Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

V rámci státní sociální podpory se poskytují druhy dávek pěstounské péče (§ 36 zákona č. 117/1995 Sb.):

opakující se vyplácejí se při splnění stanovených podmínek v měsíčních splátkách

  • příspěvek na úhradu potřeb dítěte
  • odměna pěstouna

jednorázové

  • příspěvek při převzetí dítěte
  • příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Uvedené dávky pěstounské péče se poskytují tehdy, když poručník ustanovený podle § 78 zákona č. 94/1963 Sb., zákona o rodině, o dítě osobně pečuje, a náležejí jemu a dítěti. Pro účely příspěvku na úhradu potřeb dítěte nezletilého je příjemcem určen pěstoun.

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte (§ 37 až § 39 zákona č. 117/1995 Sb.) má nezletilé dítě svěřené do pěstounské péče. Tento příspěvek se má podílet na zajištění životních potřeb dítěte. Náleží po dobu trvání pěstounské péče, tedy ode dne svěření dítěte do pěstounské péče nejdéle do doby dosažení zletilosti dítěte (dovršení 18 let věku). Příspěvek na úhradu potřeb dítěte se vyplácí pěstounovi.

Nárok na příspěvek náležející ke dni zletilosti dítěte se zachovává i po dosažení zletilosti dítěte (§ 38), nejdéle však do 26 let věku, jde-li o nezaopatřené dítě, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem. Po dosažení zletilosti se příspěvek vyplácí tomuto dítěti.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc součin částky na osobní potřeby dítěte a koeficientu 1,40 a jde-li o nezaopatřené dítě, pak 2,30. Při stanovení výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte se částka na osobní potřeby nezaopatřeného dítěte násobí koeficientem:

  • 2,35 u dítěte dlouhodobě nemocného;
  • 2,90 u dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého;
  • 3,10 u dítěte dlouhodobě těžce zdravotně postiženého.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež (§ 7 odst. 4 věta druhá) nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů (§ 7 odst. 12).

Příklad: Nezaopatřené dvanáctileté dítě bylo svěřeno do pěstounské péče a je dlouhodobě zdravotně postižené. Jaká bude výše příspěvku?

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte se stanoví tak, že částka životního minima dítěte ve výši 1 960 Kč se násobí koeficientem 2,90. Výše příspěvku pak činí 5 684 Kč.

Příklad: Studentka vysoké školy ve věku 21 let je dlouhodobě zdravotně postižená a pobírá sirotčí důchod ve výši 3 600 Kč měsíčně. Žije společně se svým bývalým pěstounem. Jaká bude výše příspěvku na náhradu jejích potřeb?

Výše příspěvku se stanoví tak, že částka životního minima dítěte ve výši 2 250 Kč se násobí koeficientem 2,90 a od tohoto násobku se odečte částka 3 600 Kč. Výše příspěvku činí ( 2 250 x 2,90 ) - 3 600 = 6 525 – 3 600 = 2 925 Kč.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist