Vstupní data

Čistá mzda

Do položky Čistá mzda uveďte čistý měsíční příjem povinného, kterému jsou nařízeny výkonem rozhodnutí srážky ze mzdy k vydobytí pohledávek. Srážky se provádějí z čisté mzdy, tj. po odečtení zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění podle podmínek a sazeb platných pro povinného v měsíci, za který se čistá mzda zjišťuje. Srážky se provádějí i z odměn z dohod o pracovní činnosti, nikoliv však z dohod o provedení práce. Více informací v postupu při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah.

Nezabavitelná částka na manžela(-ku)

Nezabavitelná částka, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí je částka na manžela(-ku), které je povinen poskytovat výživné a tato částka činí 25% ze základní nezabavitelné částky.

Přitom platí, že na manžela (manželku) povinného se částka 25% započítává vždy i když manžel (manželka) má samostatný příjem.

Počet vyživovaných dětí

Nezabavitelná částka, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí je částka na dítě (děti), jež manželé společně vyživují. Tato částka činí 25% ze základní nezabavitelné částky a započítává se každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů.

Zavřít

Nezapočítávání základní nezabavitelné částky na jednotlivce

Nezapočítávání základní nezabavitelné částky na jednotlivce

Povinnému připadá částka na jednotlivce, která nemí být sražena. Může nastat výjimka, kterou stanoví soud má-li povinný více příjmů. Pak může nastat situace, kdy povinnému tato částka u jednoho plátce příjmu být stržena nesmí (ze zákona) a u ostatních plátců může. Políčko se tedy zaškrtává v případě, kdy tuto částku při výpočtu strhávat chcete. Tedy při výpočtu u plátce příjmů, který není povinován tuto částku vyplatit dlužníkovi.

Zavřít

Výstupní data

Nezabavitelná část mzdy

Nezabavitelné částky činí:

a) základní nezabavitelná částka, která činí:

b) jedna třetina zbytku čisté mzdy, jejíž maximální výše je rovna jedné třetině částky, nad kterou se mzda srazí bez omezení, což je 100% ze základní nezabavitelné částky.

Zabavitelné části mzdy

Přednostní pohledávky

Přednostními pohledávkami po novele OSŘ jsou:

Nepřednostní pohledávky

Ostatní pohledávky povinného jako např. půjčky, úvěry, leasingy apod.

Zavřít