Povinná školní docházka

Povinná školní docházka začíná zpravidla počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší 6. rok věku. Požádá-li zákonný zástupce dítěte o odklad, odloží mu ředitel školy začátek povinné školní docházky o 1 rok. Ředitel rozhodne na základě odborného posouzení lékaře a pedagogicko-psychologické poradny.

Pokud se u žáka 1. ročníku základní školy v průběhu 1. pololetí školního roku projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost ke školní docházce, může mu ředitel školy a po projednání se zákonnými zástupci dodatečně odložit plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

Povinná školní docházka trvá 9 let a žáci ji splní ukončením posledního roku povinné školní docházky. U dětí vzdělavatelných v základní škole nebo ve zvláštní škole se pro tělesně postižené děti počátek povinné školní docházky řídí posouzením školní zralosti a ukončení povinné školní docházky dosažením základního vzdělání.

Za povinnou školní docházku se považuje též docházka do 10. ročníku (§ 16 zákona č. 117/1995 Sb.) speciální základní školy, zvláštní školy nebo pomocné školy, vzdělávání těžce zdravotně postiženého dítěte, osvobozeného od povinné školní docházky, a dále studium na gymnáziu nebo na taneční konzervatoři, jde-li o školní roky, jimiž dítě završuje počet let, potřebných pro splnění povinné školní docházky.

Za povinnou školní docházku se považuje též období školních prázdnin navazujících na ukončení období školního vyučování školního roku, v němž dítě dovrší poslední rok povinné školní docházky, pokud v této době nezačalo vykonávat výdělečnou činnost v rozsahu uvedeném v §10 ani nemělo nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist