Druh důchodu

Klasický starobní důchod

Pojištěnec má nárok na tento druh důchodu, jestliže získal potřebnou dobu důchodového pojištění, která je stnovena v §29 zákona č. 155/1995 Sb.

Důchod při přesluhování

Pojištěnec má nárok na tento druh důchodu, jestliže splnil podmínky pro nárok na klasický starobní důchod a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a

Předčasný starobní důchod

Pojištěnec má nárok na tento starobní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získal dobu pojištění stanovenou v §29 zákona č. 155/1995 Sb., a dosáhl alespoň věku 60 let, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let, nebo do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let. Výše procentní výměry tohoto starobního důchodu se snižuje o 0,9 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů za období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 % za období od 721. kalendářního dne.

Invalidní důchod

Nárok na invalidní důchod vzniká, jestliže se pojištěnec stal invalidním a získal potřebnou dobu pojištění a nesplňuje podmínky pro starobní důchod nebo se stal invalidní následkem pracovního úrazu. Nárok má rovněž osoba, která dosáhla alespoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území ČR a je plně invalidní, přičemž invalidita vznikla před dosažením 18 let věku. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Rok přiznání důchodu

Rokem přiznání důchodu se pro účely zákona o důchodovém pojištění rozumí kalendářní rok, do něhož spadá den, od něhož se přiznává důchod (nikoliv tedy rok, v němž bylo vydáno rozhodnutí o přiznání důchodu, nebo rok, v němž nabylo takové rozhodnutí právní moci).

Zavřít

Roční vyměřovací základ a vyloučené doby

Roční vyměřovací základ

V období před 1. lednem 1996 vyměřovacím základem jsou hrubé výdělky. V období po 31. prosinci 1995 vyměřovacím základem jsou vyměřovací základy pro stanovení pojistného dle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a dále již pouze náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání a náhrada za ztrátu na platu po skončení neschopnosti k službě (v ozbrojených silách). V tomto období není vyměřovacím základem částečný invalidní důchod ani zvláštní příspěvek horníkům.

Vyloučené doby

Vyloučenými dobami jsou před 1. lednem 1996 doby, které se podle předpisů platných před tímto dnem vylučovaly při zjišťování hrubých výdělků pro účely výpočtu průměrného měsíčního výdělku.

Vyloučenými dobami jsou po 31. prosinci 1995 doby:

a) pobírání dávek nemocenského pojištění (péče) nahrazujících příjem z výdělečné činnosti,

b) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, popřípadě plného invalidního důchodu nebo pobírání starobního důchodu; přitom se za pobírání těchto důchodů považuje i vyplácení obdobných důchodů od zahraničního nositele pojištění,

c) po které pojištěnec byl poplatníkem pojistného na pojištění, nelze-li zjistit výši jeho vyměřovacích základů,

d) výkonu vojenské služby v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě, a výkonu civilní služby,

e) účasti na pojištění osob uvedených v §5 odst. 2 písm. c) a d) 155/1995 Sb.,

f) soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na stření nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu 6 let tohoto studia po dosažení věku 18 let,

g) účasti na pojištění osob uvedených v §5 odst. 2 písm. a) a g),

h) přípravy pro pracovní uplatnění osoby se změněnou pracovní schopností,

ch) ode dne přiznání důchodu do konce roku přiznání důchodu, jde-li o případy uvedené v §18 odst. 2 a 3 zákona 155/1995 Sb., a doby před dosažením 18 let věku, jde-li o případy uvedené v §18 odst. 2 zákona 155/1995 Sb.,

i) za něž byly podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů vyplaceny mzdové nároky v nižší částce, než náležely,

j) za něž byly podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých základů vypláceny mzdové nároky v nižší částce, než náležely,

k) pobírání starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod.

Zavřít

Započtená doba pojištění

Dobou pojištění je po 31. prosinci 1995 doba účasti na pojištění osob, za kterou bylo v České republice zaplaceno pojistné. Za dobu pojištění se u osob nepovažuje kalendářní měsíc, ve kterém nebyly dosaženy příjmy započitatelné do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného podle zvláštního zákona proto, že tyto osoby nevykonávaly činnost zakládající účast na pojištění ani nepobíraly dávky nemocenského pojištění (péče) nahrazující ušlý příjem.

Počet dnů

V položce se napíše počet dnů výdělečné činnosti po vzniku nároku na důchod po přesluhování pokud pojištěnec vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní ani plný invalidní důchod. Hodnotí se každých 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti.

Při odchodu do předčasného důchodu se do položky zapíše počet dnů před dosažením důchodového věku. Například při odchodu do předčasného důchodu z úřadu práce a pojištěnci chybí nejvýše 2 roky, se napíše hodnota 730 dnů.

Zavřít