Vybrané informace o zdanění mzdy studentů

Daňový postup u příjmů žáků a studentů z činnosti na základě pracovněprávního vztahu lze rozdělit na dvě základní skupiny:

  • První postup je při příjmech do 5 000 Kč hrubého v měsíci od téhož zaměstnavatele jako obecná možnost využití konečné srážkové daně sazbou 15%, která se vztahuje na všechny zaměstnance (nejen na studenty) v případě, že jde o příjmy od zaměstnavatele, kde poplatník nemá podepsané Prohlášení poplatníka. Prohlášení nemusí být podepsáno u žádného zaměstnavatele. Jde o dlouhodobě využívané splnění daňové povinnosti z nízkého úhrnu měsíčních příjmů srážkou daně tuzemským zaměstnavatelem.

Při vyšším úhrnu měsíčního zdanitelného příjmu než 5 000 Kč hrubého však nastupuje srážka zálohy na daň ve výši podle měsíční sazby 15% ze superhrubé mzdy. A s tím je po skončení roku obvykle spojena povinnost podat daňové přiznání.

  • Druhá možnost spočívá ve využití slev na základě podepsaného Prohlášení poplatníka, kde platí základní pravidlo, že na totéž období kalendářního roku (počítáno prakticky po kalendářních dnech) nesmí být Prohlášení podepsáno zaměstnancem souběžně pro více zaměstnavatelů. Postupně za sebou v témže měsíci však může být podepsáno a oběma zaměstnavateli následně využito pro výpočet měsíční daňové zálohy.

Na zdanění na základě podepsaného Prohlášení má zaměstnanec nárok. V případě, že vznikne povinnost podat daňové přiznání, např. pro souběh s příjmy z podnikání nebo pronájmu, je však třeba počítat s tím, že do daňového přiznání musí být zahrnuty a potvrzením zaměstnavatele (zaměstnavatelů) doloženy všechny příjmy, z nichž zaměstnavatelé počítali zálohy na daň, a to s použitím Prohlášení, i když nepřesáhly 5 000 Kč v měsíci.

Pro uplatnění měsíční slevy u zaměstnance žáka nebo studenta ve výši 335 Kč je podstatné:

  • prokázání soustavné přípravy na budoucí povolání podle definice §12 - §15 zákona o státní sociální podpoře, na kterou se zákon o daních v §35ba odst. 1 písm. f) odvolává
  • musí se jednat o žáka nebo studenta do 26 let věku. Věkové kritérium se hodnotí podle stavu na počátku kalendářního měsíce. Například student narozený 17. července 1982 bude mít slevu ve výši 335 Kč naposledy při výpočtu měsíční zálohy na daň za červenec 2008. Namísto 26 let věku se pro slevu 335 Kč použije 28 let věku, ale jen u studenta VŠ v doktorském studijním programu a jen v prezenční (denní) formě
  • u zletilého studenta nesmí jít o příjemce plného invalidního důchodu, neboť poživatelé tohoto důchodu jsou ze slevy 335 Kč měsíčně vyloučeni (nastupuje u nich popřípadě prokázaná sleva z titulu pobírání plného invalidního důchodu)

K prokázání "soustavné přípravy na budoucí povolání" je jako průkaz zákonem stanoveno potvrzení školy. Lze předpokládat, že škola ví, zda studium je, či není soustavnou přípravou na budoucí povolání. Například vysoká škola nevystaví potvrzení o soustavné přípravě na budoucí povolání v případě kurzů celoživotního vzdělávání, byť organizovaných podle vysokoškolského zákona.

Poněkud komplikované jsou pro účely daně časové úseky po skončení studia na střední škole, kde nejjednodušší je situace, jestliže se poplatník stal studentem vysoké školy v kalendářním roce, v němž ukončil soustavnou přípravu na budoucí povolání na střední škole. Pak celý úsek od úspěšného vykonání závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky v květnu nebo v červnu do doby, kdy se poplatník v témže kalendářním roce stane studentem vysoké školy, je soustavnou přípravou. Citlivá je též otázka "posledních školních prázdnin" po úspěšném ukončení střední školy, aniž by navazovala další soustavná příprava. Zde nevadí, jestliže poplatník po celý červenec nebo celý srpen nevykonává výdělečnou činnost, ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Na závadu hodnocení této doby jako soustavné přípravy není např. činnost jen na základě dohody o provedení práce (není nemocensky pojištěn). Stejně se posuzuje při řádném ukončení studia jeden kalendářní měsíc následující po měsíci, v jehož průběhu bylo studium řádně ukončeno a poplatník nepokračuje bezprostředně v dalším studiu na vysoké škole.

Pro daň z příjmů je podstatný průkaz - potvrzení školy o soustavné přípravě na střední škole ve školním roce (pro nejbližší prázdniny ve školním roce 2007/2008) nebo o soustavné přípravě na vysoké škole ve vymezeném úseku studia (pro nejbližší prázdniny např. v akademickém roce 2007/2008) a prohlášení zaměstnance v předtisku Prohlášení, popř. části změn. Znalost definice soustavné přípravy na budoucí povolání je pro zaměstnavatele důležitá hlavně pro případ, že zaměstnanec v prohlášení rozhodné okolnosti poctivě uvede a nesprávné poskytnutí slevy by pak bylo možné hodnotit jako zavinění zaměstnavatele.Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist