Aktualizováno: 14.11.2015

Rodičovský příspěvek - příklady

Příklad 0

Výši vašeho rodičovského příspěvku si můžete spočítat v kalkulačce.

Příklad 1

Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 220 000 Kč. Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Rodič může volit výši rodičovského příspěvku, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč až do částky 11 500 Kč měsíčně, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho vyměřovacího základu, který je vyšší. Rodič může volit výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč měsíčně, jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce nepřevyšující 7 600 Kč. Nelze-li stanovit žádnému z rodičů v rodině k datu narození nejmladšího dítěte v rodině denní vyměřovací základ, náleží rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku nejmladšího dítěte a od desátého měsíce věku ve výši 3 800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte. Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek. Volbu výše rodičovského příspěvku lze měnit, nejdříve však po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců po sobě jdoucích, po které byl rodičovský příspěvek vyplácen. Volbu výše rodičovského příspěvku nelze provést zpětně. Volba výše rodičovského příspěvku se provádí na základě písemné žádosti oprávněné osoby, která se podává u krajské pobočky Úřadu práce, která o rodičovském příspěvku rozhoduje. Z uvedeného plyne, že lze provést volbu vždy po uplynutí 3 po sobě jdoucích kalendářních měsících, podle potřeb rodiny. Nesmí ovšem dojít k překročení maximální částky 220 000 Kč rodičovského příspěvku vyplaceného z důvodu péče o totéž dítě.

Příklad 2

Pokud vznikne nárok na PPM, vybere si rodič jednu z variant, nelze-li ani jednomu rodiči stanovit denní vyměřovací základ, náleží rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku nejmladšího dítěte a od desátého měsíce věku ve výši 3 800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte. Ve skutečnosti vznikne-li nárok na PPM, rodič volí, jakým způsobem si rozvrhne čerpání 220 000 Kč za celou dobu pobírání RP. Samozřejmě tak, aby byla naplněna i ostatní ustanovení zákona o SSP. V tomto konkrétním případě bylo i za stávají úpravy možné, aby o dávku požádal manžel, který má nárok na PPM a poté se dávka „převedla“ na matku, která na PPM nárok neměla, tudíž mohlo dojít k pobírání ve 2leté či 3leté variantě. Toto v novém znění zákona odpadá, postačuje, když druhému z rodičů je možné stanovit denní vyměřovací základ a rodič, který uplatnil nárok na RP, může provádět volbu, i když sám na PPM nárok neměl.

Příklad 3

Dítě mladší dvou let bude moci navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci, pak nárok na RP nezanikne. Docházka do uvedených zařízení se u dětí starších dvou let nebude nadále sledovat, ale jen za předpokladu, že rodič si zvolil novou právní úpravu pobírání rodičovského příspěvku od 1. ledna 2012. Pokud by zůstal ve staré právní úpravě k 31.12.2011, tak jeho se uvedená možnost týkat nebude. Rodičovský příspěvek se pobírá vždy z důvodu péče o nejmladší dítě v rodině. Měla-li matka nárok na PPM, může každé tři měsíce provést volbu čerpání RP až do celkové vyplacené částky 220 000 Kč na jedno dítě.

Příklad 4

Jsem teď na rodičovské dovolené, nemohla jsem si vybrat variantu a tak mi byla přidělena ta nejdelší. Synovi byly v říjnu dva roky, takže ještě dva roky s ním budu doma. Týká se mě nějaká změna? A budu i já moct dávat dítě do školky na celý den, aniž bych přišla o rodičovský příspěvek?

Obecně platí, že pokud rodič setrvá ve variantě pobírání rodičovského příspěvku podle současné právní úpravy, bude platit tato úprava se vším, co k ní náleží, tedy i se sledováním omezené docházky dítěte do předškolního zařízení po celou dobu pobírání rodičovského příspěvku. Pokud rodič přejde na novou úpravu rodičovského příspěvku, podle právní úpravy platné od 1. ledna 2012, bude se na něho vztahovat ustanovení o nesledování návštěvy předškolního zařízení u dětí starších 2 let věku.

Příklad 5

Kde se o rodičovský příspěvek žádá a máme na něj nárok, když já mám příjem 7900 korun a manželka přibližně stejně vysokou mateřskou? Pokud ano, je možné zažádat i o jeho zpětné vyplacení za 26 měsíců?

O rodičovský příspěvek se žádá na příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR. Pokud matka v současné době pobírá ještě peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou), náležel by ji rodičovský příspěvek jen v případě, že by byl vyšší než tato mateřská, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a mateřskou. Jinak si o rodičovský příspěvek může požádat po ukončení čerpání mateřské. O rodičovský příspěvek si mohou rodiče požádat max. 3 měsíce zpětně.

Zdroj: socialnireforma.mpsv.czTisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist