Aktualizováno: 28.08.2014

Pracovní cesta zahraniční

Při poskytování náhrad v případech zahraničních pracovních cest platí obdobná pravidla jako u tuzemských pracovních cest, která jsou v zákoně ustanovena v § 166 ZP. Zahraniční pracovní cesty jsou odlišné od tuzemských při poskytování:

 • náhrad za cesty k návštěvě rodiny
 • stravného
 • kapesného
 • náhrad výdajů za pohonné hmoty
 • náhrad v cizí měně
 • cestovní náhrady poskytované na základě dohod o vzájemné výměně zaměstnanců
 • náhrad při přidělení k výkonu práce v zahraničí

Zaměstnanci přísluší stravné v cizí měně dle § 170 ZP:

 • za každý kalendářní den, v němž zahraniční pracovní cesta trvá déle něž 12 hodin v plné výši denní sazby
 • za každý kalendářní den, v němž zahraniční pracovní cesta trvá 6 až 12 hodin ve výši 1/2 plné denní sazby
 • za každý kalendářní den, v němž zahraniční pracovní cesta trvá 1 až 6 hodin ve výši 1/4 plné denní sazby

Výše základních sazeb stravného v cizí měně, pro jednotlivé státy pro rok 2014, je stanovena vyhláškou Ministerstva financí č. 354/2013 Sb. vždy s účinností od počátku kalendářního roku.

Zaměstnanec je povinen do 10 pracovních dnů po dni ukončení pracovní cesty předložit zaměstnavateli písemné doklady, potřebné k vyúčtování pracovní cesty, a též vrátit nevyúčtovanou zálohu. Zaměstnavatel je povinen do 10 pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů provést vyúčtování pracovní cesty zaměstnance (§ 183 ZP).

Zaměstnavatel může zaměstnancům při zahraniční pracovní cestě podle § 180 ZP poskytovat kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného. Na kapesné není zákonný nárok a jeho poskytnutí je v pravomoci zaměstnavatele.

Například: Zaměstnavatel (společnost s.r.o.) vyslal zaměstnance na zahraniční služební cestu do SRN. Zaměstnanec cestoval autobusem. Pracovní cesta se uskutečnila od 9 hodin 2.01.2004 do 21 hodin 7.01.2004. Zaměstnanec překročil hranice 02.01.2004 v 12 hodin. Zaměstnanec předložil doklad na ubytovaní v ceně 150 EUR, jízdenku tam a zpět v ceně 2 000 Kč, doklad na částku 20 EUR za služební telefonické hovory, 70 EUR za taxi, jízdenky MHD SRN na 35 EUR a 20 Kč za MHD v ČR. Zaměstnavatel poskytl zaměstnanci kapesné ve výši 40 % stravného. Měnový kurz ke dni uskutečnění činil 32 Kč/EUR.

Zaměstnanci přísluší:

1. Nároky v EUR

ubytování150 EUR
nutné vedlejší výdaje (telefon)20 EUR
jízdní výdaje (taxi a MHD)105 EUR
stravné 45 EUR x 5 dní225 EUR
stravné první den 12 hodin x 1/12 x (45 x0,5)23 EUR
kapesné (40% z částky 225+23 EUR)99 EUR
Úhrnem v EUR622 EUR
Přepočet na Kč při kurzu 32 Kč/EUR19 904 Kč

2. Nároky v Kč

jízdní výdaje2 000 Kč
MHD v ČR20 Kč
Úhrnem v Kč2 020 Kč
Celková náhrada cestovních výdajů v Kč činí21 924 Kč

Při poskytování náhrad výdajů za pohonné hmoty (§ 167 ZP) přísluší zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě náhrada za pohonné hmoty v cizí měně za kilometry, ujeté v zahraničí. Zaměstnanec musí předložit doklad o nákupu pohonných hmot, z kterého lze zjistit cenu za 1 litr.

V případě pracovní cesty soukromým vozidlem, vzniká zaměstnanci nárok na základní náhrady za 1 km jízdy dle § 157 ZP i při zahraniční pracovní cestě poskytované v tuzemské měně.

V případech zahraničních pracovních cest, konaných na základě dohod o vzájemné výměně zaměstnanců (§ 188 ZP), mohou zaměstnavatelé (ale nemusejí):

 • sjednat mezi sebou poskytování bezplatného:
  • ubytování,
  • stravného,
  • kapesného
  • náhradu jízdních výdajů za cesty související s výkonem práce
 • dohodnout výši stravného poskytovaného českému zaměstnanci v zahraničí maximálně do stanovené výše

Povinně je při vzájemné výměně zaměstnanců stanoveno:

 • zahraničnímu zaměstnanci vyslanému do České republiky se poskytuje stravné až do výše dvojnásobku horní hranice stravného stanoveného při pracovních cestách na území České republiky, nejméně však ve výši horní hranice stanoveného stravného. Zahraničnímu zaměstnanci vyslanému do České republiky lze poskytovat vedle stravného kapesné až do výše 40 % určeného nebo sjednaného stravného.

Pokud se jedná o náhrady při přidělení k výkonu práce v zahraničí zaměstnanci (§ 171 ZP) s pravidelným pracovištěm v zahraničí přísluší za dny cesty z České republiky do místa pravidelného pracoviště a zpět a při pracovních cestách v zahraničí náhrady jako při zahraniční pracovní cestě. Jestliže se zaměstnancem cestuje se souhlasem zaměstnavatele i člen rodiny, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci i náhradu prokázaných jízdních, ubytovacích a nutných vedlejších výdajů, které vznikly tomuto členu rodiny.

Zaměstnanci s pravidelným pracovištěm v zahraničí, jehož zaměstnavatelem je stát, za který jedná organizační složka státu, rozpočtová organizace, orgán nebo organizace, které jsou financovány jako rozpočtové organizace, příspěvková organizace, jejíž výdaje na platy a na odměny za pracovní pohotovost jsou zabezpečovány jejím finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních zákonů, okresní úřad nebo územní samosprávný celek, nepřísluší stravné na dobu pracovní cesty na území České republiky a v zemi pravidelného pracoviště.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist