Aktualizováno: 16.02.2015

Zveřejnění návrhu na podání na prohlášení konkurzu

Krajská pobočka Úřadu práce místně příslu?ná vyvěsí na úřední desce neprodleně poté, co ji soud vyrozumí o vyhlá?ení moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo o zahájení insolvenčního řízení, informace o zaměstnavatelích, jejichž zaměstnanci mohou uplatnit své mzdové nároky u krajské pobočky Úřadu práce nebo kontaktního pracovi?tě krajské pobočky Úřadu práce, a současně informuje o lhůtě, do které mohou zaměstnanci tyto nároky uplatnit. Tyto informace rovněž sdělí ve stejné lhůtě Ministerstvu práce a sociálních věcí, které je zveřejní na své internetové stránce nejpozději následující pracovní den po jejich obdržení a současně je oznámí ve stejné lhůtě v?em krajským pobočkám Úřadu práce a kontaktním pracovi?tím krajských poboček Úřadu práce, které je následující pracovní den po jejich obdržení od Ministerstva práce a sociálních věcí vyvěsí na své úřední desce nebo oznámí jiným rovnocenným způsobem.

Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy místně příslu?ná krajská pobočka Úřadu práce zveřejnila informace na úřední desce, jsou-li splněny dal?ší podmínky stanovené zákonem. Jestliže v této lhůtě zaniklo moratorium vyhlá?šené před zahájením insolvenčního řízení nebo soud rozhodl o insolvenčním návrhu jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, lze mzdové nároky uplatnit nejpozději v den zániku moratoria nebo v den právní moci soudního rozhodnutí. Nárok na uspokojení mzdových nároků zaniká, není-li uplatněn v zákoných lhůtách. Právo zaměstnance na uplatnění těchto mzdových nároků u soudu tím v?ak není dotčeno.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist