Druh DNP

Pro druh DNP Nemocenské jsou dávky vypláceny až od 4. dne pracovní neschopnosti. Do kalkulačky ale zadávejte datum, kdy došlo k uznání pracovní neschopnosti.

Pro druh DNP Ošetřování člena rodiny je potřeba vyplnit položku Počet placených dní. Pro ostatní druhy DNP vyplnění Počtu placených dní výpočet neovlivní.

Pro druh DNP Peněžitá pomoc v mateřství je dostačující zadání Období od - do.

Zavřít

Náhrada mzdy

Pro volbu počítání dle celkového hrubého příjmu za poslední kalendářní čtvrtletí se podle vámi zadané částky vypočítá průměrná hodinová mzda za předchozí kalendářní čtvrtletí. Výsledná vypočítaná částka bude proto pouze orientační.

Předchozím kalendářním čtvrtletím jsou chápány vždy měsíce leden - březen, duben - červen, červenec - září a říjen - prosinec.

Pro přesný výpočet musíte zvolit volbu Vyměřovací základ a zadat odpovídající vyměřovací základ.

Kolonka "Počet zameškaných pracovních hodin za 4.-14. den nemoci" se vyplňuje vždy, chcete-li vypočítat náhradu mzdy. V případě, že za 1. - 3. den bylo zameškáno více než 24 hodin, započítává se do této kolonky navíc vše, co bylo nad oněch 24 hodin zameškáno. V případě, že je zaměstnanec od 1. dne v karanténě, pak se do kolonky vkládá součet zameškaných hodin, který zahrnuje i zameškané hodiny za první tři dny.

Zavřít

Výchozí údaje

Pro volbu počítání dle celkového hrubého příjmu za posledních 12 měsíců se podle vámi zadané částky vypočítá průměrný měsíční plat za předchozích 12 kalendářních měsíců. Výsledná vypočítaná částka bude proto pouze orientační.

Pro přesný výpočet musíte zvolit volbu Vyměřovací základ a zadat odpovídající vyměřovací základ.

Zavřít

Trvání nemoci

Zadejte rozsah trvání nemoci. Období do nesmí být menší než Období od.
Nemocenské se poskytuje za kalendářní dny.
Nemocenské se poskytuje od prvního kalendářního dne pracovní neschopnosti do skončení pracovní neschopnosti nebo do uznání plné invalidity nebo částečné invalidity. Nemocenské se však poskytuje nejdéle po dobu jednoho roku od počátku pracovní neschopnosti.

Pro DNP ošetřování člena rodiny zadejte položku Počet placených dní.
Podpůrčí doba při ošetřování člena rodiny trvá nejvýše po dobu prvních 6 kalendářních dnů, pokud potřeba ošetřování (péče) v nich trvá.
Podpůrčí doba pro zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky a je jinak osamělý, trvá nejvýše po dobu prvních 13 kalendářních dnů, pokud potřeba ošetřování (péče) v nich trvá.
Podpůrčí doba počíná od čtvrtého dne potřeby ošetřování nebo péče.

Zavřít