Aktualizováno: 14.11.2015

Peněžitá pomoc v mateřství

Podmínky nároku

Peněžitá pomoc v mateřství náleží zaměstnankyni, jestliže byla v posledních dvou letech před porodem účastna aspoň 270 dnů nemocenského pojištění.

Do doby 270 dnů se započítávají také dřívější období, v nichž zaměstnankyně v posledních dvou letech před porodem (§ 32 zákona č. 187/2006 Sb.)

  • byla účastna zabezpečení podle předpisů nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných,
  • doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pokud byl tento důchod odňat a po odnětí tohoto důchodu vznikla, popřípadě dále trvala pojištěná činnost,
  • studovala na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno. Toto ustanovení platí od 1.1.2012. (Pro zápočet doby studia není podmínkou, aby počátek 6. týdne před očekávaným dnem porodu připadal do 270 dnů ode dne úspěšného ukončení studia a ani to, aby k převzetí dítěte do péče došlo v období 270 dnů ode dne úspěšného ukončení studia.)

Jednou z podmínek je také, že těhotenství skončilo porodem.

Pokud podmínka 270 kalendářních dnů pojištění v posledních dvou letech před porodem není splněna, lékař uzná ženu práce neschopnou, a to od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu, a pracovní neschopnost ukončuje uplynutím šestého týdne po porodu, pokud pracovní neschopnost nepokračuje z jiných důchodů.

Od 1. ledna 2012 se zavádí podmínka nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství alespoň 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů pro pojištěnce, který přebírá péči o dítě na základě dohody s matkou dítěte.

  • Mění se podmínka nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství v případě písemné dohody mezi pojištěncem (otcem, manželem) a matkou dítěte o převzetí péče o dítě, kdy nově bude nutné dohodu uzavřít na nejméně 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
  • Dávka se tak nevyplácí, pokud doba, po kterou jsou jinak splněny podmínky nároku na výplatu, nečiní alespoň 7 kalendářních po sobě jdoucích dnů.

Cílem úpravy je zabránit účelovému přebírání péče o dítě otcem či manželem ženy, která dítě porodila, jen na dny pracovního klidu, kdy tak dříve otec dítěte (manžel) kromě mzdy pobíral také peněžitou pomoc v mateřství

Doba poskytování peněžité pomoci v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje po dobu 28 týdnů mateřské dovolené, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.

Jestliže je zaměstnankyni, která má nárok na peněžitou pomoc v mateřství, poskytováno nemocenské až do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, náleží jí od počátku tohoto týdne místo nemocenského peněžitá pomoc v mateřství.

Výše peněžité pomoci v mateřství a způsob jejího stanovení a poskytování

Peněžitá pomoc v mateřství se stanovuje stejným způsobem jako nemocenské od patnáctého kalendářního dne s tím, že denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; u zaměstnankyně převedené na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství se zjišťuje ke dni jejího převedení na jinou práci, pokud je to pro ni výhodnější. Dále platí, že denní vyměřovací základ, který se upravuje podle redukčních hranic, se do první redukční hranice započítává v plné výši.

Výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu, spočítat si ji můžete v naší kalkulačce.

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za kalendářní dny.

Peněžitá pomoc v mateřství v některých zvláštních případech

Porodila-li zaměstnankyně zároveň dvě nebo více dětí, poskytuje se jí peněžitá pomoc v mateřství, pokud se dále stará aspoň o dvě z novorozených dětí, nejdéle však do dne, kdy uplyne 37 týdnů od počátku poskytování této dávky.

Poskytování peněžité pomoci zaměstnanci

Peněžitá pomoc se poskytuje svobodnému, ovdovělému, rozvedenému nebo z jiných vážných důvodů osamělému zaměstnanci, který nežije s družkou, jestliže pečuje o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo o dítě, jehož matka zemřela.

Peněžitá pomoc náleží také zaměstnanci, který pečuje o dítě, jestliže jeho manželce se neposkytuje peněžitá pomoc v mateřství a sama nemůže nebo nesmí podle lékařského posudku o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění.

Peněžitá pomoc se poskytuje ode dne převzetí dítěte po dobu, po kterou se zaměstnanec o dítě stará, nejdéle po dobu 31 týdnů.

Podmínky pro přiznání jsou u zaměstnance stejné jako u zaměstnankyně.

Převzetí dítěte do trvalé péče

Peněžitá pomoc v mateřství náleží také zaměstnankyni, která do své trvalé péče nahrazující mateřskou péči převzala dítě, jež jí bylo svěřeno rozhodnutím příslušných orgánů, nebo dítě, jehož matka zemřela.

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje zaměstnankyni ode dne převzetí dítěte po dobu, po kterou se o dítě (děti) stará, nejdéle po dobu

  • 22 týdnů, převzala-li jedno dítě,
  • 31 týdnů, převzala-li dvě nebo více dětí a stará se alespoň o dvě z těchto dětí, ne však déle, než dítě (nejmladší dítě) dosáhne osmi měsíců věku.

U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.

Příklad: Žena ukončila pracovní poměr dne 29.11.2008. Očekávaný den porodu byl lékařem stanoven na 20.6.2009. Počátek výplaty, tj 6 týdnů před očekávaným dnem porodu, připadne na 9.5.2009. Jelikož tento den spadá do 180 denní ochranné lhůty, náleží jí výplata peněžité pomoci v mateřství.


TIP: Výpočet peněžité pomoci v mateřství 2024


Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist