Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Nárok na tento příspěvek má pěstoun, který má v pěstounské péči nejméně 4 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 4 děti včetně zletilých nezaopatřených, jež zakládají pěstounovi nárok na odměnu pěstouna, v případě, že zakoupil osobní motorové vozidlo nebo zajistil nezbytnou celkovou opravu osobního motorového vozidla a toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost (§42 zákona č. 117/1995 Sb.).

Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny osobního motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč.

Součet těchto příspěvků, poskytnutých pěstounovi v období posledních 10-ti kalendářních let před dnem podání žádosti, nesmí přesáhnout 200 000 Kč.

Tento příspěvek může být poskytnut v bezhotovostní formě i před zakoupením osobního motorového vozidla. Použití příspěvku je pěstoun povinen prokázat.

V případě použití příspěvku na jiné účely než k zakoupení osobního motorového vozidla je pěstoun povinen příspěvek vrátit.

Pokud pěstoun do 5 let od poskytnutí příspěvku osobní motorové vozidlo prodá, daruje nebo je bude využívat k výdělečné činnosti nebo přestane vykonávat pěstounskou péči, je povinen vrátit poměrnou část příspěvku, odpovídající době z období 5 let, kdy uvedené podmínky nesplňoval. Tento příspěvek však není povinen vrátit, pokud přestal vykonávat pěstounskou péči z vážných zdravotních důvodů.

Jestliže má pěstoun v péči těžce zdravotně postižené dítě, může rovněž získat příspěvek na zakoupení motorového vozidla ze systému dávek sociální péče podle §35 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., avšak příspěvky ze systému sociální péče se nezapočítávají do limitu 200 000 Kč.

Jestliže o dítě osobně pečuje poručník, náleží poručníkovi a dítěti příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla, ovšem při splnění stanovených podmínek. Při svěření dítěte do předpěstounské péče se poskytují dávky pěstounské péče kromě příspěvku na zakoupení motorového vozidla.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist