Shrnutí povinností úřadu práce podle zákona č. 118/2000 Sb.

 1. Pokud převzal žádost zaměstnanec o uspokojení mzdových nároků úřad práce, který není podle tohoto zákona místně příslušný k jejímu vyřízení, předá neprodleně tuto žádost místně příslušnému úřadu práce.
 2. Úřad práce vyvěsí na úřední desce nejpozději do 5 pracovních dnů od sdělení soudu o zaměstnavatelích, jejichž zaměstnanci mohou uplatnit své mzdové nároky u úřadu práce a současně informuje o lhůtě, do které mohou zaměstnanci tyto nároky uplatnit. Tyto informace rovněž sdělí ve stejné lhůtě Ministerstvu práce a sociálních věcí.
 3. Úřad práce do 7 dnů od uplatnění mzdových nároků alespoň jedním ze zaměstnanců písemně vyzve zaměstnavatele, aby nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy předložil písemný seznam dlužných mzdových nároků.
 4. Pokud úřad práce nemůže vydat rozhodnutí podle §9 tohoto zákona bezodkladně, je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření.
 5. Úřad práce při přiznávání mzdových nároků podle §8 oznámí zaměstnanci termín, způsob uspokojení nároků a údaj o období, za které mzdové nároky uspokojí, a dá peněžnímu ústavu příkaz k úhradě do 10 dnů ode dne, kdy obdržel žádost zaměstnance.
 6. Úřad práce předá peněžnímu ústavu příkaz k úhradě mzdových nároků přiznaných podle §9 tohoto zákona nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.
 7. Úřad práce před uspokojením mzdových nároků podle §8 nebo §9 provede srážky a odvody podle §10 tohoto zákona.
 8. Úřad práce současně písemně oznámí nejpozději do dne výplaty částek odpovídajících mzdovým nárokům příslušné správě sociálního zabezpečení výši pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příslušné zdravotní pojišťovně výši pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
 9. Úřad práce oznámí bez zbytečného odkladu zaměstnavateli, kterým zaměstnancům a v jaké výši mzdové nároky uspokojil.
 10. Úřad práce oznámí bez zbytečného odkladu soudu nebo správci, kterým zaměstnancům a v jaké výši mzdové nároky uspokojil.
 11. Při rozhodování podle §9 a §14 na doručování podle §7 tohoto zákona postupuje úřad práce podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.).
Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělí na žádost subjektů z členských států Evropské unie, které uspokojují mzdové nároky zaměstnanců zaměstnavatele v platební neschopnosti, informace týkající se úhrady nesplacených mzdových nároků zaměstnanců nadnárodního zaměstnavatele v rámci řízení podle tohoto zákona.Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist