Čistý čtvrtletní příjem rodiny

Do kolonky Čistý čtvrtletní příjem rodiny uveďte čistý čtvrtletní příjem za období kalendářního čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, v němž vznikl nárok na tuto dávku.

Zavřít

Skutečné čtvrtletní náklady na bydlení

Do kolonky Skutečné čtvrtletní náklady na bydlení uveďte skutečné čtvrtletní náklady za období kalendářního čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, v němž vznikl nárok na tuto dávku.


Náklady jsou tvořeny nájemným (pouze u nájemních bytů), náklady na elektřinu, plyn, vodu (není-li součástí nájmu), náklady na odvoz odpadu a náklady na vytápění (nikoliv ale náklady na pevná paliva!).


Tzv. společné náklady, tedy částka na úklid domu, společnou elektřinu a společný výtah (včetně případných nedoplatků či přeplatků) se do nákladů vlastníků a družstevníků nezapočítávají - jsou řešeny tzv. srovnatelnými náklady (dáno zákonem, kalkulačka řeší tuto položku automaticky).Zavřít

Další náklady na bydlení

Při výpočtu výše příspěvku na bydlení se dále berou v úvahu srovnatelné náklady (pro byty družstevní a v osobním vlastnictví) a náklady na pevná paliva. Tyto položky jsou dané zákonem a do kalkulačky vstupují automaticky.

V této části je potřeba pouze vybrat velikost obce, formu bydlení a zda se k topení používají pevná paliva. Kalkulačka automaticky zohlední zákonem předepsané náklady.


Čtvrtletní a normativní náklady na bydlení - jak je definuje zákon


§25

Náklady na bydlení s platností od 1.1.2015.

(1) Náklady na bydlení tvoří

a) u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy nájemné a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, nejsou-li tyto náklady zahrnuty do nájemného,

b) u družstevních bytů a bytů vlastníků srovnatelné náklady, které činí za kalendářní měsíc:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna 1 906
dvě 2 608
tři 3 411
čtyři a více 4 113

c) u bytů uvedených v písmenech a) a b) náklady za plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění nebo za pevná paliva; náklady za pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna 700
dvě 957
tři 1 252
čtyři a více 1 547

(2) Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje.

(3) Pro zjištění nákladů na bydlení za kalendářní čtvrtletí se započítávají i částky tvořící náklady na bydlení, které byly v tomto kalendářním čtvrtletí zaplaceny jako záloha nebo byly v tomto období doplaceny, a to i za období delší, než je kalendářní čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují. Byla-li v období kalendářního čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují, vrácena částka jako přeplatek na nákladech na bydlení, snižuje se částka nákladů na bydlení v tom kalendářním čtvrtletí, kdy k vrácení částky došlo, a to i v případě, že vrácená částka byla za dobu delší než toto kalendářní čtvrtletí.

§ 26

Normativní náklady na bydlení s platností od 1.1.2015.

(1) Normativní náklady na bydlení činí pro

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 7 623 6 052 5 767 4 913 4 730
dvě 10 957 8 807 8 417 7 249 6 998
tři 14 903 12 092 11 581 10 053 9 726
čtyři a více 18 674 15 283 14 668 12 825 12 430

b) byty v družstevních bytech a bytech vlastníků

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 4 409 4 409 4 409 4 409 4 409
dvě 6 588 6 588 6 588 6 588 6 588
tři 9 159 9 159 9 159 9 159 9 159
čtyři a více 11 676 11 676 11 676 11 676 11 676

(2) Pro nárok na příspěvek na bydlení v období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku je pro stanovení měsíčních nákladů na bydlení rozhodný počet obyvatel obce k 1. lednu kalendářního roku, do něhož spadá 1. červenec jako počátek uvedeného období.

Zavřít

Počet dospělých osob

Do kolonky Počet dospělých osob rodiny a osob společně posuzovaných uveďte kolik dospělých osob žije v domácnosti. Tím nejsou míněni pouze rodiče, ale i prarodiče a příbuzní.

Zavřít

Počet dětí

Do rubriky Počet dětí ve věku uveďte kolik dětí žije v domácnosti v daných věkových kategoriích.

Zavřít