Dávky nemocenského pojištění

Zákon o nemocenském pojištění (č. 54/1956 Sb.) stanoví, že dávky nemocenského pojištění jsou peněžité dávky:

Pro výpočet výše dávky nemocenského pojištění můžete použít výpočtový formulář.

Za 1. - 3. den pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 25 % denního vyměřovacího základu. Od 4. dne pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, a to až do 30. pracovního dne pracovní neschopnosti (za první tři kalendářní dny nenáleží žádná náhrada mzdy dle § 192 ZP). Od 31. dne kalendářního dne pracovní neschopnosti do 60. kalendářního dne pracovní neschopnosti je nemocenská ve výši 66% denního vyměřovacího základu a 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy se poskytuje za pracovní dny a svátky, za které jinak přísluší náhrada mzdy podle §115 odst. 3 zákoníku práce nebo se mu plat nekrátí podle §135 odst. 1 zákoníku práce. Výše nemocenského za kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Nemocenské náleží zaměstnanci, který je uznán dočasně neschopným k výkonu svého dosavadního zaměstnání v činnosti, která je nemocensky pojištěna. Kdo vykonává několik činností zakládajících pojištění podle zákona o nemocenském pojištění, je pojištěn z každé z nich.

Nemocenské se poskytuje za kalendářní dny a náleží zaměstnanci od 1. kalendářního dne pracovní neschopnosti do skončení pracovní neschopnosti nebo do uznání plné nebo částečné invalidity. Nemocenské se však poskytuje nejdéle po dobu jednoho roku od počátku pracovní neschopnosti.

Výše dávek se vypočítává z denního vyměřovacího základu, což je hrubý příjem (započitatelný příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení) v rozhodném období vydělený počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla pracovní neschopnost.

Výpočet denního vyměřovacího základu, redukční hranice a způsob zredukování upravuje § 15 až 18 zákona č. 54/1956 Sb.

Příklad: Zaměstnanec nastoupil k novému zaměstnavateli k 1.1.2008. Byl uznán práce neschopným od 11.4. do 11.5.2008. Nemoc trvala 31 kalendářních dnů a denní vyměřovací základ za I. čtvrtletí činí 650 Kč. V jaké výši budou vyplaceny nemocenské dávky?

Denní vyměřovací základ (I. čtvrtletí)650 Kč
Denní vyměřovací základ upravený [(550 * 0,9) + (0,6 * (650 – 550))] 555 Kč
Sazba za první 3 kalendářní dny (555 * 0,25)139 Kč
Nižší sazba pro 4. - 30. kalendářní den (555 * 0,6)333 Kč
Vyšší sazba pro 31. kalendářní den (555 * 0,66)366 Kč
DNP sazba za první 3 kalendářní dny
DNP nižší sazba - 27 kalendářních dnů (333 * 27)
DNP vyšší sazba - 1 kalendářní den (366 * 1)
417 Kč
8 991 Kč
366 Kč
DNP celkem 9 357 Kč


Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist