Čistý čtvrtletní příjem rodiny

Do kolonky Čistý čtvrtletní příjem rodiny uveďte čistý čtvrtletní příjem za období kalendářního čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, v němž vznikl nárok na tuto dávku.

Zavřít

Čtvrtletní náklady na bydlení

Do kolonky Čtvrtletní náklady na bydlení uveďte skutečné čtvrtletní náklady za období kalendářního čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, v němž vznikl nárok na tuto dávku. Co je považováno za náklady na bydlení, naleznete v tabulce níže, která byla součástí zákona č. 117/1995 Sb.:

§25

Náklady na bydlení s platností od 1.1.2014.

(1) Náklady na bydlení tvoří

a) u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy nájemné a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, nejsou-li tyto náklady zahrnuty do nájemného,

b) u družstevních bytů a bytů vlastníků srovnatelné náklady, které činí za kalendářní měsíc:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna 1 835
dvě 2 511
tři 3 284
čtyři a více 3 960

c) u bytů uvedených v písmenech a) a b) náklady za plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění nebo za pevná paliva; náklady za pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna 687
dvě 940
tři 1 230
čtyři a více 1 520

(2) Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje.

(3) Pro zjištění nákladů na bydlení za kalendářní čtvrtletí se započítávají i částky tvořící náklady na bydlení, které byly v tomto kalendářním čtvrtletí zaplaceny jako záloha nebo byly v tomto období doplaceny, a to i za období delší, než je kalendářní čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují. Byla-li v období kalendářního čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují, vrácena částka jako přeplatek na nákladech na bydlení, snižuje se částka nákladů na bydlení v tom kalendářním čtvrtletí, kdy k vrácení částky došlo, a to i v případě, že vrácená částka byla za dobu delší než toto kalendářní čtvrtletí.

Zavřít

Měsíční normativní náklady na bydlení

Do kolonky Měsíční normativní náklady na bydlení uveďte normativní náklady dle tabulky níže, která je součástí zákona 117/1995 Sb.:

§ 26

Normativní náklady na bydlení s platností od 1.1.2014.

(1) Normativní náklady na bydlení činí pro

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 7 711 6 156 5 873 5 028 4 809
dvě 11 081 8 952 8 566 7 409 7 110
tři 15 096 12 312 11 807 10 294 9 903
čtyři a více 18 899 15 542 15 932 13 108 12 636

b) byty v družstevních bytech a bytech vlastníků

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 4 448 4 448 4 448 4 448 4 448
dvě 6 644 6 644 6 644 6 644 6 644
tři 9 263 9 263 9 263 9 263 9 263
čtyři a více 11 792 11 792 11 792 11 792 11 792

(2) Pro nárok na příspěvek na bydlení v období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku je pro stanovení měsíčních nákladů na bydlení rozhodný počet obyvatel obce k 1. lednu kalendářního roku, do něhož spadá 1. červenec jako počátek uvedeného období.

Zavřít

Počet dospělých osob

Do kolonky Počet dospělých osob rodiny a osob společně posuzovaných uveďte kolik dospělých osob žije v domácnosti. Tím nejsou míněni pouze rodiče, ale i prarodiče a příbuzní.

Zavřít

Počet dětí

Do rubriky Počet dětí ve věku uveďte kolik dětí žije v domácnosti v daných věkových kategoriích.

Zavřít