nv97-2002sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let

97

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. února 2002,

o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let

Vláda nařizuje podle §9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení §3 odst. 1 písm. a) tohoto zákona:

§1

Toto nařízení upravuje rozsah a podmínky poskytování úvěrů z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") osobám mladším 36 let (dále jen "žadatel") na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu.

§2

V tomto nařízení se rozumí:

a) výstavbou bytu

1. výstavba bytu podle zákona o vlastnictví bytů,

2. výstavba bytu v rodinném domě, nebo

3. změna stavby, kterou vznikne byt z prostorů, které byly kolaudovány k jiným účelům než k bydlení,

b) žadatelem fyzická osoba, která žádá o úvěr poskytovaný podle tohoto nařízení,

c) příjemcem žadatel, kterému byl úvěr podle tohoto nařízení poskytnut,

d) nabyvatelem fyzická osoba, na kterou přešlo nebo bylo převedeno vlastnické právo k bytu vystavěnému podle písmene a) v době, kdy úvěr poskytnutý podle tohoto nařízení není splacen.

§3

(1) Úvěr podle tohoto nařízení lze poskytnout žadateli, který nedovršil v roce podání žádosti o úvěr 36 let a není v době podání žádosti vlastníkem ani spoluvlastníkem bytu, bytového domu nebo rodinného domu.

(2) Je-li žádost o úvěr podána za trvání manželství žadatele, lze úvěr poskytnout, splní-li podmínky uvedené v odstavci 1 oba manželé.

(3) Úvěr lze poskytnout, jsou-li splněny podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2, na výstavbu

a) bytu, jestliže podlahová plocha všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu, nepřesáhne 80 m2, nebo

b) bytu v rodinném domě s jedním bytem, jestliže podlahová plocha všech místností bytu včetně místností, které tvoří příslušenství bytu, kromě garáže, nepřesáhne 120 m2.

(4) Úvěr podle tohoto nařízení lze poskytnout na výstavbu bytu zahájenou na základě stavebního povolení vydaného počínaje 1. lednem 2000.

(5) Byt pořízený výstavbou podle tohoto nařízení musí být na území České republiky a po dobu splácení úvěru nesmí sloužit k jiným účelům než k bydlení příjemce nebo nabyvatele.

(6) Úvěr podle tohoto nařízení nelze poskytnout na výstavbu bytu, na který byl poskytnut úvěr z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let.

§4

(1) Písemné žádosti o úvěr se podávají u Fondu a jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém byly Fondu doručeny.

(2) Žádost o úvěr obsahuje vždy jméno a příjmení, trvalý pobyt a datum narození žadatele, výši požadovaného úvěru a druh výstavby bytu podle §2 písm. a).

(3) Úvěr se poskytuje na základě úvěrové smlouvy uzavřené mezi žadatelem a Fondem.

(4) Úvěry se poskytují v české měně.

(5) Úvěr nelze poskytnout příjemci ani nabyvateli opakovaně; za trvání manželství lze poskytnout pouze jeden úvěr; na výstavbu bytu, na který byl podle tohoto nařízení úvěr poskytnut, nelze již další úvěr podle tohoto nařízení poskytnout.

(6) Byt vystavěný podle §2 písm. a) musí být po dobu splácení úvěru ve výlučném vlastnictví příjemce nebo nabyvatele. Pokud byl úvěr poskytnut jednomu z manželů, musí být, trvá-li manželství, byt vystavěný podle §2 písm. a) po dobu splácení úvěru ve společném jmění manželů nebo ve výlučném vlastnictví toho z manželů, kterému byl úvěr poskytnut.

§5

(1) Úvěr lze poskytnout do výše 200 000 Kč.

(2) Vyčerpané prostředky úvěru se úročí 3 % úrokovou sazbou ročně; úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru.

(3) Příjemce musí zahájit čerpání úvěru do 2 let ode dne účinnosti úvěrové smlouvy.

(4) Úvěr lze čerpat do 3 let ode dne účinnosti úvěrové smlouvy; o částku, která nebyla po uplynutí 3 let vyčerpána, se celková částka poskytnutého úvěru snižuje.

§6

(1) Úvěr je splatný do 10 let ode dne, kdy bylo započato s jeho čerpáním. Požádá-li v průběhu splácení úvěru příjemce nebo nabyvatel písemně o přerušení splácení úvěru ze závažných důvodů, kterými jsou zejména ztráta zaměstnání nebo nemoc, může Fond povolit přerušení splácení až na dobu 2 let. V takovém případě se doba splatnosti úvěru prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení.

(2) Úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami zahrnujícími splátku jistiny a úrok na účet uvedený v úvěrové smlouvě; příjemce nebo nabyvatel může kdykoliv zaplatit mimořádné splátky a splatit tak úvěr předčasně.

(3) Fond je oprávněn odstoupit od úvěrové smlouvy,

a) je-li příjemce nebo nabyvatel v prodlení se zaplacením nejméně 2 měsíčních splátek úvěru ve sjednané výši a termínu a neuhradí-li tyto dlužné splátky nejdéle do 30 dnů od doručení písemné výzvy Fondu k zaplacení, pokud mu nebylo povoleno přerušení splácení úvěru podle odstavce 1,

b) nedodrží-li příjemce nebo nabyvatel podmínky uvedené v §3 odst. 5, v §4 odst. 6 a v §5 odst. 3.

(4) V případě odstoupení od úvěrové smlouvy je Fond oprávněn požadovat okamžité splacení dlužné částky a nevyplatit nevyčerpanou část úvěru. Úvěrová smlouva zaniká dnem, kdy bylo příjemci nebo nabyvateli doručeno sdělení Fondu, že od smlouvy odstupuje. V případě porušení podmínek se postupuje podle zvláštního právního předpisu.

§7

(1) Dojde-li k převodu vlastnického práva k bytu vystavěnému podle §2 písm. a), na který byl úvěr podle tohoto nařízení poskytnut, na jinou fyzickou osobu v době, kdy úvěr není splacen, může nabyvatel převzít závazek splácení úvěru pouze tehdy, splňuje-li podmínky stanovené v §3 odst. 1 a 2. Nesplňuje-li nabyvatel podmínky stanovené v §3 odst. 1 a 2, splatí příjemce tento úvěr před převodem vlastnického práva k bytu. V případě, že vlastníkem bytu se dohodou manželů nebo po zániku manželství jiným způsobem než úmrtím manžela stane manžel, jemuž úvěr nebyl poskytnut, splnění podmínek stanovených v §3 odst. 1 a 2 se nevyžaduje.

(2) Dojde-li k přechodu vlastnického práva k bytu vystavěnému podle §2 písm. a), na který byl úvěr podle tohoto nařízení poskytnut, v době, kdy úvěr není splacen, může nabyvatel převzít závazek splácení úvěru a splnění podmínek stanovených v §3 odst. 1 a 2 se nevyžaduje.

§8

Pro kontrolu dodržování podmínek použití prostředků Fondu podle tohoto nařízení a uplatnění sankcí platí zvláštní právní předpis.

§9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2002.Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr pro místní rozvoj:

Ing. Lachnit, CSc. v. r.Informace:

Právní předpis č. 97/2002 Sb. nabyl účinnosti dnem 15.4.2002.

Ve znění tohoto právního předpisu jsou podchyceny změny a doplnění uskutečněné právním předpisem č.:

665/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let s účinností od 23.12.2004

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist