Pracovní řád

Zaměstnavatelé uvedení v § 303 odst.1 ZP jsou povinni vydat pracovní řád. Ostatní zaměstnavatelé mohou vydávat pracovní řády. Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle zvláštních podmínek u konkrétního zaměstnavatele. Pracovní řád nemůže zaměstnancům ukládat další povinnosti nad rámec zákona a nelze v něm ani omezovat, nebo zakládat nové právní nároky zaměstnancům. Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen.

Vzor pracovního řádu :

Pracovní řád společnosti XXX, s.r.o.

Základní ustanovení: dodržovat zásady slušného chování, svědomitě plnit pracovní povinnosti.

Platnost pracovního řádu

Tato směrnice platí pro zaměstnance v pracovním poměru společnosti XXX, s.r.o..Na zaměstnance činné pro zaměstnavatele na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se pracovní řád vztahuje, jen pokud to vyplývá z jeho dalšího ustanovení, z ustanovení pracovněprávních předpisů nebo z uzavřené dohody.

Hlášení pracovního úrazu

 • za pracovní úraz se považuje jakékoli poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
 • postižený, pokud je toho schopen, nebo jiný zaměstnanec, který je svědkem pracovního úrazu nebo se o něm dozví, je povinen ihned uvědomit odpovědného zaměstnanec společnosti XXX, s.r.o., případně jiného zaměstnance, který je nejblíže nadřízen postiženému.

Základní povinnosti zaměstnanců

Zaměstnanci jsou povinní plnit a dodržovat zejména dále uvedená ustanovení pracovního řádu:

 • Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny zaměstnavatele a pověřeného vedoucího zaměstnance a dodržovat zásady vzájemné spolupráce s ostatními zaměstnanci.
 • Plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly dané zaměstnanci příkazem zaměstnavatele či pracovním příkazem pověřeného zástupce zaměstnavatele.
 • Dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, zejména pak dodržování obecně platných a vnitřních předpisů zaměstnavatele.
 • Řádně hospodařit s prostředky svěřenými zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.
 • Jednat samostatně a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru zaměstnavatele.
 • Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se zaměstnanec dozvěděl při výkonu práce u zaměstnavatele, a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám.
 • Zaměstnanec v souvislosti s výkonem zaměstnaneckého poměru se zavazuje nepřijímat dary nebo jiné požitky a výhody s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnáni.

Práva zaměstnance, další povinnosti zaměstnance

 • Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o nevyhnutelných rizicích jejich práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením.
 • Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a vážně ohrožuje jeho život a zdraví, popřípadě život a zdraví jiných osob, nebo hmotnou škodu na majetku vlastním či cizím.
 • Zaměstnanec je povinen v průběhu pracovního poměru dbát na svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví jiných osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho pracovní činnost.
 • Zaměstnanec je povinen dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci, dodržovat ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady bezpečného chování na pracovišti a stanovené pracovní postupy. Porušení tohoto článku smlouvy může býti důvodem k ukončení pracovního poměru.
 • Zaměstnanec je povinen dodržovat předpisy a pokyny k zajištění požární ochrany a zúčastňovat se školení požární ochrany a v případě potřeby aktivně pomáhat při zdolávání požáru.
 • Zaměstnanec je povinen se zúčastnit školení a výcviku zajišťovaného zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se případným zkouškám a lékařským prohlídkám stanoveným právními předpisy.
 • Zaměstnanec ze zákona nesmí používat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na pracovišti v pracovní době i mimo obvyklou pracovní dobu, nesmí nastupovat pod jejich vlivem do práce a musí dodržovat stanovený zákaz kouření na pracovištích.
 • Zaměstnanec je povinen oznámit svému zaměstnavateli u kterého vykonává pracovní činnost, nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví osob či způsobit hmotnou škodu.
 • Zaměstnanec se zavazuje používat při práci ochranných zařízení a osobních ochranných pracovních prostředků, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit.
 • Zaměstnanec se zavazuje dodržovat pořádek na pracovišti zaměstnavatele.

V Brně dne ........................................

Příloha : seznam zaměstnanců s jejich podpisy o tom, že byli s pracovním řádem seznámeni.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist