Aktualizováno: 13.1.2013

Pomoc v hmotné nouzi

Osobu nacházející se v hmotné nouzi definuje § 2 zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi.

Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi jsou:

 1. příspěvek na živobytí dle § 21,
 2. doplatek na bydlení dle § 33,
 3. mimořádná okamžitá pomoc dle § 36.

Na příspěvek na živobytí a na doplatek na bydlení má nárok při splnění stanovených podmínek

 1. osoba, která je na území ČR hlášena k trvalému pobytu nebo která má na území ČR trvalý pobyt, a to pokud má bydliště na území ČR,
 2. osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, a to pokud má bydliště na území ČR,
 3. cizinec bez trvalého pobytu na území ČR, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva, a to pokud má bydliště na území ČR,
 4. občan členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, a to pokud má bydliště na území ČR,
 5. rodinný příslušník občana členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, a to pokud má bydliště na území ČR,
 6. cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského společenství na území jiného členského státu EU, a jeho rodinný příslušník, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, a to pokud mají bydliště na území ČR.

Kdy lze poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc stanoví § 5 zákona.

Orgány pomoci v hmotné nouzi jsou

 • Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu,
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Dávka se vyplácí v české měně v hotovosti u plátce, poštovní poukázkou, převodem na účet určený žadatelem, formou poukázky na hmotnou pomoc v zařízení poskytujícím sociální služby, prostřednictvím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě, nebo přímou úhradou částek, k jejichž úhradě je příjemce nebo osoba společně posuzovaná v hmotné nouzi zavázána.

Více informací o dávkách v hmotné nouzi naleznete v zákoně č. 111/2006 Sb..

Příspěvek na živobytí

Nárok na příspěvek na živobytí má osoba v hmotné nouzi, jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob nedosahuje částky živobytí posuzovaných osob. Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na živobytí více společně posuzovaných osob, náleží příspěvek na živobytí jen jednou, a to osobě určené na základě dohody těchto osob.

Výše příspěvku na živobytí (§ 23) činí obecně za kalendářní měsíc rozdíl mezi

 1. částkou živobytí osoby a příjmem osoby, není-li osoba společně posuzována s jinými osobami,
 2. částkou živobytí společně posuzovaných osob a příjmem společně posuzovaných osob.

Částka živobytí osoby (§ 24) činí

 1. u nezaopatřeného dítěte částku životního minima, popřípadě zvýšenou podle § 29 zákona,
 2. u osoby, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních 6 kalendářních měsících před podáním žádosti o dávku pomoci v hmotné nouzi jí byl skončen základní pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem61) nebo s ní byl skončen jiný pracovní vztah z obdobného důvodu, částku existenčního minima; zvýšení částky živobytí podle § 2628 této osobě nenáleží,
 3. u osoby, která není uvedena v písmenech a), b), d) nebo e) částku existenčního minima, popřípadě zvýšenou o částky uvedené v § 2629,
 4. u osoby, která není uvedena v písmenu a) nebo v § 3 odst. 1 písm. a) bodech 1 až 9 a dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než trojnásobek měsíční splátky stanovené rozhodnutím soudu, nebo vyšší než částku, která by připadala na 3 měsíce, je-li plnění vyživovací povinnosti stanoveno jiným způsobem, částku existenčního minima, nejde-li o osobu, které vznikl dluh na výživném až po podání žádosti o příspěvek na živobytí a která z důvodu nedostatečného příjmu podala soudu návrh na zrušení nebo snížení výživného; zvýšení částky živobytí podle § 2628 této osobě nenáleží,
 5. u osoby, které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc, částku existenčního minima; zvýšení částky živobytí podle § 2628 této osobě nenáleží.

Příspěvek na živobytí se poskytuje v peněžní nebo věcné formě, popřípadě v obou těchto formách. Příspěvek na živobytí se vyplácí v kalendářním měsíci, na který náleží, v pravidelných měsíčních lhůtách určených plátcem příspěvku. Je-li zřejmé, že příjemce nedokáže s větší částkou finančních prostředků hospodařit, lze příspěvek na živobytí poskytovat týdně nebo denně.

Doplatek na bydlení

Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt, jestliže by po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení byl

 1. jeho příjem zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí nižší než částka živobytí osoby,nebo
 2. příjem společně posuzovaných osob zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí nižší než částka živobytí společně posuzovaných osob.

Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí a nárok na příspěvek na bydlení. Výjimky stanovuje zákon.

Výše doplatku na bydlení za kalendářní měsíc činí rozdíl mezi částkou odůvodněných nákladů na bydlení připadajících na kalendářní měsíc, sníženou o příspěvek na bydlení náležející za předchozí kalendářní měsíc, a částkou, o kterou příjem

 1. osoby zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí převyšuje částku živobytí osoby, nebo
 2. osoby a společně posuzovaných osob zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí převyšuje částku živobytí společně posuzovaných osob.

Doplatek na bydlení se poskytuje v peněžní formě. Doplatek na bydlení se vyplácí měsíčně po uplynutí kalendářního měsíce, za který náleží, nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce. Se souhlasem příjemce může být doplatek na bydlení, nepřesahuje-li jeho výše 100 Kč, vyplacen najednou po uplynutí delšího, nejdéle však ročního období.

Mimořádná okamžitá pomoc

Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc mají osoby uvedené v § 36 a její výše je uvedena v § 37.

Mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje v peněžní nebo věcné formě, popřípadě v obou těchto formách. Mimořádná okamžitá pomoc se vyplatí bezodkladně.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist