Povinnost zaměstnavatele k úhradě finančních prostředků vyplacených úřadem práce

Zaměstnavatel je povinen uhradit úřadu práce jak finanční prostředky, tj. mzdové nároky vyplacené zaměstnancům, tak také finanční částky odpovídající srážkám a odvodům, které úřad práce odvedl ( a to dle zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 337/1992 Sb. a zákona č. 586/1992 Sb.), a to do 3 týdnů od nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým:

  • byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut z jiných důvodů než pro nedostatek majetku, např. také z důvodu neosvědčení úpadku, a to jak věřitelem, tak dlužníkem,
  • došlo k zastavení konkursního řízení, např. při nezaplacení zálohy na náklady konkurzu nebo při zpětvzetí návrhu na prohlašení konkurzu,
  • byl zrušen konkurs, ve kterém nedošlo ke splnění nuceného vyrovnání, a soudem bylo zjištěno, že nejsou předpoklady pro prohlášení konkurzu, s výjimkou zrušení konkurzu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu,
  • byl odmítnut návrh na prohlášení konkursu. K odmítnutí návrhu na prohlášení konkurzu soud přistoupí tehdy, jestliže návrh bude obsahovat vady, které nebudou přes výzvu soudu navrhovatelem odstraněny, a tyto vady by bránily v pokračování řízení.

Jestliže zaměstnavatel neuhradil úřadu práce finanční prostředky do 3 týdnů od nabytí právní moci rozhodnutí soudu, je v prodlení a je povinen uhradit úroky z prodlení dle §517 občanského zákoníku a nařízení vlády č. 142/1994 Sb.Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist