35/97 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací 35/1997 Sb.

§1
Úvodní ustanovení

(1) Při zřizování společensky účelných pracovních míst 1) (dále jen "účelné pracovní místo") a při vytváření veřejně prospěšných prací 4) pro uchazeče o zaměstnání 5) přihlíží úřad práce zejména k

a) situaci na trhu práce, 6)

b) době využití účelného pracovního místa nebo veřejně prospěšné práce,

c) době, která je nutná pro zřízení účelného pracovního místa a vytvoření veřejně prospěšné práce,

d) předpokládaným nákladům na zřízení účelného pracovního místa a vytvoření veřejně prospěšné práce.

(2) Úřad práce předkládá návrh na zřízení účelných pracovních míst k vyjádření poradnímu sboru. 7)

§2
Účelná pracovní místa

(1) Úřad práce může zaměstnavateli v souvislosti se zřizováním účelných pracovních míst poskytnout

a) návratnou finanční výpomoc,

b) dotaci na úhradu mezd (platů) a jejich náhrad, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění 8) (dále jen "dotace na mzdové náklady"),

c) dotaci na úhradu úroků z úvěrů,

d) jinou účelově určenou dotaci (dále jen "jiná dotace").

(2) Výše dotace nebo návratné finanční výpomoci podle odstavce 1 písm. a), c) a d) může činit na jedno účelné pracovní místo nejvýše 80000 Kč v závislosti na předpokládaných nákladech na jeho zřízení.

(3) Dotaci na mzdové náklady podle odstavce 1 písm. b) může úřad práce hradit pouze po dobu, po kterou je účelné pracovní místo obsazeno uchazečem o zaměstnání, nejdéle však 24 měsíců.

(4) Na jedno účelné pracovní místo lze zaměstnavateli poskytnout pouze jeden z druhů dotace nebo návratné finanční výpomoci podle odstavce 1 písm. a) až d); návratnou finanční výpomoc podle odstavce 1 písm. a) a jinou dotaci podle odstavce 1 písm. d) lze poskytnout vedle sebe, nejvýše však do částky uvedené v odstavci 2.

§3

Úřad práce uzavírá se zaměstnavatelem na zřízení účelného pracovního místa písemnou dohodu podle zákona. 9) Dohodu nelze uzavřít s ústředním orgánem státní správy, okresním úřadem, státním fondem a rozpočtovou nebo příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je správní úřad. Dohodu lze však uzavřít se zařízením sociální péče. 10)

§4

(1) Dohoda sjednaná podle §3, na základě které se poskytuje návratná finanční výpomoc, dotace na úhradu úroků z úvěrů a jiná dotace, obsahuje zejména

a) počet a druhy účelných pracovních míst, která budou zřízena,

b) závazek zaměstnavatele, že na zřízená účelná pracovní místa přijme do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, které písemně doporučil úřad práce, 11)

c) závazek zaměstnavatele, že písemně oznámí úřadu práce den, způsob a důvod skončení pracovního poměru zaměstnance, který byl přijat na účelné pracovní místo, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od skončení pracovního poměru,

d) druh, způsob a výši dotace nebo návratné finanční výpomoci na zřízení účelného pracovního místa, které budou poskytnuty úřadem práce, 2)

e) způsob a podmínky splácení návratné finanční výpomoci.

(2) Dohoda, na základě které se poskytuje dotace na úhradu úroků z úvěrů [§2 odst. 1 písm. c)] nebo jiná dotace [§2 odst. 1 písm. d)], obsahuje kromě náležitostí uvedených v odstavci 1 závazek zaměstnavatele, že vrátí úřadu práce poměrnou část dotace poskytnuté na zřízení účelného pracovního místa odpovídající době, kterou nesplnil, nedodrží-li dohodnuté podmínky.

(3) Podmínkou uzavření dohody je předložení záměru zaměstnavatele na využití účelného pracovního místa s předpokládanými náklady na jeho zřízení.

(4) V případě vytvoření více než čtyř účelných pracovních míst je podmínkou uzavření dohody odborný posudek (expertiza).

§5

(1) Dohoda sjednaná podle §3, na základě které se poskytuje dotace na mzdové náklady podle §2 odst. 1 písm. b), obsahuje zejména:

a) druh a popis (charakteristiku) účelného pracovního místa,

b) závazek zaměstnavatele, že na účelné pracovní místo podle písmene a) přijme uchazeče o zaměstnání,

c) osobní údaje uchazeče o zaměstnání,

d) podstatné náležitosti z obsahu pracovní smlouvy sjednané mezi zaměstnavatelem a uchazečem o zaměstnání, která je součástí dohody,

e) výši a dobu poskytování dotace na mzdové náklady zaměstnavateli,

f) závazek zaměstnavatele, že neprodleně, nejpozději do pěti pracovních dnů od skončení pracovního poměru písemně oznámí úřadu práce den, způsob a skončení pracovního poměru zaměstnance přijatého na základě této dohody.

(2) Úřad práce poskytne zaměstnavateli dotaci na mzdové náklady do 15 dnů od předložení měsíčního vyúčtování mezd vyplacených zaměstnanci umístěnému na zřízeném účelném pracovním místě.

§6

(1) Úřad práce může na základě písemné dohody poskytnout návratnou finanční výpomoc [§2 odst. 1 písm. a)], dotaci na úhradu úroků z úvěrů [§2 odst. 1 písm. c)] nebo jinou dotaci [§2 odst. 1 písm. d)] na zřízení účelného pracovního místa také občanu, který začne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů 3) a je v době uzavření dohody veden v evidenci uchazečů o zaměstnání u úřadu práce. Pro výši dotace nebo návratné finanční výpomoci platí obdobně §2 odst. 2 a 4.

(2) Podmínkou uzavření dohody podle odstavce 1 je předložení podnikatelského záměru uchazeče o zaměstnání spolu s předpokládanými náklady na zřízení účelného pracovního místa, a vyžaduje-li to úřad práce, i odborný posudek (expertiza).

(3) Dohoda uzavřená podle odstavce 1 obsahuje zejména

a) druh a popis účelného pracovního místa,

b) podmínky, které musí uchazeč o zaměstnání při zřízení účelného pracovního místa dodržet,

c) dobu, od které uchazeč o zaměstnání začne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,

d) druh, způsob a výši dotace nebo návratné finanční výpomoci na zřízení účelného pracovního místa,

e) závazek uchazeče o zaměstnání, že úřadu práce písemně oznámí ukončení samostatné výdělečné činnosti, pro kterou byla úhrada nákladů poskytnuta, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od jejího skončení,

f) závazek uchazeče o zaměstnání, že úřadu práce vrátí poměrnou část dotace poskytnuté na zřízení účelného pracovního místa, odpovídající době, kterou nesplnil, jestliže do dvou let od uzavření dohody přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost podle sjednaných podmínek.

(4) Vrácení dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytnuté na zřízení účelného pracovního místa nelze požadovat od občana, který přestal vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo v případě jeho smrti.

§7
Veřejně prospěšné práce

Krátkodobým pracovním umístěním uchazeče o zaměstnání na veřejně prospěšné práce se rozumí doba nepřesahující 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců ode dne sjednaného nástupu uchazeče o zaměstnání na tyto práce.

§8

(1) Úřad práce uzavírá se zaměstnavatelem nebo s obcí k vytvoření veřejně prospěšných prací písemnou dohodu podle zákona; 4) dohodu nelze uzavřít s ústředním orgánem státní správy, okresním úřadem a státním fondem.

(2) Na vytvoření veřejně prospěšných prací může úřad práce poskytnout dotaci až do výše skutečně vyplacených mezd (platů) a jejich náhrad, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění 8) na zaměstnance umístěné na tyto práce.

§9

(1) Dohoda sjednaná podle §8 na vytvoření veřejně prospěšných prací obsahuje zejména

a) počet pracovních míst, která budou vytvořena,

b) druh a popis (charakteristiku) každého pracovního místa,

c) dobu, na kterou se pracovní místa vytvářejí,

d) závazek zaměstnavatele nebo obce, že pracovní místa na veřejně prospěšných pracích bude obsazovat uchazeči o zaměstnání písemně doporučenými úřadem práce, 11)

e) závazek zaměstnavatele nebo obce, že písemně oznámí úřadu práce den, způsob a důvod skončení zaměstnání každého takto přijatého zaměstnance, a to neprodleně, nejpozději do pěti pracovních dnů od skončení zaměstnání,

f) výši dotace na vytvoření veřejně prospěšných prací (§8 odst. 2).

(2) Úřad práce poskytne zaměstnavateli nebo obci dotaci podle §8 odst. 2 do 15 dnů od předložení měsíčního vyúčtování vyplacených mezd.

§10
Přechodná a závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti vyplývající z dohod uzavřených do dne účinnosti této vyhlášky se řídí dosavadními předpisy. V případě dohod uzavřených před počátkem účinnosti této vyhlášky zaměstnavatel vrátí úřadu práce poměrnou část úhrady nákladů na zřízení pracovního místa, odpovídající době, kterou nesplnil, nedodrží-li dohodnuté podmínky.

§11

Zrušuje se vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 314/1993 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce.

§12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.

Ministr:

Ing. Vodička v. r.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist