Aktualizováno: 4.1.2013

Sociální služby

Sociální služba je činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Sociální služby a příspěvek na péči jsou poskytovány při splnění podmínek

a) osobě, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu,

b) osobě, které byl udělen azyl,

c) cizinci bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva,

d) občanovi členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství,

e) rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství,

f) cizinci, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k dlouhodobému pobytu po dobu delší než 3 měsíce.

g) cizinci, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního právního předpisu,

h) cizinci, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu.

Státní správu vykonávají

a) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo"),

b) krajské úřady,

c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

d) okresní správy sociálního zabezpečení,

e) Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“).

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku. O příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kdo je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby a co je posuzováno pro účely stanovení stupně závislosti naleznete v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:

 1. 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
 2. 6 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
 3. 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
 4. 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

 1. 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
 2. 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
 3. 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
 4. 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Příspěvek se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek se vyplácí v české měně, a to v hotovosti nebo se poukazuje na účet u banky nebo u spořitelního nebo úvěrního družstva určený příjemcem příspěvku. Příjemcem příspěvku je oprávněná osoba, zákonný zástupce, zvláštní příjemce nebo jiná fyzická osoba, které byla nezletilá oprávněná osoba svěřena do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Sociální služby zahrnují:

 1. sociální poradenství,
 2. služby sociální péče,
 3. služby sociální prevence.

Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Mezi zařízení sociálních služeb patří např. centra denních služeb, domovy pro seniory, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, sociální poradny a další.

Mezi základní činnosti při poskytování sociálních služeb patří např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a další.

Sociální poradenství zahrnuje základní sociální poradenství (řešení nepříznivé sociální situace) a odborné sociální poradenství (např. manželské poradny, poradny pro seniory).

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Sociální služby poskytované bez úhrady

 1. sociální poradenství,
 2. raná péče,
 3. telefonická krizová pomoc,
 4. tlumočnické služby,
 5. krizová pomoc,
 6. služby následné péče,
 7. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 8. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 9. terénní programy,
 10. sociální rehabilitace, s výjimkou základních činností poskytovaných podle § 70 odst. 3,
 11. sociální služby v kontaktních centrech a nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež,
 12. služby sociálně terapeutických dílen, s výjimkou základní činnosti poskytované podle § 67 odst. 2 písm. b).

Sociální služby poskytované za úhradu

 1. týdenních stacionářích,
 2. domovech pro osoby se zdravotním postižením,
 3. domovech pro seniory,
 4. domovech se zvláštním režimem,
 5. chráněném bydlení,
 6. zdravotnických zařízeních ústavní péče,
 7. centrech sociálně rehabilitačních služeb,

hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist