Příspěvek zaměstnavatelům, kteří vytvářejí nová pracovní místa

Dle zákonu č. 435/2004 Sb. se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací.

Kritéria poskytnutí příspěvku

Úřad práce přihlíží:

a) k situaci na trhu práce

b) k době využití účelného pracovního místa nebo veřejně prospěšné práce (dále jen VPP),

c) k době, která je nutná pro zřízení účelného pracovního místa nebo VPP,

d) k předpokládaným nákladům na zřízení účelného pracovního místa ,

e) ke společenské účelnosti a efektivnosti nových pracovních míst.

Příslušnost úřadu práce se řídí místem, kde mají být nová pracovní místa vytvořena.

Formy příspěvku

  • návratná finanční výpomoc (bezúročná půjčka),
  • dotace na úhradu mezd (platů) a jejich náhrad včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění
  • dotace na úhradu úroků z úvěru,
  • jiná účelově určená dotace.

Výše dotace nebo nevratné finanční pomoci může činit na jedno účelné místo maximálně 80.000 Kč v závislosti na předpokládaných nákladech na jeho zřízení.

Dotaci na mzdové náklady může úřad práce hradit pouze po dobu, po kterou je účelné pracovní místo obsazeno uchazečem o zaměstnání, nejdéle však 24 měsíců.

Vyřízení žádosti

Po podání žádosti a po schvalovacím řízení vyrozumí úřad práce písemně zaměstnavatele o výši a formě finančního příspěvku a současně ho vyzve k podpisu dohody, a to před datem zřízení nových pracovních míst ! Příspěvek nelze přiznat zpětně !

Vrácení příspěvku

V případě zániku zaměstnavatele před splněním jeho závazků, nebo neplnění závazků vyplývajících z dohody, má úřad práce právo na vrácení poměrné části z poskytnuté úhrady nákladů. Částka k vrácení se stanoví násobkem počtu nesplněných (neobsazených) měsíců a čtyřiadvacetiny z hodnoty poskytnuté náhrady u každého pracovního místa zvlášť (platí pro dotaci). Návratná finanční výpomoc (půjčka) se vrací vždy v plném rozsahu.

Příspěvek při omezení provozní činnosti při přechodu na nový podnikatelský program

Pokud zaměstnavatel v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program nemůže zabezpečit pro zaměstnance práci (v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby), může požadovat od úřadu práce příspěvek k částečné úhradě náhrady mzdy (§ 117 zákona č. 435/2004 Sb.).

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist