Nařízení vlády o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let

249

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. května 2002

o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb.:

§1

Toto nařízení upravuje rozsah a podmínky poskytování příspěvků ze státního rozpočtu ke splátkám hypotečního úvěru (dále jen "úvěr") poskytnutého na koupi bytu nebo rodinného domu s jedním bytem, nebo na koupi bytu nebo rodinného domu s jedním bytem včetně pozemků nebo jejich odpovídajících částí, které jsou kupovány společně s bytem nebo rodinným domem s jedním bytem a na koupi movitých a nemovitých věcí, které se na těchto pozemcích nacházejí (dále jen "byt nebo rodinný dům s jedním bytem").

§2

V tomto nařízení se rozumí

a) žadatelem fyzická osoba, která žádá o poskytnutí příspěvků podle tohoto nařízení,

b) příjemcem fyzická osoba, která má ve výlučném vlastnictví nebo ve společném jmění manželů byt nebo rodinný dům s jedním bytem, splácí úvěr a jsou jí poskytovány příspěvky podle tohoto nařízení,

c) nabyvatelem fyzická osoba, na kterou přešlo nebo bylo převedeno vlastnické právo k bytu nebo rodinnému domu s jedním bytem a která smluvně převzala závazek splácení úvěru, ke kterému jsou poskytovány příspěvky podle tohoto nařízení,

d) příspěvkem jednotlivá částka poskytovaná ze státního rozpočtu ke splátce úvěru,

e) splátkou pro účely výpočtu výše příspěvku úhrada splátky jistiny a úroku propočtená jako konstantní měsíční splátka na dobu splácení úvěru,

f) přerušením splácení úvěru neuhrazení splátky úvěru příjemcem nebo nabyvatelem ve sjednané výši a termínu, a to bez předcházející dohody příjemce nebo nabyvatele s bankou, která je oprávněna vydávat hypoteční zástavní listy (dále jen "hypoteční banka"), o přerušení jeho splácení.

§3

(1) Příspěvky podle tohoto nařízení se poskytnou, jestliže

a) žadatel v roce podání žádosti o poskytnutí příspěvků nedovrší 36 let,

b) žadatel není k datu podání žádosti o poskytnutí příspěvků vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytového domu, rodinného domu nebo bytu, vyjma bytu nebo rodinného domu s jedním bytem, který byl zakoupen s pomocí úvěru, k němuž jsou žádány příspěvky podle tohoto nařízení,

c) k datu podání žádosti o poskytnutí příspěvků uplynuly nejméně 2 roky

1. od nabytí vlastnictví k rodinnému domu s jedním bytem prvním vlastníkem,

2. od nabytí vlastnictví k budově, ve které se byt nachází, prvním vlastníkem, pokud se nejedná o byt podle bodu 3,

3. ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí, jde-li o byt, který vznikl změnou dokončené stavby,

4. ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí, jde-li o dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví vystavěný na základě smlouvy o výstavbě,

d) byt nebo rodinný dům s jedním bytem jsou na území České republiky.

(2) Je-li žádost o poskytnutí příspěvků podána za trvání manželství žadatele, příspěvky se poskytnou, splní-li podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) oba manželé.

§4

(1) Nárok na poskytování příspěvků podle tohoto nařízení nemůže vzniknout příjemci nebo nabyvateli opakovaně. Na koupi bytu nebo rodinného domu s jedním bytem, na který byly příspěvky podle tohoto nařízení poskytnuty, nelze tyto příspěvky před splacením úvěru poskytnout současně dalšímu žadateli.

(2) Příspěvky podle tohoto nařízení nelze poskytnout:

a) na koupi bytu nebo rodinného domu s jedním bytem, na který je poskytována podpora podle zvláštního právního předpisu o podpoře hypotečních úvěrů na bytovou výstavbu,

b) k úvěru poskytovanému stavební spořitelnou podle zvláštního právního předpisu.

(3) Příspěvky jsou poskytovány pouze k úvěrům v české měně. Obsahuje-li smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru kursovou zajišťovací doložku, příspěvky se neposkytnou.

§5

(1) Písemnou žádost o poskytnutí příspěvků (dále jen "žádost") předkládá žadatel hypoteční bance nejdříve v den uzavření smlouvy o úvěru a nejpozději v den započetí čerpání úvěru, k němuž jsou příspěvky požadovány. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jeho trvalý pobyt, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum jeho narození. Žadatel musí současně doložit, že jsou splněny podmínky uvedené v §3.

(2) S žadatelem, který předloží doklad o provedení vkladu vlastnického práva k bytu nebo rodinnému domu s jedním bytem do katastru nemovitostí, uzavře hypoteční banka smlouvu o poskytování příspěvků podle tohoto nařízení.

(3) Příspěvky se poskytují příjemci nebo nabyvateli k úvěru nebo jeho části určeným na koupi bytu nejvýše do částky 800 tis. Kč, nebo na koupi rodinného domu s jedním bytem nejvýše do částky 1,5 mil. Kč. Přesahuje-li úvěr nebo jeho část určená na koupi bytu nebo rodinného domu s jedním bytem částky uvedené ve větě první, příspěvky se na část úvěru přesahující tyto částky neposkytnou.

(4) Příspěvky lze poskytnout po dobu splácení úvěru, nejdéle však po dobu 10 let.

§6

(1) Příspěvek se poskytuje ke splátce úvěru stanovené ve smlouvě o úvěru. Příspěvek za uplynulý měsíc se převádí příjemci nebo nabyvateli na jím určený účet do konce následujícího měsíce.

(2) Příspěvek připadající na měsíční splátku se poskytne ve výši, která se stanoví jako rozdíl mezi výší splátky při běžném úroku bez příspěvků podle tohoto nařízení a výší splátky při úroku sníženém o procentní body, jejichž počet závisí na průměrné sazbě úroku z objemu úvěrů hypotečních bank poskytnutých na základě nově uzavřených smluv o úvěru s příspěvky podle tohoto nařízení a na průměrné sazbě úroku z objemu úvěrů

a) poskytnutých v uplynulém roce na základě nově uzavřených smluv o úvěru podporovaném podle tohoto nařízení,

b) podporovaných podle tohoto nařízení, u kterých došlo v uplynulém roce ke změně úrokové sazby sjednané s hypoteční bankou,

c) poskytnutých fyzickým osobám na základě uzavřených smluv o úvěru podporovaném podle zvláštního právního předpisu o podpoře hypotečních úvěrů na bytovou výstavbu, u kterých došlo v předchozím roce ke změně úrokové sazby sjednané s hypoteční bankou.

(3) Průměrnou sazbu úroku zveřejní Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo") ve veřejných informačních prostředcích a v dálkově přístupném informačním systému. Úprava se provede vždy k 1. únoru příslušného kalendářního roku a činí při průměrné sazbě úroku

a) 8 % a více 4 procentní body,

b) nižší než 8 % a vyšší nebo rovné 7 % 3 procentní body,

c) nižší než 7 % a vyšší nebo rovné 6 % 2 procentní body,

d) nižší než 6 % a vyšší nebo rovné 5 % 1 procentní bod;

je-li průměrná sazba úroku nižší než 5 %, příspěvek se neposkytuje.

(4) Při stanovení výše příspěvku podle odstavců 2 a 3 se vychází ze skutečné doby splatnosti úvěru. Je-li doba jeho splatnosti delší než 10 let, vychází se při stanovení výše příspěvku z doby splatnosti 10 let.

(5) Dojde-li ke zkrácení doby splatnosti úvěru tak, že nová doba splatnosti je kratší než 10 let, provede hypoteční banka v měsíci, kdy došlo ke změně, přepočet výše příspěvku.

(6) Výše procentních bodů podle odstavců 2 a 3 se poprvé stanoví podle data prvního čerpání úvěru a platí vždy na dobu platnosti úrokové sazby sjednané s hypoteční bankou ve smlouvě o úvěru, k němuž jsou požadovány příspěvky podle tohoto nařízení, nejdéle však na dobu 5 let. Po uplynutí doby platnosti úrokové sazby hypoteční banky, nejdéle po uplynutí doby 5 let, se nová výše procentních bodů stanoví podle odstavců 2 a 3.

§7

(1) Po dobu čerpání příspěvků musí být koupený byt nebo rodinný dům s jedním bytem ve výlučném vlastnictví příjemce nebo nabyvatele nebo ve společném jmění příjemce nebo nabyvatele a druhého manžela; po tuto dobu musí sloužit k trvalému bydlení příjemce nebo nabyvatele. Podmínka trvalého bydlení nemusí být splněna, pokud koupený byt nebo rodinný dům s jedním bytem nelze užívat bez provedení stavebních úprav, avšak nejdéle po dobu 1 roku od vzniku vlastnického práva k bytu nebo rodinnému domu s jedním bytem.

(2) Dojde-li k převodu nebo přechodu vlastnického práva k bytu nebo rodinnému domu s jedním bytem, ke kterému jsou poskytovány příspěvky podle tohoto nařízení, na jinou fyzickou osobu, příspěvky se nabyvateli poskytnou, splňuje-li ke dni převodu nebo přechodu vlastnického práva podmínky stanovené v §3 písm. a) a b) a současně smluvně převezme závazek splácení úvěru; v případě úmrtí příjemce nebo nabyvatele, kterému byla podpora poskytována, nemusí jeho dědicové v první skupině splňovat podmínku stanovenou v §3 odst. 1 písm. a).

(3) Dojde-li k zániku bytu nebo rodinného domu s jedním bytem, na jehož koupi byly příspěvky přiznány, příspěvky se dále neposkytují.

§8

(1) Při přerušení splácení úvěru se výplata příspěvků pozastavuje.

(2) Nepřesáhne-li doba přerušení splácení úvěru 6 měsíců a dojde-li k doplacení všech splátek za dobu přerušení splácení a k uspořádání smluvního vztahu s hypoteční bankou, budou pozastavené příspěvky převedeny na účet příjemce nebo nabyvatele, a to za celou dobu přerušení splácení, avšak bez úroku za dobu pozastavení příspěvků, zároveň s výplatou příspěvku ke splátce, kterou bylo obnoveno splácení.

(3) Nepřesáhne-li doba přerušení splácení úvěru 6 měsíců a dojde-li k uspořádání smluvního vztahu s hypoteční bankou a příjemce nebo nabyvatel příspěvků opět začne splácet úvěr, avšak nedojde k doplacení všech splátek, nebo pokud doba přerušení splácení přesáhne 6 měsíců, postupuje hypoteční banka tak, že vypočte zůstatek úvěru k datu přerušení splácení úvěru a k tomuto zůstatku stanoví zbývající počet období pro výplatu příspěvků, nejdéle však do 120 měsíců od první splátky po ukončeném čerpání. Za dobu přerušení splácení úvěru nebudou příjemci nebo nabyvateli příspěvky poskytnuty.

(4) Příspěvky vypočtené podle odstavce 3 budou dále poskytovány po zbývající dobu splácení úvěru, nejdéle však do ukončení stodvacátého měsíce poskytování příspěvků.

(5) V případě, že je splácení úvěru přerušeno v důsledku dědického řízení, lze prodloužit celkovou dobu poskytování příspěvků o dobu odpovídající přerušení splácení úvěru; počet výplat příspěvku však nesmí překročit 120.

§9

(1) Pro zabezpečení poskytování příspěvků podle tohoto nařízení a pro zajištění podkladů kontroly splnění podmínek pro poskytování těchto příspěvků ke dni podání žádosti uzavře ministerstvo s hypoteční bankou smlouvu.

(2) Vyúčtování příspěvků předkládá hypoteční banka ministerstvu za uplynulý měsíc v měsíci následujícím; náležitosti vyúčtování a termín jeho předložení stanoví ministerstvo.

(3) Ministerstvo poukáže měsíčně finanční prostředky hypoteční bance na základě předloženého vyúčtování.

(4) Ministerstvo hradí hypoteční bance účelně vynaložené náklady spojené se zprostředkováním příspěvků, nehradí však zvýšené náklady spojené s přerušením splácení úvěru podle §8.

§10

Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání příspěvků poskytovaných podle tohoto nařízení a uplatňování sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení těchto příspěvků platí zvláštní právní předpisy.

§11

(1) V roce 2002 se průměrná sazba úroku podle §6 odst. 2 vypočte z objemu úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smluv o úvěru podporovaném podle zvláštního právního předpisu o podpoře hypotečních úvěrů na bytovou výstavbu v roce 2001.

(2) K žádostem o poskytnutí příspěvků podle tohoto nařízení podaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se nepřihlíží.

§12

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2002.Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr pro místní rozvoj:

Ing. Lachnit, CSc. v. r.Čl. II

Přechodné ustanovení

Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 249/2002 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí dosavadními právními předpisy.

Čl. II vložen právním předpisem č. 32/2004 Sb. s účinností od 1.2.2004Informace

Právní předpis č. 249/2002 Sb. nabyl účinnosti dnem 1.9.2002.

Ve znění tohoto právního předpisu jsou podchyceny změny a doplnění uskutečněné právním předpisem č.:

32/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 249/2002 Sb., o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let s účinností od 1.2.2004

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist