Hodnota nemovitostí

Do této kolonky vepište hodnotu nemovitostí.

Zavřít

Hodnota věcí movitých a jiného prospěchu

Do této kolonky vepište hodnotu movitého majetku, peněz, vkladů na účtech. V případě, že úhrnná částka všech těchto hodnot nepřevyšuje u osob III. skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka, je tento poplatník osvobozen od daně za tuto část dědictví.

Zavřít

Hodnota věcí movitých a jiného prospěchu

Základem daně dědické je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem snížená o

Zavřít

Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně

Pro účely výpočtu daně jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka. Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením.

Zavřít