Osobní údaje

Položky "Jméno" a "Příjmení " jsou pouze informativního charakteru a proto je nemusíte vyplňovat. Pro případ, že budete chtít výplatnici vytisknout můžete tyto položky vyplnit.

Zavřít

Hrubá mzda a dohoda o provedení práce

Hrubá mzda

Hrubá mzda je měsíční plat, včetně všech příplatků, odměn apod. V případě hodinové mzdy musíte napsat částku mzdy vypočítanou násobením Denní pracovní doba X Počet dní v měsíci X Hodinový tarif.

Zvýšení základu daně

V položce se napíše částka zvýšení základu daně a to například v případě poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely. Pak se za příjem zaměstnance považuje částka ve výši 1% vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč.

Dohoda o provedení práce

Pokud je položka dohoda o provedení práce Ano, tak se daň počítá dle postupu daného zákonem v případě podepsaného Prohlášení nebo minimálně 15% základu daně srážkovou daní. Jestliže není podepsané prohlášení k dani a měsíční hrubá odměna z dohody o provedení práce je 10 000 Kč a méně, potom je vypočtena 15% srážková daň z příjmu.

Zavřít

Mzdové údaje

Druh daně

Superhrubá mzda

Slouží pouze jako výpočtový základ pro účel výpočtu výše daně. Je součtem hrubé mzdy a částek, které zaměstnavatel odvádí státu na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (v souhrnu 34 %). Superhrubá mzda se zaokrouhluje na stokoruny nahoru.

Plátce zdravotního pojištění

Pokud je plátcem zdravotního pojištění nejen zaměstnanec, ale i stát (za důchodce, studenty, osoby pobírající rodičovský příspěvek), odečítá se od základu pro platbu pojistného na zdravotní pojištění částka daná zákonem.
Od 1.8.2004 byl tento odpočet zrušen zákonem č. 438/2004 Sb.

Zavřít

Slevy na dani

Při podepsaném daňovém prohlášení se zaměstnanci od 1. ledna 2019 snižuje záloha na daň:

Sleva Měsíčně Ročně
Na poplatníka 2 070 Kč 24 840 Kč
Na invalidní důchod prvního a druhéhostupně 210 Kč 2 520 Kč
Na invalidní důchod třetího stupně 420 Kč 5 040 Kč
Na poplatníka s průkazem ZTP/P 1 345 Kč 16 140 Kč
Na studium 335 Kč 4 020 Kč
Na manžela/manželku s vlastními ročními příjmy nepřesahujícími 68 000 Kč - 24 840 Kč
Školkovné - 13 350 Kč

Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti náleží tehdy, když nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) - průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek (tato varianta není v kalkulačce uvedena). Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Zaměstnanci s podepsaným Prohlášením k dani se sníží v průběhu roku vypočtená záloha na daň o částku měsíčního daňového zvýhodnění, tj. o 1 267 Kč na první dítě, 1 617 Kč na druhé dítě a 2 017 Kč na třetí a další dítě (u dětí se ZTP-P je částka daňového zvýhodnění dvojnásobně vysoká). Je-li vypočtená záloha nižší než částka měsíčního daňového zvýhodnění, vyplatí zaměstnavatel vzniklý rozdíl zaměstnanci jako měsíční daňový bonus. Poplatník má nárok na vyplacení daňového bonusu, činí-li jeho roční výše alespoň 50 Kč a maximálně jej lze uplatnit do výše 5 025 Kč měsíčně.

Zavřít