího zaměstnance se základními právními předpisy platnými pro výkon jeho práce, s pracovním řádem, kolektivní smlouvou, mzdovými předpisy. Měl by být také seznámen s tím, zda bude mít hmotnou odpovědnost za předměty a hodnoty svěřené k vyúčtování a proto po něm bude požadováno uzavření příslušné dohody ( nejdříve v 18 letech).

Nejpozději při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen pravidly bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, s protipožárními předpisy.

Dále je nutné si uvědomit, zda pro výkon práce je nezbytné některé z následujících zabezpečení:

 • Lékařská prohlídka
 • Vykonaná odborná zkouška
Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist