Aktualizováno: 1.1.2013

Řízení o přiznání dávky

Řízení o přiznání dávky je zahájeno na základě písemné žádosti oprávněné osoby (§66 a §67 zákona č. 117/1995 Sb.), podané příslušnému okresnímu úřadu na tiskopise, předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí. Řízení o změně výše již přiznané dávky nebo o jejím odnětí se zahajuje na návrh oprávněné osoby nebo z podnětu okresního úřadu. Řízení nelze zahájit z podnětu osoby společně posuzované.

Pokud není osoba způsobilá k právním úkonům, jednají za ni její zákonní zástupci. Je-li nezletilá oprávněná osoba svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné osoby, zastupuje ji v řízení o dávkách namísto zákonného zástupce tato osoba. Pokud je nezletilá oprávněná osoba v plném přímém zaopatření ústavu pro péči o děti a mládež, zastupuje tuto osobu v řízení o dávkách tento ústav prostřednictvím zástupce (fyzické osoby), většinou sociální pracovnice, v případě, že zákonný zástupce (osoba uvedená ve větě druhé) nepožádal o dávku nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy mu byla zaslána písemná výzva okresního úřadu, aby o dávku pro nezletilou osobu požádal, nebo v případě, kdy pobyt zákonného zástupce (osoby uvedené ve větě druhé) není znám.

Jde-li o rodičovský příspěvek nebo porodné, má právo jednat v řízení o tuto dávku i nezletilý rodič starší 16 let a tato dávka mu může být vyplácena.

Žádost o dávku státní sociální podpory musí mít zákonem (§68 a §68a zákona č. 117/1995 Sb.) taxativně stanovený okruh náležitostí, a to:

 • jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, kde jsou hlášeny oprávněná osoba a osoby s ní společně posuzované, a rodná čísla těchto osob;
 • souhlas oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob;
 • určení, jakým způsobem má být dávka vyplácena;
 • doklad o výši příjmu oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob v rozhodném období v případech, kdy je přiznání dávky podmíněno příjmem;
 • potvrzení o peněžitých dávkách nemocenského pojištění, popřípadě o návštěvě dítěte v jeslích, mateřské škole či obdobném zařízení, jde-li o nárok na rodičovský příspěvek;
 • skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, je-li to pro nárok na dávku nebo její výši potřebné;
 • doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na základě vlastnictví k nemovitosti, jde-li o žádost o příspěvek na bydlení;
 • potvrzení o době trvání služby, jde-li o nárok na zaopatřovací příspěvek;
 • rozhodnutí o svěření dítě do pěstounské péče nebo rozhodnutí o ustanovení poručníkem, popřípadě rozhodnutí příslušného orgánu o dočasném svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, jde-li o nároky na dávky pěstounské péče.

Je-li podle §68b zákona č. 117/1995 Sb., pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis (§67), lze podání nebo jiný úkon učinit:

 • se souhlasem orgánu příslušného v řízení o dávkách též na počítačové sestavě, která má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s předepsaným tiskopisem,
 • v elektronické podobě a elektronicky podepsat podle zvláštního právního předpisu, pokud Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo příslušný tiskopis v elektronické podobě.

V řízení o dávku podle tohoto zákona jsou účastníky řízení:

 • oprávněná osoba,
 • příjemce dávky,
 • osoba společně s oprávněnou osobou posuzovaná, další fyzická nebo právnická osoba, jde-li o řízení o přeplatku na dávce podle §62 a 63a,
 • fyzická nebo právnická osoba, jde-li o rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce podle §59.

Písemné rozhodnutí o dávce státní sociální podpory se vydává pouze v případě (§69 a §70 zákona č. 117/1995 Sb.), že:

 • dávka nebyla přiznána vůbec nebo v požadovaném rozsahu;
 • dávka byla odejmuta;
 • výplata dávky byla zastavena, nejde-li o případ, kdy v době vyplácení dávky došlo ke změně místa trvalého pobytu oprávněné osoby a výplatu dávky přebírá nový místně příslušný okresní úřad;
 • jde o přeplatek na dávce;
 • přichází v úvahu více oprávněných a okresní úřad rozhoduje o tom, komu se bude dávka vyplácet.
 • se rozhoduje o prominutí podmínky trvalého pobytu podle §3 odst. 3.

Rozhoduje-li okresní úřad o dávce v případech, kdy se nevydává rozhodnutí, je povinen žadateli doručit písemné oznámení o dávce a její výši. Písemné oznámení o dávce se nedoručuje do vlastních rukou. Proti tomuto postupu lze uplatnit do 30 dnů ode dne výplaty první splátky dávky po jejím přiznání nebo ode dne výplaty dávky po jejím přiznání námitky. Námitky se podávají písemně u příslušného okresního úřadu, který dávku přiznal. Okresní úřad vydá do 30 dnů ode dne, kdy mu námitky došly, rozhodnutí o dávce.

O odvolání proti rozhodnutí ( §71 zákona č. 117/1995 Sb.) okresního úřadu rozhoduje krajský úřad. Odvolání nemá odkladný účinek, což znamená, že rozhodnutí je ihned vykonatelné. Okresní úřad, krajský úřad a Ministerstvo práce a sociálních věcí nemají nárok na náhradu nákladů, vzniklých v řízení o dávkách.

Orgány státní sociální podpory jsou

a) Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“),

b) Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist