Výše nároku na příspěvek na dopravu

Od 1.7.2004 je příspěvek na dopravu zrušen!

Výše příspěvku dle §28 zákona č. 117/1995 Sb. je závislá na tom, zda dítě dojíždí do školy denně nebo ne, jaký druh školy navštěvuje a jak je místo sídla školy vzdáleno od místa trvalého bydliště.

Dojíždí-li nezaopatřené dítě do místa sídla školy nebo její součásti denně, činí výše příspěvku na dopravu za kalendářní měsíc z částky, která odpovídá jízdnému v pravidelné autobusové dopravě:

  • 30 % u dítěte s povinnou školní docházkou mladšího 15 let;
  • 50 % u dítěte, které plní povinnou školní docházku a dosáhlo 15 let nebo které se připravuje na své budoucí povolání na střední nebo vysoké škole nebo se připravuje pro pracovní uplatnění ve výcvikovém zařízení pro občany se změněnou pracovní schopností.

V případě, že nezaopatřené dítě nedojíždí do místa sídla školy nebo její součásti denně, činí výše příspěvku na dopravu za kalendářní měsíc z částky jízdného v pravidelné autobusové dopravě:

  • 6 % u dítěte s povinnou školní docházkou mladšího 15 let;
  • 10 % u dítěte, které plní povinnou školní docházku a dosáhlo 15 let nebo které se připravuje na budoucí povolání na střední škole nebo se připravuje na pracovní uplatnění ve výcvikovém zařízení pro občany se změněnou pracovní schopností;
  • 5 % u dítěte, které se připravuje na budoucí povolání na vysoké škole.

Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou částku odpovídající čtyřicetinásobku jednosměrného plného jízdného v pravidelné autobusové dopravě na tarifní vzdálenost vyplývající z platných jízdních řádů vždy k 1. září, a pokud se částka platná od 1. září zvýší alespoň v jednom tarifním pásmu nejméně o 10 %, stanoví se tato částka i k 1. únoru.

Jestliže dítě mladší 15 let plnící povinnou školní docházku dojíždí do místa sídla školy nebo její součásti, vzdáleného od místa trvalého bydliště dítěte více než 30 km, náleží dítěti příspěvek na dopravu, odpovídající vzdálenosti 30 km. Dojíždí-li dítě s povinnou školní docházkou starší 15 let nebo dítě připravující se na budoucí povolání na střední škole nebo připravující se na pracovní uplatnění v již zmíněném výcvikovém zařízení do místa sídla školy nebo její součásti, vzdáleného od místa trvalého bydliště dítěte více než 100 km, náleží mu příspěvek na dopravu odpovídající vzdálenosti 100 km.

Tarifní vzdálenost dojíždění se určí podle platných jízdních řádů nejpoužívanějších autobusových spojů příslušné autobusové linky nebo v případě, že existuje pouze železniční spojení, podle platných jízdních řádů této dopravy.

Dojíždí-li dítě do školy či její součásti, jejichž sídla jsou v různých místech, určí se výše příspěvku podle nejvzdálenějšího místa, do kterého dítě dojíždí. Pokud dítě dojíždí do místa sídla školy i do místa sídla její součásti, jde o denní dojíždění pouze tehdy, když místa sídla školy a její součásti jsou mimo místo obce, kde je dítě hlášeno k trvalému pobytu. O denní dojíždění se nejedná, má-li dítě v místě sídla školy nebo její součásti přiděleno (sjednáno) ubytování v internátu, v domově mládeže nebo v jiném zařízení, které slouží k ubytování studentů.

Při dojíždění do školy do ciziny se považuje za sídlo školy místo silničního nebo železničního hraničního přechodu, kde dítě opouští území České republiky. Pokud nelze při dojíždění do školy do ciziny stanovit sídlo školy způsobem uvedeným v předchozí větě, náleží dítěti příspěvek na dopravu odpovídající vzdálenosti 200 km.

Nárok se nedokládá jízdenkami a dávka náleží např. i v kalendářních měsících, v nichž je dítě nemocné a fakticky školu nenavštěvuje, nebo i v případech, kdy dojíždí do školy stopem či na jízdním kole.

Příspěvek na dopravu se vyplácí zletilému nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která má nezletilé nezaopatřené dítě v přímém zaopatření. V případě plného přímého zaopatření dítěte v ústavu nebo zařízení pro péči o děti nebo mládež, vyplácí se příspěvek na dopravu tomuto ústavu.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist