Odchod zaměstnanců do důchodu

Organizace od roku 2006 nemá povinnost požádat v rámci předstihového řízení o výpis dob pojištění pro ty zaměstnance, kteří dovrší věk potřebný pro nárok na starobní důchod nejdříve za dva roky, nejpozději za jeden rok. Od 1.1.2006 mohou občané sami požádat Českou správu sociálního zabezpečení (Odbor správy údajové základny) o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění.

Žádost o starobní důchod

Občan se obrátí na organizaci s uplatněním nároku na starobní důchod a požádá o sepsání žádosti. Vybrat si okamžik odchodu do starobního důchodu a uplatnit na něj nárok náleží k výhradnímu právu občana.

Nemůže, tak za něj učinit nikdo jiný, ani organizace, kde je zaměstnán. Samozřejmě, kdyby byl občan zbavený, nebo omezený ve způsobilosti k právním úkonům, uplatnil by nárok ustanovený opatrovník a s ním by se také žádost sepisovala.

Projeví-li zaměstnanec vůli odejít do starobního důchodu k určitému datu, k sepsání žádosti by mělo dojít asi tři měsíce předem. Je to z důvodu zajištění plynulé návaznosti výplaty důchodu na poslední výplatu příjmu ze zaměstnání.

Zároveň by neměl zaměstnanec zapomenout dát výpověď z pracovního poměru (2 měsíční výpovědní doba) nebo ukončit pracovní poměr dohodou ke dni předcházejícímu den přiznání starobního důchodu (při sepisování žádosti o starobní důchod na OSSZ je nutno doklad o ukončení pracovního poměru předložit).

K sepsání žádosti se použije tiskopis SEVT-89 1000 ČSSZ. Žádost se sepisuje psacím strojem, ve dvou kopiích. Jedna se přikládá s tiskopisem žádostí pro OSSZ, druhá je pro potřeby organizace.

Žádost odesílá organizace na OSSZ příslušnou podle místa trvalého pobytu občana do 8 dnů od sepsání žádosti. Přikládá k ní evidenční listy důchodového pojištění a nezbytné důkazní prostředky, např. rodné listy dětí, výuční list, potvrzení o zaměstnání od některého z předcházejících zaměstnavatelů, je-li to nutné.

Organizace, která provádí nemocenské pojištění svých zaměstnanců, sepisuje také Žádost o důchod u zaměstnanců, kteří u ní již nejsou v PPV, ale pobírají z tohoto poměru dávky nemocenského pojištění. Tento zaměstnanec, nebo zaměstnanec práce neschopný může požádat o sepsání Žádosti, OSSZ příslušnou jeho trvalému bydlišti pokud je okres rozdílný od okresu sídla organizace.

V důchodovém řízení není organizace účastníkem řízení, proto jí není zasíláno rozhodnutí o přiznaném důchodu občana, ani nemá právo podat proti němu opravný prostředek.

Žádost o plný nebo částečný invalidní důchod

Sepsání žádosti se liší podle toho zda:

  • o důchod požádá zaměstnanec
  • předchází řízení z podnětu OSSZ

I v těchto případech organizace nemůže odmítnout sepsání žádosti i když je přesvědčena, že zaměstnanec nárok na invalidní důchod mít nebude.

Žádost o vdovský, vdovecký a sirotčí důchod

Žádost o tyto důchody sepisuje organizace, která by ji sepisovala pro zemřelého (zemřelou), když se na ni manžel, manželka nebo sirotek obrátí. Organizaci se doporučuje vhodným způsobem vyzvat pozůstalé, aby jim žádost mohla být vyřízena, co nejdříve.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist