Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let

28

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. ledna 2006

o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let

Vláda nařizuje podle §9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů:

§1

Toto nařízení upravuje podmínky použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") při poskytování úvěru některým osobám mladším 36 let a osobám, jejichž byt byl poškozen povodněmi v roce 2006 na území, pro které byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu.

§2

(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí modernizací

a) stavební úpravy nebo udržovací práce na

1. bytovém domě, nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele,

2. bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele podle zákona o vlastnictví bytů, včetně stavebních úprav nebo udržovacích prací týkajících se společných částí domu, nebo

3. bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví bytového družstva, jehož je žadatel členem a zároveň nájemcem takového bytu, nebo

b) připojení bytového domu, nebo rodinného domu, nebo domu s byty ve vlastnictví podle zvláštního předpisu k veřejným sítím technického vybavení, je-li žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby.

(2) Pro účely tohoto nařízení se dále rozumí

a) modernizovaným bytem byt, bytový dům, rodinný dům nebo dům s byty ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů, je-li na území České republiky, je modernizován podle odstavce 1 a na jeho modernizaci byl poskytnut úvěr podle tohoto nařízení,

b) žadatelem fyzická osoba, která žádá o úvěr podle tohoto nařízení,

c) příjemcem žadatel, kterému byl poskytnut úvěr podle tohoto nařízení,

d) nabyvatelem fyzická osoba, na kterou bylo převedeno nebo přešlo vlastnické nebo spoluvlastnické právo k modernizovanému bytu, který byl modernizován podle odstavce 1 písm. a) bodů 1, 2 nebo odstavce 1 písm. b), nebo fyzická osoba, která se stala nájemcem modernizovaného bytu, který byl modernizován podle odstavce 1 písm. a) bodu 3.

§3

(1) Úvěr lze poskytnout žadateli,

a) který žije v manželství, ve kterém alespoň jeden z manželů nedovrší v roce podání žádosti 36 let,

b) který nežije v manželství, nedovrší v roce podání žádosti 36 let a má ve výchově, střídavé výchově nebo pěstounské péči alespoň jedno nezletilé dítě, nebo

c) jehož byt byl poškozen povodněmi v roce 2006.

(2) Úvěr lze poskytnout žadateli, který splňuje podmínky podle odstavce 1, je-li

a) státním občanem České republiky,

b) občanem členského státu Evropské unie, nebo občanem státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo občanem Švýcarské konfederace, pokud má statut pracovníka podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství nebo podnikající osoby, nebo pokud mu bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky, nebo

c) občanem jiného státu, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky.

(3)Úvěr nelze poskytnout

a) žadateli, který sice splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 pro žadatele nežijící v manželství, avšak druhý rodič jeho dítěte nebo osoba, se kterou má toto dítě v pěstounské péči, je příjemcem nebo nabyvatelem; to neplatí, jestliže tento žadatel má ve své péči, střídavé výchově nebo pěstounské péči další nezletilé dítě,

b) příjemci opakovaně,

c) na modernizovaný byt opakovaně,

d) žadateli, kterému byly poskytnuty finanční prostředky podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let,

e) za trvání manželství ani manželovi nebo manželce osoby, která se stala příjemcem finančních prostředků podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb.,

f) na byt, na který byly poskytnuty finanční prostředky podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb.

(4) Jedná-li se o žadatele splňujícího podmínku stanovenou v odstavci 1 písm. c), neplatí omezení podle odstavce 3.

§4

(1) Po dobu splácení úvěru musí být modernizovaný byt ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví příjemce nebo nabyvatele, pokud byl modernizován podle §2 odst. 1 písm. a) bodů 1, 2 nebo §2 odst. 1 písm. b), anebo v nájmu příjemce nebo nabyvatele, pokud byl modernizován podle §2 odst. 1 písm. a) bodu 3. Pokud byl úvěr poskytnut jednomu z manželů, může být, trvá-li manželství, modernizovaný byt také ve společném jmění manželů, jde-li o modernizaci podle §2 odst. 1 písm. a) bodů 1, 2 nebo §2 odst. 1 písm. b), nebo ve společném nájmu manželů, jde-li o modernizaci podle §2 odst. 1 písm. a) bodu 3. Modernizovaný byt musí zároveň sloužit k trvalému bydlení příjemce nebo nabyvatele po dobu splácení úvěru.

(2) Podmínka trvalého bydlení nemusí být splněna, pokud modernizovaný byt nelze v průběhu modernizace užívat z důvodu jeho technického stavu. Tato výjimka platí nejdéle 1 rok od zahájení čerpání úvěru podle tohoto nařízení.

§5

(1) Písemné žádosti o úvěr se podávají Fondu a jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém jsou Fondu doručeny; žádosti o úvěr podané žadateli splňujícími podmínku stanovenou v §3 odst. 1 písm. c) jsou vyřizovány přednostně před žádostmi podanými žadateli splňujícími podmínky stanovené v §3 odst. 1 písm. a) nebo b).

(2) Žádost obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození žadatele,

b) účel, k němuž je úvěr podle tohoto nařízení žádán,

c) adresu místa trvalého pobytu, jedná-li se o žadatele podle §3 odst. 2 písm. a),

d) adresu místa povoleného pobytu v České republice, jedná-li se o žadatele podle §3 odst. 2 písm. b) nebo c),

e) rodinný stav žadatele,

f) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození manželky, žije-li žadatel v manželství,

g) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození nezletilého dítěte, které má žadatel ve výchově, střídavé výchově nebo pěstounské péči, jedná-li se o žadatele splňujícího podmínky stanovené v §3 odst. 1 písm. b),

h) právní vztah žadatele k bytu, bytovému domu, rodinnému domu nebo domu s byty ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů, který má být modernizován,

i) jedná-li se o žadatele splňujícího podmínky stanovené v §3 odst. 1 písm. c), potvrzení statutárního zástupce obce, že byt, na který může být poskytnut úvěr, byl poškozen povodní v roce 2006.

(3) K žádosti žadatel přiloží ověřené kopie dokladů prokazující skutečnosti uvedené v odstavci 2.

(4) Fond si může k ověření skutečností uvedených v žádosti podle odstavce 2 vyžádat další doklady a dále si může vyžádat doklady k ověření schopnosti žadatele úvěr splácet.

(5) Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto nařízením, vyplývají-li z předložených dokladů předpoklady pro plnění závazků z poskytnutého úvěru a má-li Fond na poskytnutí úvěru prostředky, předloží nejpozději do 60 dnů od přijetí úplné žádosti a všech příslušných dokladů žadateli k podpisu návrh smlouvy o poskytnutí úvěru. Pokud Fond žádost zamítne, sdělí písemně a bez zbytečného odkladu žadateli důvody zamítnutí.

§6

(1) Úvěr lze poskytnout do výše 150 000 Kč.

(2) Úvěr se úročí 2% úrokovou sazbou ročně. Úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru.

(3) Příjemce musí zahájit čerpání úvěru do 1 roku ode dne uzavření úvěrové smlouvy.

(4) Úvěr lze čerpat do 2 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy. Celková částka úvěru se snižuje o částku, která nebyla vyčerpána do uplynutí 2 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy.

§7

(1) Úvěr je splatný nejdéle do 10 let ode dne, kdy bylo započato s jeho čerpáním, s výjimkou případů, kdy došlo k přerušení splácení podle odstavce 2.

(2) Požádá-li v průběhu splácení úvěru příjemce nebo nabyvatel písemně o přerušení splácení jistiny úvěru ze závažných důvodů, kterými jsou zejména ztráta zaměstnání nebo nemoc, může Fond povolit přerušení splácení nejdéle na dobu 2 let. V takovém případě se doba splatnosti úvěru prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení.

(3) Úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami zahrnujícími splátku jistiny a úroku na účet uvedený v úvěrové smlouvě. Příjemce nebo nabyvatel může kdykoliv zaplatit mimořádné splátky, které vedou k předčasnému splacení úvěru nebo jeho části.

(4) Fond odstoupí od úvěrové smlouvy uzavřené podle tohoto nařízení, nedodrží-li příjemce podmínku stanovenou v §6 odst. 3.

§8

(1) Dojde-li k převodu vlastnického nebo spoluvlastnického práva k modernizovanému bytu, který byl modernizován podle §2 odst. 1 písm. a) bodů 1, 2 nebo §2 odst. 1 písm. b), na jinou fyzickou osobu v době, kdy úvěr není splacen, může nabyvatel převzít závazek splácení úvěru pouze tehdy, splňuje-li podmínky stanovené v §3. Nejsou-li u nabyvatele splněny podmínky pro poskytnutí úvěru podle §3, je příjemce povinen tento úvěr splatit před převodem vlastnického nebo spoluvlastnického práva k modernizovanému bytu. V případě, že se vlastníkem modernizovaného bytu stane manžel nebo manželka, jimž úvěr nebyl poskytnut, splnění podmínek stanovených v §3 odst. 1 a 2 se nevyžaduje.

(2) Povinnost příjemce splatit úvěr před převodem vlastnického nebo spoluvlastnického práva k modernizovanému bytu nastane i v případě, kdy nabyvatel nepřevezme závazek splácení úvěru, přestože splňuje podmínky stanovené v §3.

(3) Dojde-li k přechodu vlastnického nebo spoluvlastnického práva k modernizovanému bytu, který byl modernizován podle §2 odst. 1 písm. a) bodů 1, 2 nebo §2 odst. 1 písm. b), na jinou fyzickou osobu v době, kdy úvěr není splacen a nabyvatel převezme závazek splácení úvěru, splnění podmínek stanovených v §3 odst. 1 a 2 se nevyžaduje.

(4) Dojde-li k převodu členských práv a povinností včetně nájmu modernizovaného bytu, který byl modernizován podle §2 odst. 1 písm. a) bodu 3, na jinou fyzickou osobu v době, kdy úvěr není splacen, může nabyvatel převzít závazek splácení úvěru pouze tehdy, splňuje-li podmínky stanovené v §3. Nejsou-li u nabyvatele splněny podmínky pro poskytnutí úvěru podle §3, je příjemce povinen tento úvěr splatit před převodem členských práv a povinností. V případě, že se nabyvatelem stane manžel příjemce nebo manželka příjemce, jimž úvěr nebyl poskytnut, splnění podmínek stanovených v §3 odst. 1 a 2 se nevyžaduje.

(5) Povinnost příjemce splatit úvěr před převodem členských práv a povinností nastane i v případě, kdy nabyvatel nepřevezme závazek splácení úvěru, přestože splňuje podmínky stanovené v §3.

(6) Dojde-li k přechodu členských práv a povinností včetně nájmu modernizovaného bytu, který byl modernizován podle §2 odst. 1 písm. a) bodu 3, na jinou fyzickou osobu v době, kdy úvěr není splacen, a nabyvatel převezme závazek splácení úvěru, splnění podmínek stanovených v §3 odst. 1 a 2 se nevyžaduje.

§9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2006.Předseda vlády:

Ing. Paroubek v. r.

Ministr pro místní rozvoj:

Mgr. Martínek v. r.Informace

Právní předpis č. 28/2006 Sb. nabyl účinnosti dnem 1.3.2006.

Ve znění tohoto právního předpisu jsou podchyceny změny a doplnění uskutečněné právním předpisem č.:

146/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let s účinností od 14.4.2006

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist