Aktualizováno: 1.1.2013

Rozhodný příjem

Příjem rozhodný pro přiznání dávky se stanoví jako čistý měsíční průměr příjmů rodiny, připadající na rozhodné období. (§4 a §5 zákona č. 117/1995 Sb.)

Jsou to příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPř).

Jde o tyto druhy příjmů:

a) neosvobozené od daně;

b) osvobozené od daně.

Dále do příjmu rozhodného pro přiznání dávky patří:

c) dávky nemocenského pojištění (péče) a důchodové pojištění;

d) hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání;

e) příjmy vyplacené ze zahraničí (popř. po odpočtu výdajů, daní, pojistného a příspěvku), pokud nebyly tyto příjmy již započteny v příjmech pro účely stanovení rozhodného příjmu;

f) rodičovský příspěvek a zaopatřovací příspěvek pro nárok na přídavek na dítě a příspěvek na bydlení.

Při stanovení příjmu rozhodného pro přiznání dávky zahrnujeme do skupiny neosvobozené od daně tyto příjmy:

 • příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky,
 • příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,
 • příjmy z kapitálového majetku,
 • příjmy z pronájmu,
 • ostatní příjmy.

Tyto příjmy se snižují o:

 • výdaje, vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů;
 • další výdaje, odpočítávané z takových příjmů podle ZDPř;
 • pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pokud nebyly pojistné a příspěvek zahrnuty již do výdajů;
 • daň z příjmů, připadající na tyto příjmy.

Do skupiny osvobozené od daně se zahrnují následující příjmy:

 • příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor,
 • příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na výrobu a energické využití bioplynu a dřevoplynu,
 • příjem přijatý v rámci vyživovací povinnosti nebo náhrada za tento příjem podle zákona o rodině nebo obdobná plnění, poskytovaná ze zahraničí,
 • stipendia ze státního rozpočtu a z prostředků veřejné vysoké školy a obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí,
 • plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům základní (náhradní) služby, žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě, a vojákům v záloze, povolaným na cvičení,
 • kázeňské odměny, poskytované příslušníkům ozbrojených sil a sborů,
 • výsluhové náležitosti a přídavek na bydlení u vojáků z povolání a nároky související se skončením služebního poměru příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů,
 • příjmy z převodu členských práv družstva, z převodu majetkových podílů na transformovaném družstvu nebo z převodu účasti na obchodních společnostech, nejde-li o prodej cenných papírů,
 • úrokové příjmy zahraničních osob, které jim plynou z dluhopisů, vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v ČR nebo Českou republikou,
 • příjmy z prodeje cenných papírů, nabytých poplatníkem v rámci kuponové privatizace; příjmy z prodeje ostatních cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu šesti měsíců, nebo příjmy z vrácení zaměstnaneckých akcií;
 • náhrady za ztrátu na služebním příjmu (platu), poskytované příslušníkům ozbrojených sil a sborů;
 • mzdové vyrovnání, vyplácené podle zvláštních předpisů ve výši rozdílu mezi dávkami nemocenského pojištění;
 • zvláštní příplatek poskytovaný v cizí měně příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, vyslaných v rámci jednotek mírových sil OSN mimo území ČR;

Příjmy uvedené ve skupině osvobozené od daně, se snižují o tyto položky:

 • výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů;
 • další výdaje, odpočítávané podle ZDPř.

Za příjem OSVČ bude považováno nejméně 50 % průměrné mzdy v národním hospodářství. Od 1. července 2004 se při stanovení rozhodného příjmu tímto způsobem postupuje, jde-li o příspěvek na bydlení. Od 1. října 2004 se takto postupuje také u přídavku na dítě. (§4 a §5 zákona č. 117/1995 Sb.)

Do rozhodného příjmu se započítává každý příjem samostatně. Žádný z takových příjmů nelze snížit o ztrátu z jiného druhu příjmů ani o ztrátu ze stejného druhu příjmů, k níž došlo za jiné období než za období, za něž se rozhodný příjem snižuje.

Do rozhodného příjmu se nezahrnují příjmy nezaopatřených dětí za měsíce červenec a srpen.

Jestliže rozhodným obdobím, je kalendářní rok, započítávají se příjmy, uvedené ve skupině neosvobozené od daně, v tom kalendářním roce, v němž byly předmětem daně z příjmů podle ZDPř.

U příjmů ze skupiny osvobozené od daně, pak v tom kalendářním roce, v němž byly vyplaceny, s výjimkou náhrady za ztrátu důchodu a odstupného v hornictví, které se započítávají v tom kalendářním roce, v němž byly plátcem zaúčtovány.

V kalendářním roce, v němž byly vyplaceny, nebo zaúčtovány se započítávají tyto příjmy:

 • dávky důchodového pojištění;
 • příjmy z hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání;
 • rodičovský příspěvek a zaopatřovací příspěvek pro nárok na přídavek na dítě a příspěvek na bydlení;
 • přídavek na dítě pro nárok na příspěvek na bydlení.
 • dávky nemocenského pojištění

Jestliže je rozhodným obdobím, kalendářní čtvrtletí, pak se započítávají následující příjmy v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly zaúčtovány nebo vyplaceny. Jsou to:

 • příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky;
 • náhrada za ztrátu na důchodu, přiznaná podle ZP za dobu před 1. lednem a vyplácená po 31. prosinci 1992;
 • odstupné v hornictví;
 • dávky nemocenského pojištění (péče).
 • příjmy z kapitálového majetku;
 • příjmy z pronájmu;
 • ostatní příjmy (uvedené v §10 odst. 1 ZDPř).

Je-li rozhodným obdobím kalendářní čtvrtletí a v tomto rozhodném období osoba podle svého prohlášení vykonávala činnost, z níž má příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, započítává se jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu:

 • buď částka odpovídající měsíčnímu průměru, stanovenému z příjmů z uvedené činnosti za kalendářní rok (byla-li v něm taková činnost vykonávána), který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se dávka přiznává, nejméně však částka odpovídající nejméně 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok; průměr se stanoví za kalendářní měsíce, v nichž osoba podle svého prohlášení vykonávala alespoň po část kalendářního měsíce činnost, z níž měla příjmy z podnikání nebo samostatné výdělečné činnosti;
 • nebo částka odpovídající částce životního minima osoby společně posuzované, která podle svého prohlášení v kalendářním roce bezprostředně předcházející kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se dávka přiznává, nevykonávala činnost, z níž by měla příjem z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti (účinnost od 1.4.2000 podle zákona č. 360/1999 Sb.).

Pokud je rozhodným obdobím kalendářní rok, započtou se příjmy ze zahraničí, pokud byly předmětem daně z příjmu v tom kalendářním roce, v němž byly předmětem této daně. V ostatních případech se příjmy ze zahraničí započtou v tom rozhodném období, v němž byly vyplaceny. Jsou-li příjmy ze zahraničí vypláceny v cizí měně, přepočtou se na Kč podle kurzu, vyhlášeného Českou národní bankou, platného k prvnímu dni rozhodného období, za které se zjišťuje rozhodný příjem.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist