Aktualizováno: 14.11.2015

Ošetřovné

Ošetřovné je peněžitou dávkou nemocenského pojištění, která náleží při splnění zákonem stanovených podmínek zaměstnanci (muži nebo ženě) účastnému nemocenského pojištění, který musel zůstat doma pro osobní překážku v práci spočívající v ošetřování jiného nemocného člena rodiny, jestliže zdravotní stav nemocného vyžaduje ošetřování jinou osobou.

Nárok na ošetřovné se uplatňuje tiskopisem ČSSZ "Žádost o ošetřovné", který vydá a potvrdí při onemocnění člena rodiny, popř. při onemocnění osoby, která jinak o dítě pečuje, příslušný ošetřující lékař.

Při uzavření dětského výchovného zařízení nebo školy, do které dítě chodí, vydává a potvrzuje tiskopis toto dětské výchovné zařízení nebo škola.

Ošetřovné náleží zaměstnanci, který nemůže pracovat, poněvadž musí:

  a) ošetřovat dítě mladší 10 let, které onemocnělo nebo se zranilo

  V případě ošetřování dítěte mladšího 10 let se nevyžaduje, pokud takové dítě ošetřuje rodič, splnění podmínky společné domácnosti.

  b) pečovat o zdravé dítě mladší 10 let z toho důvodu, že

 • dětské výchovné zařízení, v jehož péči dítě jinak je, nebo škola, do které chodí, byly uzavřeny z nařízení příslušných orgánů,
 • dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči dětského výchovného zařízení nebo docházet do školy,
 • osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, a proto nemůže o dítě pečovat.

  Ani při péči o dítě mladší 10 let se nevyžaduje podmínka společné domácnosti, pečuje-li o dítě rodič. Pokud o dítě pečuje, či jej ošetřuje jiná osoba než rodič dítěte, pak se podmínka splnění podmínky společné domácnosti vyžaduje.

  c) ošetřovat jiného nemocného člena rodiny, jestliže jeho zdravotní stav vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou

  Nezbytnost posuzuje lékař, který při vystavení tiskopisu žádosti přihlíží jak k závažnosti onemocnění, tak k věku nemocného.

  d) ošetřovat dítě, které je po rozvodu manželství svěřeno do střídané péče obou rodičů

Pro nárok na podporu při ošetřování člena rodiny ve věku do 10 let musí být splněna podmínka žití pojištěnce v domácnosti s ošetřovaným. Aby tato dávka byla poskytována osamělému pojištěnci po delší podpůrčí dobu (max. 16 kalendářních dnů), musí mít v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky.

V případě, že zaměstnanec čerpá dovolenou na zotavenou a vzniknou důvody pro poskytování podpory při ošetřování člena rodiny, dovolená na zotavenou se mu z tohoto titulu přerušuje.

Doba poskytování podpory při ošetřování člena rodiny

Dle pracovněprávních předpisů jde o omluvenou nepřítomnost v práci. Četnost poskytování podpory při ošetřování člena rodiny není omezena. Při splnění stanovených podmínek, může být tato dávka poskytnuta i několikrát za měsíc.

Podpora při ošetřování člena rodiny se poskytuje za kalendářní dny, nejvýše po dobu prvních devíti kalendářních dnů, pokud potřeba ošetřování v nich trvá. Tato doba se počítá vždy ode dne vzniku potřeby ošetřování.

Zaměstnanci, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky a je jinak osamělý, se podpora při ošetřování člena rodiny poskytuje nejvýše po dobu prvních 16 kalendářních dnů, pokud potřeba ošetřování v nich trvá. Za osamělého zaměstnance se podle § 41 vyhlášky č. 143/1965 Sb., platném znění, pro tyto účely považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý, rozvedený nebo z jiných vážných důvodů osamělý (manžel vykonávající základní vojenskou službu, ve výkonu trestu odnětí svobody), který nežije s družkou (druhem).

Oprávněné osoby se mohou během ošetřování jednou vystřídat. Změna druhu onemocnění (diagnózy) se nepovažuje za nový případ ošetřování.

Jako nový případ potřeba ošetřování se posuzuje případ, kdy mezi dvěma onemocněními netrvá potřeba ošetřování alespoň jeden kalendářní den. Tedy ošetřující například nastoupí alespoň na jeden den do práce nebo má mezi dny ošetřování den dovolenou.

O stejný případ ošetřování jde vždy, když potřeba ošetřování nepřetržitě trvá, a není rozhodné, zda v průběhu onemocnění došlo ke změně diagnózy. Obvykle jde o prodloužení stávající potřeby stanovené lékařem na kratší dobu, než po jakou onemocnění trvá. Ve stejném případě ošetřování (péče) náleží podpora jen jednou a jen jednomu oprávněnému.

Podpora při ošetřování člena rodiny nenáleží za dny ošetřování (péče), za něž náleží zaměstnanci započitatelný příjem s výjimkou příjmů, které mu náleží i za dobu ošetřování, aniž v této době vykonával zaměstnání.

Podpora při ošetřování člena rodiny nenáleží zaměstnanci, který je sám současně uznán práce neschopným.

Ošetřovné nenáleží, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na poskytování peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek; to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, apod.

Podpora při ošetřování člena rodiny nikdy nenáleží zaměstnancům, jestliže se jedná o

 • příslušníky
 • zaměstnance vykonávající domácí práci,
 • zaměstnance činné na základě dohody o pracovní činnosti,
 • studenty a žáky,
 • zaměstnance na nepravidelnou výpomoc,
 • osoby samostatně výdělečně činné,
 • dobrovolné pracovníky pečovatelské služby,
 • odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a
 • zahraniční zaměstnanci.

  Výše podpory při ošetřování člena rodiny

  Podpora při ošetřování člena rodiny se stanoví stejným způsobem jako nemocenské. Výše podpory za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu od prvního dne podpory při ošetřování člena rodiny.

  Tisknout

 • neškrábeme.cz
  Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
  Hypotecnikalkulacka.cz

  TOPlist